Verkiezingsprogrammas 2017-2021

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In hun (concept)verkiezingsprogramma besteden de politieke partijen meer of minder aandacht aan de kwestie Israël-Palestina en het belang van mensenrechten en de internationale rechtsorde. Hieronder een overzicht van relevante standpunten.
 

VVD

titel: "Zeker Nederland"
gepubliceerd: 9 december 2016

Het Nederlandse belang moet [...] leidend zijn, waarbij we tegelijkertijd streven naar een internationale rechtsorde die zorgt voor rust en stabiliteit. De uitkomst telt, niet de mooie woorden daaromheen. Als we bij het veiligstellen van strategische belangen zaken moeten doen met ondemocratische regimes met een ander wereldbeeld, dan moeten we dat niet schuwen. […]

Een realistisch buitenlands beleid dat uitgaat van onze eigen kracht vraagt om heldere keuzes. Nederland kan niet alles altijd en overal doen. De kracht van een effectief buitenlands beleid zit in selectiviteit: vooral daar actief zijn waar onze belangen op het spel staan en waar we het verschil kunnen maken. Dat betekent naast handel een sterke focus op migratie en terrorisme in de ring rond Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

PvdA

titel: "Een Verbonden Samenleving"
gepubliceerd: februari 2017

Wij zijn voor een actieve en politieke rol van de Europese Unie in het vredesproces in het Midden-Oosten. In dat kader zijn het stimuleren van een constructieve opstelling van beide partijen, erkenning van de Palestijnse Staat en het stoppen van de bouw van illegale nederzettingen in de bezette gebieden onmisbaar. Indien partijen structureel niet meewerken aan het vredesproces moet de druk worden opgevoerd, bijvoorbeeld door het heroverwegen van het Associatieverdrag van Israël met de EU.

Internationale samenwerking, in de EU, de NAVO en de VN, is een absolute noodzaak om steun te geven aan mensenrechten, vrede en veiligheid, democratie en economische voorspoed. […]

Het zou niet mogen uitmaken waar je wieg heeft gestaan. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Vanuit dit ideaal blijven we ons met kracht inzetten voor een rechtvaardige wereld. […]

Politieke of economische druk, of soms zelfs militair ingrijpen kunnen nodig zijn om een politieke oplossing tot stand te brengen, mits dit is ingebed in een vredesstrategie. […]

Wij steunen democratische ontwikkeling, maatschappelijke initiatieven, rechtsstaatontwikkeling en institutionele versterking. Het inzetten van alle instrumenten (zoals stille diplomatie, publieke druk, of actieve steun aan moedige mensenrechtenverdedigers) vraagt om meer capaciteit op ambassades. […]

Nederland heeft in het bijzonder een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om rechten van vrouwen, kinderen, LHBTI en mensenrechtenverdedigers. Ook journalisten, die wereldwijd steeds meer gevaar lopen, kunnen op onze steun rekenen.

Boycots en sancties zetten we bij voorkeur gericht in, bijvoorbeeld tegen personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen. Dit doen we door het weigeren van inreisvisa of het bevriezen van banktegoeden.

Met Den Haag als vestigingsplaats van een groeiend aantal hoven en tribunalen profileert Nederland zich als voortrekker in de bevordering van de internationale rechtsorde en voorkoming van  straffeloosheid. Als lid van de VN Veiligheidsraad zet Nederland zich specifiek in voor mensenrechten, duurzame ontwikkeling en gerechtigheid.

De politieke ruimte om in vrijheid je mening te kunnen geven wordt in veel landen kleiner. Dat is een slechte ontwikkeling. Wij steunen maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers die in eigen land hun stem moeten kunnen laten horen. […]
 

SP

titel: "Pak de macht"
gepubliceerd: februari 2017

De Palestijnse bevolking heeft recht op een eigen staat met erkende en veilige grenzen, net zo goed als Israël. Nederland erkent de onafhankelijke Palestijnse staat en wijst het bouwen van Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebieden af. We wijzen import uit, export naar en directe en indirecte financiële banden met de illegale Israëlische nederzettingen af. Nederland en de EU moeten initiatieven nemen die leiden tot vredesbesprekingen en de uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad en de VN hierover.

