Petition | Petición | Pétition | Petizione | Petitie | Petição

Palestinian Lives Matter!

Petition | Petición | Pétition | Petizione | Petitie | Petição

Palestinian Lives Matter!

Yes, I am signing this petition

Your personal information will only be used for the purpose of this petition, and will not be made available to any third party outside the addressed governments.

Palestinian Lives Matter!

  • 61%

3062 Signatories Target: 5000

Israëlische soldaten detineren een Palestijnse man na een huisinval in de stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever op 20 september 2016. [c] Wisam Hashlamoun/Flash90

Al 53 jaar happen de Palestijnen onder de knie van de Israëlische bezetting naar adem.

In de afgelopen twintig jaar werden tienduizend Palestijnen gedood. Sinds 1967 werden vijftigduizend Palestijnse kinderen opgepakt en voor militaire rechters gebracht. In Gaza worden twee miljoen Palestijnen achter hekken opgesloten gehouden. Maar hun ‘I can’t breathe’ wordt niet gehoord. Israël kan straffeloos zijn gang gaan in het verstikken van de Palestijnse samenleving.

Wij, burgers van alle continenten, eisen van onze regeringen en politieke leiders dat zij de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen met alle beschikbare middelen een halt toeroepen. Dat zal alleen gebeuren als de hele wereld tegen het onrecht opstaat. Teken daarom de petitie. Palestinian Lives Matter!

Deze petitie zal worden aangeboden aan de regeringen van Israël, Nederland en alle andere landen waaruit de ondertekenaars afkomstig zijn, alsmede aan de Europese Unie en de Verenigde Naties.

For 53 years, the Palestinians have been gasping for air beneath the knee of the Israeli occupation.

Ten thousand Palestinians have been killed in the past 20 years. Fifty thousand Palestinian children have been arrested and brought before military judges since 1967. Two million Palestinians are being held behind fences in Gaza. But their ‘I can’t breathe’ is not heard. Israel can continue suffocating Palestinian society with impunity.

We, citizens of all continents, demand that our governments and political leaders stop the Israeli oppression of the Palestinians by all available means. That will only happen if the whole world stands up against injustice. Sign the petition in order to do just that. Palestinian Lives Matter!

This petition will be presented to the governments of Israel, the Netherlands and all other countries from which we receive signatures, as well as the European Union and the United Nations.

Los palestinos ya llevan 53 años sin aliento, oprimidos y debajo de la rodilla de la ocupación Israeli.

Diez mil palestinos han sido asesinados en los últimos 20 años. Cincuenta mil niños palestinos han sido arrestados y llevados ante jueces militares desde 1967. Dos millones de palestinos están encerrados en Gaza. Pero su “no puedo respirar” no se escucha. Israel puede continuar sofocando a la sociedad palestina con impunidad.

Nosotros, ciudadanos de todos los continentes, exigimos que nuestros gobiernos y líderes políticos detengan la opresión israelí de los palestinos por todos los medios disponibles. Esto solo sucederá si el mundo entero se levanta contra la injusticia. Firma la petición para hacer exactamente eso.

¡La vida de los palestinos importa!

Esta petición será presentada a los gobiernos de Israel, los Países Bajos y todos los demás países de donde recibimos firmas, así como la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Depuis 53 ans déjà, les Palestiniens étouffent sous le genou de l’occupation israélienne.

Au cours des vingt années écoulées, dix mille Palestiniens ont été tués. Depuis 1967, cinquante mille enfants palestiniens ont été arrêtés et déférés devant des juges militaires. À Gaza, deux millions de Palestiniens sont maintenus enfermés derrière des barrières. Mais personne n’entend leur « I can’t breathe » (Je ne peux pas respirer). Israël peut continuer impunément à étouffer la société palestinienne.

Nous, citoyens de tous les continents, exigeons de nos gouvernements et dirigeants politiques qu’ils fassent cesser par tous les moyens disponibles l’oppression des Palestiniens par les Israéliens. Cela ne se fera que si le monde entier se dresse contre l’injustice. Par conséquent, signez la pétition. Palestinian Lives Matter! (Les vies des Palestiniens comptent!)

