Raad van advies

Raad van advies

Klik voor meer informatie op een foto.

Frans Andriessen

Frans Andriessen (CDA) was minister van Financiën, fractievoorzitter van de Katholieke Volkspartij, lid van de Eerste Kamer en vicevoorzitter van de Europese Commissie, onder meer belast met buitenlandse betrekkingen en handelspolitiek.

Karin Arts

Karin Arts is hoogleraar internationaal recht en ontwikkeling aan het Institute of Social Studies te Den Haag, met speciale aandacht voor mensenrechten inclusief kinderrechten, en de rol van de EU. Zij is ook lid van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en van de Commissie mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Pieter Bekker

Pieter Bekker is volkenrechtsjurist en advocaat en hoogleraar internationaal recht aan de University of Dundee, Schotland. Bekker doceerde aan de rechtenfaculteit van Columbia University en was als stafjurist bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag werkzaam.

Theo van Boven

Theo van Boven is emeritus hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit Maastricht. Van Boven was Speciale Rapporteur inzake Martelingen voor de VN-Mensenrechtenraad, Nederlands Vertegenwoordiger in de VN-Commissie Mensenrechten en directeur van het Mensenrechtencentrum van de VN.

Laurens Jan Brinkhorst

Laurens Jan Brinkhorst (D66) was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ambassadeur van de Europese Unie in Japan, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, minister van Economische Zaken en fractievoorzitter van D66. In 2005 en 2006 was Brinkhorst vice-premier.

Hans van den Broek

Hans van den Broek (CDA) was minister van Buitenlandse Zaken en Europees Commissaris voor Externe Betrekkingen en EU-uitbreiding. Van den Broek was bovendien voorzitter van Instituut Clingendael en het Vredespaleis.

Marcel Brus

Marcel Brus is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, lid van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Brus doceerde eerder aan de universiteiten van Leiden en Oxford.

Hedy d'Ancona

Hedy d’Ancona (PvdA) was lid van de Eerste Kamer en het Europees Parlement, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Koos van Dam

Nikolaos (Koos) van Dam was Nederlands ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland en Indonesië. Van Dam is Arabist, politicoloog en Midden-Oosten deskundige. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde het boek “The Struggle for Power in Syria: Sectarianism, Regionalism, and Tribalism in Politics”. Van Dam is lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Commissie Vrede en Veiligheid.

John Dugard

John Dugard was rechter ad hoc bij het Internationaal Gerechthof en Speciaal Rapporteur voor de Verenigde Naties. Voor de VN-Mensenrechtenraad rapporteerde hij over de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Als hoogleraar internationaal recht was Dugard aan diverse universiteiten verbonden, waaronder de Universiteit Leiden, Princeton University, UC Berkeley en de universiteiten van New South Wales en Pretoria. Hij is lid van het Institut de Droit International.

Cees Flinterman

Cees Flinterman is honorair hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht, lid van het VN-Comité inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen en voormalig directeur van de landelijke Onderzoekschool Rechten van de Mens.

Thom de Graaf

Thom de Graaf (D66) was lid van de Tweede Kamer, fractievoorzitter van D66, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en vice-premier. De Graaf is lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Tineke Lodders

Tineke Lodders (CDA) was voorzitter van ontwikkelingsorganisatie ICCO, lid van de Eerste Kamer en vice- en waarnemend partijvoorzitter van het CDA.

Mairead Maguire

Mairead Maguire ontving in 1976 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar inspanningen het sektarische geweld in Noord-Ierland te beëindigen. Zij is actief in interkerkelijke organisaties en de internationale vredesbeweging. Maguire is lid van de International Peace Council en zet zich in voor de rechten van de Palestijnen.

Egbert Myjer

Egbert Myjer was van 2004 tot 2012 rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hij was tot 2012 ook bijzonder hoogleraar rechten van de mens aan de Vrije Universiteit. Hij is Commissioner van de International Commission of Jurists en lid van het bestuur van Amnesty International Nederland en van de UAF.

André Nollkaemper

André Nollkaemper is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Nollkaemper adviseur van Bohler Franken Koppen Wijngaarden advocaten en lid van de Advies Commissie voor Volkenrechtelijke Vraagstukken.

Jan Pronk

Jan Pronk was minister voor Ontwikkelingssamenwerking, minister van VROM, en lid van de Tweede Kamer. Pronk bekleedde de post van bijzonder VN-gezant voor Soedan. Hij is emeritus hoogleraar aan het Institute of Social Studies, voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en voorzitter van de Society for International Development (SID) te Rome.

Nico Schrijver

Nico Schrijver is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Leiden en lid van het VN-Comité inzake Sociale, Economische en Culturele Rechten.

Bert de Vries

Bert de Vries was fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en partijvoorzitter van het CDA.

Klaas de Vries

Klaas de Vries (PvdA) is lid van de Eerste Kamer en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De Vries was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paul de Waart

Paul de Waart is emeritus hoogleraar volkenrecht aan de Vrije Universiteit. De Waart was lid van de ‘Independent Fact Finding Commission on Gaza’ die onderzoek deed naar schendingen van het internationaal recht in Gaza in december 2008 en januari 2009.

Liesbeth Zegveld

Liesbeth Zegveld is advocaat, gespecialiseerd in internationaal recht en mensenrechten. Zegveld is lid van het Committee for Compensation for War Victims van de International Law Association en hoogleraar Internationaal Humanitair Recht aan de Universiteit Leiden.