CDA

titel: "Keuzes voor een beter Nederland"
gepubliceerd: februari 2017

We blijven bereid om onze bijdrage te leveren aan de internationale rechtsorde, de mensenrechten en aan vrede, stabiliteit en ontwikkeling in andere delen van de wereld. Uit solidariteit, maar ook in het besef dat de problemen anders ons allemaal zullen raken.


D66

titel: "Samen Sterker - Kansen voor Iedereen"
gepubliceerd: december 2016

Israël-Palestina
D66 steunt een twee-statenoplossing voor het Israëlische-Palestijnse conflict, op basis van de grenzen van 1967. Om de haalbaarheid van die oplossing te beschermen, moet Nederland de staat Palestina erkennen, maatregelen nemen tegen het Israëlische nederzettingenbeleid en de samenwerking met beide partijen aan voorwaarden onderwerpen. In het Midden-Oosten vredesproces dient de EU assertiviteit en leiderschap te tonen. Wanneer de partijen vasthouden aan illegaal beleid dat vrede blokkeert, dan moet de EU daartegen optreden, bijvoorbeeld door opschorting van samenwerkingsovereenkomsten. D66 veroordeelt alle geweld tegen burgers, steunt mensenrechtenverdedigers en streeft naar vrede en veiligheid voor Israël en Palestina. Een duurzame oplossing van het Israëlische-Palestijnse conflict is ook vanuit regionaal perspectief dringend geboden. Zolang dat conflict voortduurt, zal het bijdragen aan verdere radicalisering en instabiliteit in het Midden-Oosten.

Nederland als land van vrede en recht
Nederland staat internationaal bekend om zijn respect voor mensenrechten en zijn inzet voor de internationale rechtsorde. In de Nederlandse grondwet staat zelfs dat de krijgsmacht er is om de internationale rechtsorde te bevorderen. In het bijzonder staat de stad Den Haag in binnen- en buitenland bekend als internationale stad van vrede en recht. Dat komt natuurlijk door de aanwezigheid van unieke internationale instituties als het Vredespaleis, het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië-Tribunaal en Europol. Hiermee kan Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de wereld. […] Nederland maakt zich bovendien hard voor efficiëntere en effectievere internationale organisaties. Hier geldt als stok achter de deur het verlagen of stopzetten van vrijwillige bijdrages bij onvoldoende verbetering. Dat geld gaat dan naar noodhulp.

Er wordt gericht beleid gevoerd door de Nederlandse overheid om dat imago van Nederland en die positie van Den Haag te bestendigen en te verstevigen. De regering zet zich in voor het vestigen van nog meer internationale instituties in Nederland. Tegelijkertijd spant Nederland zich ervoor in dat meer landen lid worden en lid blijven van instituties zoals het Internationaal Strafhof.

ChristenUnie

titel: "Hoopvol realistisch"
gepubliceerd: november 2016

Mensenrechtenbeleid: coherent, geloofwaardig
De ChristenUnie ziet de bescherming van mensenrechten als leidraad voor het optreden van Nederland in internationale instelling als de VN, de Europese Unie, de OVSE en de Raad van Europa. Daarin willen we consequent zijn. […] dat betekent: […]
● Mensenrechten integreren in alle beleidsterreinen – van ontwikkelingssamenwerking tot handel en defensie.
● Versterking van de positie van Den Haag als internationale hoofdstad van vrede en recht en veiligheid. Thuisbasis voor het internationale recht.

Israël en de Palestijnen: rechtvaardige vrede
Israël is één van de weinige democratische rechtsstaten in het Midden-Oosten, en vormt het nationaal tehuis voor Joden wereldwijd. Daar konden zij zich vestigen na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En nog komen Joden daar ‘thuis’. Op Bijbelse gronden weten christenen zich met het Joodse volk verbonden (zie bijvoorbeeld Romeinen 9 t/m 11). De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen. De Nederlandse ambassade wordt gevestigd in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël. Het tegengaan van elke vorm van antisemitisme en het gegeven van instabiele buurlanden noodzaakt een stevige politieke steun voor de veiligheid van Israël. De ChristenUnie steunt een rechtvaardig vredesproces in het Midden-Oosten waarbij zowel recht wordt gedaan aan de veiligheid van Israël als aan de rechten van Palestijnen. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunt:

Rechtvaardige vrede, erkende grenzen. Een duurzame vredesregeling kan pas standhouden met veilige en erkende grenzen voor Israël en erkenning door Israël van de Palestijnse aspiraties om tot een eigen staat te komen. Die vrede komt alleen dan in zicht als Israël zich met oog voor de belangen van de Palestijnen opstelt in het nederzettingenbeleid en als de Palestijnen Israël als staat zonder voorwaarden vooraf accepteren en erkennen.