Cette pétition sera remise aux gouvernements d’Israël, des Pays-Bas et de tous les pays d’origine de ses signataires, ainsi qu’à l’Union européenne et aux Nations unies.

Já 53 anos os palestinos estão sem fôlego sob o joelho da ocupação israelense.

Nos últimos vinte anos, dez mil palestinos foram mortos. Desde 1967 cinquenta mil crianças palestinas foram prendidas e levadas perante juízes militares. Em Gaza, dois milhões de palestinos estão sendo trancados atrás de cercas. Mas o ‘I can’t breathe’ (‘Não consigo respirar’) deles não é escutado. Israel pode asfixiar a sociedade palestina com impunidade.

Nós, cidadãos de todos os continentes, exigimos que nossos governos e líderes políticos detenham a opressão israelense sobre os palestinos por todos os meios disponíveis. Isso só acontecerá se o mundo inteiro se levantar contra a injustiça. Portanto, assine a petição. Palestinian Lives Matter! (A vida dos palestinos importa!)

Esta petição será apresentada aos Governos de Israel, Holanda e todos os outros países de onde os signatários são originários, bem como à União Européia e às Nações Unidas.

Da 53 anni i palestinesi vivono senza respirare, oppressi e soffocati dal ginocchio dell’occupazione israeliana.

Diecimila palestinesi sono stati assassinati negli ultimi 20 anni. Cinquemila bambini palestinesi sono stati arrestati e portati davanti a tribunali militari dal 1967. Due milioni di palestinesi sono imprigionati a Gaza. Tuttavia, il loro “non riesco a respirare” non viene ascoltato. Israele puó continuare a soffocare la societá palestinese in totale impunitá.

Noi, cittadini di tutti i continenti, chiediamo che i nostri governi e leader politici interrompano l’oppressione israeliana dei palestinesi con ogni mezzo disponibile. Questo puó accadere solo se il mondo intero si oppone all’ingiustizia. Firma la petizione per farlo. La vita del palestinesi conta!

Questa petizione verrá presentata ai governi di Israele, dei Paesi Bassi e ai governi tutti gli altri paesi da cui riceveremo firme, cosí come all’Unione Europea e alle Nazione Unite.

Read the full petition text:

Nederlands

De dood van George Floyd, een zwarte Amerikaan, op 25 mei in Minneapolis onder de knie van een politieman, heeft wereldwijd geleid tot demonstraties tegen racisme en politiegeweld.

Ook vanuit Palestina werd solidariteit uitgesproken met de strijd tegen racisme in de Verenigde Staten. De tragische laatste woorden van Floyd zijn niet alleen regelmatig te horen in Amerikaanse steden, maar ook in de door Israël bezette Palestijnse gebieden, van Hebron tot Oost-Jeruzalem en Gaza: ‘I can’t breathe.’

Regelmatig planten Israëlische militairen en politiemensen een knie in de nek van een Palestijn. Vaker worden Palestijnen bruutweg neergeschoten. Om de bevolking in bezet gebied onder de duim te houden is iedere vorm van geweld geoorloofd. Mannen, vrouwen, kinderen – niemand wordt ontzien.

Op 1 juni schoten Israëlische politiemensen in Oost-Jeruzalem Iyad al-Halaq dood, een Palestijn met een zware autistische beperking. Hij werd op straat neergeschoten en vervolgens, terwijl hij zwaargewond en in panische angst op de grond lag, gedood.

Al-Halaq was de 22e Palestijn die dit jaar door Israëlische militairen en politiemensen werd gedood. In de afgelopen twintig jaar verloren tienduizend Palestijnen het leven door zulk geweld. De dood van een Palestijn wordt door de Israëlische autoriteiten zelden onderzocht. Een veroordeling van de dader is zeer uitzonderlijk.

Alleen al in Gaza schoten Israëlische scherpschutters tijdens de demonstraties in het kader van de ‘Grote Mars van Terugkeer’ in 2018 en 2019 meer dan 210 Palestijnse betogers met scherpe munitie dood. Eén scherpschutter kreeg een disciplinaire werkstraf van een maand. Niet omdat hij een 14-jarige Palestijn had doodgeschoten, maar omdat hij het commando om te schieten niet had afgewacht.

Israëlische troepen kunnen in bezet gebied ongestoord hun gang gaan. Die straffeloosheid is het spiegelbeeld van de rechteloosheid van de Palestijnse bevolking.

De internationale gemeenschap laat het onrecht op zijn beloop. Israël is weliswaar geregeld gemaand de Palestijnse (mensen)rechten en bindende VN-resoluties te respecteren, maar trekt zich daar niets van aan. Consequenties heeft dat nooit gehad. Sancties blijven tot de dag van vandaag uit. Als het om Israël gaat negeert de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheden en verplichtingen. De grens tussen goedbedoelde terughoudendheid en medeplichtigheid is al lang geleden gepasseerd.

Het is om die reden dat de Israëlische bezetting al 53 jaar kan voortduren. En zich in die tijd 750 duizend Israëlische kolonisten in illegale ‘nederzettingen’ hebben kunnen vestigen. En Israël openlijk en onbeschaamd annexatie van steeds meer Palestijns land kan nastreven.

Onbarmhartig drukt de Israëlische knie in de nek van de Palestijnse samenleving. De dramatische woorden ‘I can’t breathe’ zijn niet alleen van toepassing op individuele Palestijnen, maar op de Palestijnse samenleving als geheel.

De gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis heeft geleid tot wereldwijd protest tegen het aanhoudende politiegeweld en andere vormen van onderdrukking van zwarte Amerikanen. Genoeg is genoeg. Black Lives Matter!

Wij, burgers van alle continenten, eisen van onze regeringen en politieke leiders dat zij ook Palestijnen als volwaardige mensen met volwaardige rechten behandelen. En het schrijnende onrecht in Palestina met alle beschikbare middelen een halt toeroepen. De tijd dat zij hun verplichtingen negeerden om Israël te ontzien moet voorbij zijn. Genoeg is genoeg. Palestinian Lives Matter!

English

The death of George Floyd, a black American man, on May 25 in Minneapolis beneath the knee of a police officer, has led to demonstrations against racism and police brutality worldwide.

Solidarity was expressed in the fight against racism in the United States in Palestine, too. Floyd’s tragic last words cannot only be heard in American cities, but also in the by Israel occupied Palestinian territories, from Hebron to East Jerusalem and in Gaza: ‘I can’t breathe.’

Israeli soldiers and police officers regularly press their knees onto the necks of Palestinians. More often, Palestinians are shot. In order to keep the population in occupied territory under control, every form of violence is permitted. Men, women, children – nobody is spared.

On June 1, Israeli police officers in East Jerusalem killed Iyad al-Halaq, a severely autistic Palestinian man. He was shot in the street and then killed while lying on the ground, badly wounded and terrified.

Al-Halaq was de 22nd Palestinian killed by Israeli soldiers and police officers this year. Ten thousand Palestinians have lost their lives from such violence in the past twenty years. The death of a Palestinian is rarely investigated by the Israeli authorities. A conviction of the perpetrator is highly exceptional.

In Gaza alone, Israeli snipers shot dead over 210 Palestinian protesters with live ammunition during the ‘Great March of Return’ demonstrations in 2018 and 2019. One sniper received a one-month disciplinary sentence. Not because he shot and killed a 14-year-old Palestinian, but because he had not waited for the command to shoot.

Israeli forces can operate undisturbed in occupied territory. This impunity is the mirror image of the rightlessness of the Palestinian people.