Menswaardig bestaan, menswaardige behandeling. Inwoners van de Palestijnse gebieden hebben recht op een menswaardig bestaan. Dit betekent dat de Palestijnse Autoriteit democratische waarden en mensenrechten dient te bevorderen, waaronder godsdienstvrijheid voor christenen. Israël is gehouden de bewegingsvrijheid voor de Palestijnse gebieden en het economische verkeer te bevorderen. Ook dient Israël de ruimte en vrijheden van christelijke Arabieren en Messiasbelijdende Joden te waarborgen.

Economische samenwerking tot wederzijds voordeel. Israël en de Palestijnse gebieden hebben beide profijt bij samenwerken ten behoeve van economische vooruitgang, een duurzame water- en energievoorziening, hervorming van de veiligheidsdiensten en het bestrijden van corruptie en terrorisme.

De ChristenUnie stelt het volgende voor:

Verzoeningsprojecten. Om vrede te bevorderen van onderaf willen we investeren in verzoeningsprojecten.

Geen boycot van Israël. Processen van vrede, verzoening en samenwerking worden gestimuleerd, en niet met boycots gefrustreerd. Geen Nederlands belastinggeld naar organisaties die een (economische) boycot van Israël nastreven.

Toezicht op hulpgelden. Bij de verstrekking van hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit is het uitgangspunt dat deze ten goede moeten komen aan de Palestijnse burgers. Financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit wordt gestopt als de erkenning van de staat Israël de facto uitblijft, bijvoorbeeld omdat het verheerlijken van geweld en terrorisme gewoon doorgaat, of wordt aangewend om terroristen te belonen.
 

GroenLinks

titel: "Tijd voor Verandering"
gepubliceerd: februari 2017

Nederland en de EU vergroten hun inspanningen voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Israël moet de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de blokkade van de Gazastrook beëindigen. Beide partijen moeten zich houden aan het internationaal recht en zich onthouden van geweld en mensenrechtenschendingen. Nederland erkent Palestina als staat. Nederland pleit voor opschorting van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël, zolang Israël doorgaat met ernstige schendingen van het internationaal recht. De afgesproken herkomstvermelding op geïmporteerde producten uit de Israëlische nederzettingen wordt onmiddellijk uitgevoerd.

SGP

titel: "Stem voor het leven"
gepubliceerd: februari 2017

Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslagen worden gepleegd, onschuldigen gegijzeld en vermoord. Nog dagelijks zijn de Israëli’s hun leven niet zeker, ook in eigen land niet. Het is een wonder dat Israël nog bestaat!

Door die voortdurende bedreigingen in woord en daad is Israël genoodzaakt stevige veiligheidsmaatregelen te nemen. Wie daar geen oog voor heeft doet geen recht aan de positie van Israël in het Midden-Oosten en de wereld. Wie de waarheid zelfs bewust verdraait, maakt zich indirect medeschuldig aan het demoniseren van de Joodse staat, met alle kwalijke gevolgen van dien. Daarom moet Nederland pal voor en achter Israël staan. Maar ook nog om een andere reden: Israël is een vrij en democratisch land in een regio vol onrust en burgeroorlog. Des te gekker is het als juist dit land als een schurkenstaat wordt afgeschilderd.

Veiligheid

● Voorop staat dat Israël in deze turbulente regio recht heeft op erkende en veilige grenzen.

● Vrede tussen Israël en Palestijnen moet bevorderd worden door vredesbesprekingen en door economische en humanitaire samenwerking ‘van onderop’.

● Uitspraken over het vredesproces vanuit Den Haag, Washington, New York of Brussel moeten ten dienste staan aan de vredesinitiatieven ‘van onderop’; zware druk van bovenaf om te komen tot een twee-statenoplossing wijst de SGP af.

● De SGP is tegen eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat.

● Bij niet-naleving kan het atoomverdrag met Iran gevaarlijk zijn voor het Midden-Oosten, Israël in het bijzonder. Daarom moet Nederland zich inzetten voor streng toezicht op naleving van de afspraken.