The international community is letting injustice run its course. Israel has been able to ignore the many reprimands it has received for not respecting Palestinian (human) rights and binding UN resolutions, without any consequences. To this day, no sanctions have been instituted. When it comes to Israel, the international community ignores its responsibilities and obligations. The line between well-intentioned restraint and complicity has long been crossed.

It is for this reason that the Israeli occupation has been able to continue for 53 years. That during this time 750,000 Israeli settlers were able to settle in illegal ‘settlements’. And that Israel can openly and unashamedly pursue annexation of more and more Palestinian land.

Mercilessly, the Israeli knee presses on the neck of Palestinian society. The dramatic words ‘I can’t breathe’ apply not only to individual Palestinians, but to Palestinian society as a whole.

George Floyd’s violent death in Minneapolis has sparked worldwide protests against persistent police brutality and other forms of repression against black Americans. Enough is enough. Black Lives Matter!

We, citizens of all continents, demand from our governments and political leaders that they also treat Palestinians Fully valued human beings with full human rights. And to end the harrowing injustice in Palestine by all available means. The time of ignoring our obligations in order to spare Israel must be over. Enough is enough. Palestinian Lives Matter!

Español

La muerte de George Floyd, un hombre negro americano, el 25 de mayo en Minneapolis debajo de la rodilla de un policía, ha resultado en manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial en todo el mundo.

La solidaridad también se expresó en la lucha contra el racismo en los Estados Unidos y en Palestina. Las trágicas últimas palabras de Floyd no solo se escuchan en las ciudades estadounidenses, sino también en Israel y en los territorios palestinos ocupados, desde Hebrón hasta Jerusalén Oriental y en Gaza: “No puedo respirar.”

Los soldados y policías israelíes presionan regularmente sus rodillas sobre los cuellos de los palestinos. Más a menudo aun, a los palestinos se les dispara. Para mantener bajo control a la población en territorio ocupado, Israel se permite toda forma de violencia. Hombres, mujeres, niños, nadie se salva.

El 1 de junio, policías israelíes en Jerusalén Oriental mataron a Iyad al-Halaq, un palestino autista. Le dispararon en la calle y luego lo mataron mientras yacía en el suelo, gravemente herido y aterrorizado.

Al-Halaq fue el 22º palestino asesinado por soldados y policías israelíes este año. Diez mil palestinos ya han perdido la vida por tal violencia en los últimos veinte años. La muerte de un palestino rara vez es investigada por las autoridades israelíes. Los perpetradores apenas son procesados.

Tan solo en Gaza, francotiradores israelíes mataron a tiros a más de 210 manifestantes palestinos con munición viva durante las manifestaciones de la “Gran Marcha del Retorno” en 2018 y 2019. Solamente un francotirador recibió una sentencia disciplinaria de un mes. No por disparar y matar a un palestino de 14 años, sino por no haber esperado la orden de disparar. Las fuerzas israelíes pueden operar impunamente en el territorio ocupado.

La comunidad internacional permite que la injusticia siga su curso. Israel ha podido ignorar, sin ninguna consecuencia, las muchas reprimendas que ha recibido por no respetar los derechos (humanos) palestinos y las resoluciones vinculantes de la ONU. Hasta hoy, no se ha impuesto ninguna sanción. Cuando se trata de Israel, la comunidad internacional se ha hecho complice, por ignorar sus responsabilidades y obligaciones hacia los delitos israelíes.

Es por esta razón que la ocupación israelí ha podido continuar durante 53 años. Durante este tiempo, 750.000 colonistas israelíes pudieron establecerse en “asentamientos” ilegales. Y por eso Israel puede buscar abierta y descaradamente la anexión de más y más tierras palestinas.

Sin piedad, la rodilla israelí presiona el cuello de la sociedad palestina. Las palabras dramáticas “No puedo respirar” se aplican no solo a los palestinos individuales, sino a toda la sociedad palestina.

La muerte violenta de George Floyd en Minneapolis ha provocado protestas mundiales contra la persistente brutalidad policial y otras formas de represión contra los negros estadounidenses. Ya basta: Black Lives Matter!