Verbondenheid

● Jeruzalem moet de ongedeelde hoofdstad van Israël blijven, en de Nederlandse ambassade moet naar Jeruzalem.

● Nederlandse diplomaten dienen zich in Arabische landen en binnen internationale gremia als de VN, in te zetten voor een positievere benadering van Israël.

● Op het gebied van handel, innovatie, landbouw, defensie en veiligheid (terrorismebestrijding) moeten we de banden tussen Israël en Nederland aanhalen.

● Het associatieverdrag van de EU met Israël moet opgewaardeerd worden. Wat zeker níet helpt zijn anti-Israëlische boycots, ‘straffen’ van investeerders en sancties. Nederland moet daar niet aan mee doen, en geen steun geven aan organisaties die zich daaraan schuldig maken.

Palestijnen

● De inzet voor verbetering van humanitaire omstandigheden van Palestijnen verdient onze steun. Daarbij moet wel strikter worden toegezien op goede aanwending van steungelden, zodat de gelden ook echt ten goede van de burgers komen, en niet van het regime.

● Nederland moet zich blijven inzetten voor de vrijheid voor christelijke en andere religieuze minderheden in de Palestijnse gebieden.

● Palestijnse kinderen mogen niet worden volgestopt met ronduit antisemitisch lesmateriaal, deels gefinancierd met Nederlands en Europees geld. Die subsidies moeten onmiddellijk worden gestopt.

● Exact hetzelfde geldt voor subsidies die gebruikt worden voor financiële steun aan families van veroordeelde Palestijnse terroristen en zelfmoordaanslagplegers.

● Er moet een VN-resolutie komen die het aanmoedigen van geweld en het rekruteren van anti-Israëlische strijders door individuen of organisaties strafbaar stelt.

● Het is raar dat er naast de algemene VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) ook nog een speciale organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) bestaat. Daarom kan de UNRWA gerust verdwijnen.

 

VNL

titel: "verkiezingsprogramma 2017-2021"
gepubliceerd: 29 oktober 2016

• Stoppen met ontwikkelingshulp, behalve noodhulp. Geen hulp, maar handel.
• Als het enige Westerse land in het Midden-Oosten verdient Israël onze steun.

 

DENK

titel: "Denkend aan Nederland"
gepubliceerd: 14 november 2016

Erkenning van de Palestijnse staat - DENK betreurt het onrecht van de gevolgen van het Palestijns-Israëlische drama. De overtreden VN-resoluties en illegale nederzettingen tonen aan dat er zeer ongelijke verhoudingen zijn en achtereenvolgende Israëlische regeringen houden dit onrecht in stand. DENK is daarom:

• Vóór het per direct erkennen van de Palestijnse staat
• Vóór een importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen
• Vóór het van de Israëlische regering terugeisen van de Nederlandse investeringskosten voor ontwikkelingsprojecten in Palestina die door bewezen toedoen van de Israëlische regering kapot zijn gemaakt

 

50-plus

titel: "50plus punten"
vastgesteld op 8 oktober 2016

Nederland zet zich in voor nationale en internationale veiligheid. Den Haag als internationale stad van vrede en recht geeft Nederland extra mogelijkheden en kansen.
 

Partij voor de Dieren

titel: "Plan B"
gepubliceerd: 29 oktober 2016

We stoppen met de import van producten die ten koste gaan van de leefomgeving elders of die gepaard gaan met schendingen van mensenrechten en dierenwelzijn. […] Mededogen en duurzaamheid moeten richtinggevend zijn in het buitenlandbeleid. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger, natuurrampen en geweld is voor ons vanzelfsprekend. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. […] Producten die in Nederland of de EU worden ingevoerd voldoen minimaal aan dezelfde milieu- en dierenwelzijnseisen als producten die hier geproduceerd worden. Ook moeten minimaal de Universele Verklaring van Rechten van de Mens zijn gerespecteerd in het arbeidsproces. […] Milieu- en mensenrechtenactivisten krijgen hulp en bescherming van Nederlandse ambassades als dat nodig is. Nederland helpt hen ook bij het krijgen van toegang tot de rechter.

Artikel 1

titel: "Nieuwe politiek van gelijkwaardigheid"
gepubliceerd: februari 2017

Het Associatieverdrag met Israël wordt opgeschort zolang het structurele geweld tegen Palestijnen en de kolonisatie van de Westoever en Gaza voortduurt. Palestina wordt direct erkend.