Nosotros, ciudadanos de todos los continentes, exigimos a nuestros gobiernos y líderes políticos que traten también a los palestinos como seres humanos con plenos derechos humanos. Exigimos que se terminen las terribles injusticias en Palestina, con todos los medios disponibles.  Ya no se puede continuar con la política de desinterés calculado, para no ofender a Israel. Basta ya. ¡La vida de los palestinos importa!

Français

La mort de George Floyd, un noir américain, sous le genou d’un policier le 25 mai à Minneapolis, a déclenché partout dans le monde des manifestations contre le racisme et les violences policières.

La Palestine a également exprimée sa solidarité avec la lutte contre le racisme aux États-Unis. On entend les derniers mots tragiques de Floyd non seulement dans les villes américaines, mais aussi dans les territoires palestiniens occupés par Israël, depuis Hébron jusqu’à Jérusalem-Est et Gaza: « I can’t breathe » (Je ne peux pas respirer).

Régulièrement, des militaires et policiers israéliens écrasent leur genou sur le cou d’un Palestinien. Plus souvent encore, ils abattent brutalement des civils Palestiniens. Pour maintenir sous le joug la population des territoires occupés, toute forme de violence est permise. Hommes, femmes et enfants: personne n’est épargné.

Le 1er juin à Jérusalem-Est, des policiers israéliens ont abattu Iyad al-Halaq, un Palestinien souffrant d’une forme sévère d’autisme. Il a été touché par plusieurs balles en pleine rue et alors qu’il était couché sur le sol grièvement blessé et en proie à la panique, il a été achevé.

Al-Halaq était le 22e Palestinien tué cette année par les militaires et policiers israéliens. Au cours de ces vingt dernières années, quelque dix mille Palestiniens ont perdu la vie suite à ce type de violence. La mort d’un Palestinien fait rarement l’objet d’une enquête de la part des autorités israéliennes. Il est encore plus exceptionnel qu’un coupable soit condamné.

Rien qu’à Gaza, lors des manifestations qui ont eu lieu dans le cadre de la « Grande Marche du Retour » en 2018 et 2019, les snipers israéliens ont tué par balles plus de 210 manifestants palestiniens. L’un de ces tireurs a écopé d’une sanction disciplinaire d’un mois. Non pas parce qu’il avait abattu un jeune Palestinien de 14 ans, mais parce qu’il n’avait pas attendu l’ordre de son supérieur pour tirer.

Dans les territoires occupés, les troupes israéliennes peuvent poursuivre leur sale boulot sans être dérangées. Cette impunité reflète parfaitement l’absence totale de droits pour la population palestinienne.

La communauté internationale permet à cette injustice de se poursuivre. Il est vrai que le gouvernement israélien est invité régulièrement à respecter les droits (humains) des palestiniens et les résolutions contraignantes des Nations unies, mais il ne s’en soucie absolument pas. Cela n’a jamais eu de conséquences. Il n’y a jamais eu de sanctions jusqu’à ce jour. Quand il s’agit d’Israël, la communauté internationale ignore ses propres responsabilités et obligations. La limite entre retenue bien intentionnée et complicité a été franchie depuis belle lurette.

C’est pour cette raison que l’occupation israélienne peut se poursuivre depuis 53 ans ; que quelque 750 000 colons israéliens ont pu s’établir dans des « colonies de peuplement » illégales; et qu’Israël continue ouvertement et sans vergogne à annexer toujours plus de terres palestiniennes.

Impitoyablement, le genou israélien comprime le cou de la société palestinienne. Ces mots dramatiques, « I can’t breathe », s’appliquent non seulement à chaque Palestinien, mais aussi à la société palestinienne dans son ensemble.

La mort violente de George Floyd à Minneapolis a débouché sur des protestations mondiales contre les incessantes violences policières et autres formes d’oppression des noirs américains. Assez, c’est assez. « Black Lives Mater! », « Les vies des noirs comptent ! »

Nous, citoyens de tous les continents, exigeons de nos gouvernements et dirigeants politiques qu’ils traitent également les Palestiniens comme des êtres humains à part entière avec des droits à part entière. Et qu’ils fassent cesser par tous les moyens disponibles l’injustice flagrante qui règne en Palestine. Le temps où ils ont ignoré leurs obligations en fermant les yeux sur les violations comises par Israël doit être révolu. Assez, c’est assez. « Palestinian Lives Matter! », Les vies des Palestiniens comptent !

Português

A morte de George Floyd, um negro americano, no dia 25 de maio em Minneapolis sob o joelho de um policial, levou mundialmente a manifestações contra o racismo e a violência policial.

Também da Palestina foi expressa a solidariedade com a luta contra o racismo nos Estados Unidos. As trágicas últimas palavras de Floyd podem ser ouvidas regularmente não só nas cidades americanas, mas também nos territórios palestinos ocupados por Israel: de Hebron a Jerusalém Oriental e Gaza: ‘Não consigo respirar’.

Regularmente militares israelenses e policiais plantam um joelho no pescoço de um palestino. Mais frequentemente os palestinos são brutalmente baleados. Para manter a população em território ocupado sob controle, qualquer forma de violência é permitida. Homens, mulheres, crianças – ninguém é poupado.

Em 1º de junho, policiais israelenses atiraram e mataram em Jerusalém Oriental Iyad al-Halaq, um palestino com uma grave deficiência autista. Ele foi baleado na rua e depois, enquanto ele estava deitado no chão, gravemente ferido e em pânico, matado.

Al-Halaq foi o 22º palestino, que foi matado este ano por militares israelenses e policiais. Nos últimos vinte anos, dez mil palestinos perderam a vida por causa de tal violência. A morte de um palestino raramente é investigada pelas autoridades israelenses. A condenação do perpetrador é muito excepcional.

Somente em Gaza, atiradores israelenses fizerem disparos com munição letal à mais de 210 manifestantes palestinos durante as manifestações da “Grande Marcha de Retorno”, em 2018 e 2019. Um franco-atirador foi submetido a um serviço comunitário disciplinar de um mês. Não porque ele tinha atirado num palestino de 14 anos, mas porque ele não esperou pelo comando para atirar.

As forças armadas israelenses podem operar impunemente em território ocupado. Esta impunidade é o espelho da ilegalidade da população palestina.

A comunidade internacional deixa andar a injustiça. Embora Israel tenha sido instado regularmente a respeitar os direitos (humanos) palestinos e as resoluções vinculativas da ONU, ele está ignorando isso. Nunca teve nenhuma consequência. As sanções não foram tomadas até hoje. Quando se trata de Israel, a comunidade internacional ignora suas responsabilidades e obrigações. A linha entre contenção bem-intencionada e cumplicidade foi cruzada há muito tempo.

É por esta razão que a ocupação israelense pode durar já 53 anos. E que naquela época 750 mil colonos israelenses conseguiram se estabelecer em “assentamentos” ilegais. E que Israel possa buscar abertamente e descaradamente a anexação de mais e mais terras palestinas.

Sem piedade o joelho israelense pressiona no pescoço da sociedade palestina. As palavras dramáticas ‘não consigo respirar’ se aplicam não apenas aos palestinos individuais, mas à sociedade palestina em geral.

A morte violenta de George Floyd em Minneapolis levou a protestos mundiais contra a violência policial em curso e outras formas de opressão dos negros americanos. Já basta. Black Lives Matter!

Nós, cidadãos de todos os continentes, exigimos de nossos governos e líderes políticos que também tratem os palestinos como pessoas de plenos direitos. Exigimos o cessar das terríveis injustiças na Palestina, com todos os meios disponíveis. O tempo em que eles ignoraram suas obrigações, para poupar Israel, deve ter terminado. Palestinian Lives Matter!

Italiano

La morte di George Floyd, un uomo afroamericano, il 25 maggio a Minneapolis soffocato sotto il ginocchio di un agente di polizia, ha provocato un’ondata di manifestazioni contro il razzismo e la violenza delle forze dell’ordine in tutto il mondo.

Solidarietá alla lotta contro il razzismo negli Stati Uniti é stata manifestata anche in Palestina. Le tragiche ultime parole di Floyd non vengono ripetute solo nelle cittá americane, ma anche nei territori palestinesi occupati da Israele, da Hebron a Gerusalemme Est e a Gaza: “Non riesco a respirare”.

I militari e gli agenti di polizia israeliani sono soliti fare pressione col ginocchio sul collo dei palestinesi. Ancora piú spesso, sui palestinesi viene aperto il fuoco. Al fine di tenere sotto controllo la popolazione dei territori occupati, ogni forma di violenza é concessa. Uomini, domme, bambini, nessuno é escluso.

Il 1 di luglio, a Gerusalemme Est  agenti di polizia israeliani hanno ucciso Iyad al-Halaq, un uomo palestinese autistico. Gli agenti gli hanno sparato in strada e lo hanno poi ucciso mentre giaceva a terra, gravemente ferito e terrorizzato.

Al-Halaq é il ventiduesimo palestinese ucciso da soldati israeliani quest’anno. Diecimila palestinesi hanno perso la vita per queste violenze arbitrarie negli ultimi vent’anni. La morte di un palestinese viene raramente indagata da parte delle autoritá israliane. La condanna dei colpevoli é una rara eccezzione.

Solo a Gaza, cecchini israeliani hanno ucciso oltre 210 palestieni con proiettili da combattimento durante le manifestazioni per la “Grande Marcia del Ritorno” tra il 2018 e il 2019. Un unico cecchino ha ricevuto una sanzione disciplinare di un mese. Non perché avesse sparato a un palestinese di quattordici anni, ma perché non aveva aspettato l’ordine di sparare.

Le forze israliane, dunque, possono operare indisturbate nei territori occupati. Tale impunitá é il riflesso della negazione totale dei diritti fondamentali della popolazione palestinese.

La comunitá internazionale permette che questa ingiustizia continui. Israele ha potuto ignorare, senza alcuna conseguenza, tanto i numerosi richiami ricevuti per le violazioni dei diritti umani dei palestinesi, quanto le raccomandazioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Ad oggi, nessuna sanzione é stata imposta contro Israele. Quando si tratta di Israele, la comunitá internazionale ignora le propre responsabilitá e i propri obblighi. La linea che separa un’onesta moderazione e la complicitá é stata da tempo superata.

É per questo motivo che l’occupazione israeliana continua da 53 anni. Durante questo periodo, oltre 750000 coloni israeliani hanno potuto insediarsi in colonie illegale. Per questa ragione, Israele cerca apertamente e spudoratamente l’annessione di sempre piú terra palestinese.

Senza pietá, il ginocchio israeliano preme sul collo della societá palestinese. Le drammatiche parole “Non riesco a respirare” non riguardano solo i signoli palestinesi, ma l’intera societá palestinese.

La morte violenta di George Floyd a Minneapolis ha provocato proteste globali contro la violenza della polizia e altre forme di repressione contro gli afroamericani. Ora basta. Le vite dei neri contano!

Noi, cittadini di tutti i continenti, chiediamo ai nostri governi e ai leader politici di trattare i palestinesi come essere umani, titolari di tutti i diritti fondamentali. Chiediamo che si ponga fine con ogni mezzo possibile a tutte le ingiustizie in Palestina. Non si puó piú continuare la politica di totale disinteresse per non offondere Israele. Ora basta. Le vite dei palestinesi contano!

Recent signatories

Jeannette Oldenhave, Amsterdam

Bert Hesse, Weurt

Jennifer Linden, Arnhem

Kawther Albaz, Assen

Oumnia Abderrazek, Nijkerk

Anoniem, Roeselare

cheila bostoen, 8930 menen

Mohammed Awad, Zuid-Holland