Dries van Agt

Onverschrokken vriend en inspirator

 

2 februari 1931 – 5 februari 2024

 

Met verdriet namen wij deze week afscheid van Dries van Agt, oprichter en erevoorzitter van The Rights Forum. Als ‘Club van Van Agt’ zullen we zijn werk met trots en toewijding voortzetten.

Navigatie

Op maandag 5 februari stierf in zijn woonplaats Nijmegen Dries van Agt, samen en hand in hand met zijn geliefde echtgenote Eugenie van Agt-Krekelberg. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Beiden waren 93 jaar oud.

 

Van Agt geldt als één van de eerste bekende Nederlanders die het aandurfde om het lot en de rechten van de Palestijnen op de agenda te zetten. In dat verband sprak hij van een missie die hij had aanvaard: ‘Als iemand anders het niet doet, doe ik het wel.’ Daar heeft hij zich tot zijn dood aan gehouden.

 

Op 10 december 2009 richtte hij The Rights Forum op, waarvan hij tot 2015 voorzitter, en sindsdien erevoorzitter was. Intussen bestaat The Rights Forum ruim 14 jaar en is voldaan aan Van Agts ambitie om een organisatie op te bouwen die structureel bijdraagt aan rechtvaardigheid voor de Palestijnen. Zelf beschouwde Van Agt dat als de kroon op zijn lange loopbaan.

 

Van Agt was een innemende en markante persoonlijkheid, die zich bediende van een kenmerkend bloemrijk en enigszins archaïsch idioom. Hij was geïnteresseerd in alles en iedereen. Typerend is dat hij de namen onthield van mensen die lang geleden voor hem hadden gewerkt. Voor ons gold Van Agt als vriend en inspirator. Als ‘Club van Van Agt’, zoals we frequent worden betiteld, zullen we met kracht doorbouwen op het door hem gelegde fundament. Zijn missie is bij ons in goede handen.

 

Haags politicus

Andreas (Dries) van Agt (Geldrop, 1931) groeide op in een katholiek Brabants milieu, en had al vroeg interesse in het recht. In 1955 studeerde hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen cum laude af als meester in de rechten. Aansluitend werkte hij als advocaat, als jurist op de ministeries van Landbouw & Visserij en Justitie, en als hoogleraar strafrecht aan de Nijmeegse universiteit.

 

In 1969 kwam Van Agt als medewerker aan het verkiezings­programma van de Katholieke Volkspartij (KVP) in de politiek terecht. Dat jaar werd hij lid van de partij waarvan hij van 1976 tot 1982 politiek leider en lijsttrekker zou zijn. In die jaren stond Van Agt mede aan de wieg van de fusie tussen de KVP, ARP en CHU die in 1980 uitmondde in het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Van Agt bleef tot 2021 lid van de partij.

 

Dries van Agt tijdens de kabinetsformatie in 1981 voor het Paleis Lange Voorhout, den Haag. [c] Alamy

Tijdens zijn politieke carrière was Van Agt minister van Justitie (1971-1977) en Buitenlandse Zaken (1982). Als premier leidde hij tussen 1977 en 1982 drie kabinetten die zijn naam droegen. Terugblikkend prefereerde hij de eerste functie, ‘omdat je als premier je mening moet geven over allerlei onderwerpen waar je niet in gespecialiseerd bent’.

 

Spraakmakend in die periode was Van Agts moeizame verhouding met PvdA-voorman Joop den Uyl. Pijnpunt daarin was onder meer het ‘verraad’ van Van Agt en VVD-leider Hans Wiegel, die in 1977 het eerste kabinet-Van Agt vormden. Daarmee werd de PvdA –winnaar van de verkiezingen met 53 zetels – na zeven maanden onderhandelen op een zijspoor gezet.

 

Na de Tweede Kamerverkiezingen in september 1982 trad Van Agt terug als politiek leider van het CDA om plaats te maken voor Ruud Lubbers. Hij werd lid van de Tweede Kamer, maar verliet de Kamer toen hij in 1983 werd benoemd tot commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant. Na minder dan vier jaar trad hij terug uit de functie, die hij als saai omschreef. Volgens hem was een commissaris eigenlijk een ‘tweedimensionaal deerniswekkend figuur’.

 

Internationaal diplomaat

In 1987 koos Van Agt voor de diplomatie en verliet hij Nederland voor wat een periode van bijna tien jaar zou worden. Van 1987 tot 1995 diende hij als ambassadeur van de Europese Gemeenschap in achtereenvolgens Japan en de VS. Kenmerkend was zijn relatief snelle overstap, begin 1990, van Tokyo naar Washington. Naar eigen zeggen won zijn ijdelheid het daarbij van zijn liefde voor Japan, refererend aan het feit dat de post in de VS geldt als de hoogste berg die een diplomaat kan beklimmen.

 

In 1995 verbleef Van Agt kortstondig in Nederland. Die tijd benutte hij – als wielerliefhebber in hart en nieren – voor een fietstocht naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella. Aansluitend keerde hij terug naar zijn geliefde Japan, waar hij een functie als hoogleraar internationale betrekkingen aan de Ritsumeikan-universiteit in Kyoto aanvaardde.

 

Palestijnse kwestie

Als politicus stond Van Agt aanvankelijk zonder reserve ‘voor de staat Israël’, zoals hij dat in de jaren zeventig noemde. Hij zag Israël als een staat die bedreigd werd en steun nodig had. Vanaf 1980 werd hij langzaam maar zeker wat kritischer, onder invloed van ontwikkelingen als de Israëlische annexatie van Oost-Jeruzalem en de inval in Libanon, en de scherpe internationale kritiek daarop.

 

Zijn persoonlijke betrokkenheid bij de kwestie-Palestina ontstond tijdens een pelgrimstocht naar het Heilige Land met zijn echtgenote in 1999. ‘Toen zag ik hoeveel onheiligs er gebeurde in het Heilige Land’, zei hij daar later over.

 

De reis vormde de opmaat voor een nieuwe fase in zijn leven, waarin zijn motto was: ‘Ik voel me gedwongen niet langer lijdzaam toe te zien welk onrecht de Palestijnen wordt aangedaan.’ Naarmate hij zich meer in de kwestie verdiepte groeiden zijn verontwaardiging en boosheid over het onrecht. Op geheel eigen wijze ontpopte hij zich tot een voorvechter van Palestijnse rechten en een rechtvaardige vrede tussen Palestijnen en Israëli’s. In de jaren daarna gaf hij ruiterlijk toe dat daarvoor in zijn eerdere leven geen ruimte had bestaan, zoals dat voor de meerderheid van de Nederlanders gold.

 

In 2002 ondertekende hij een petitie waarin de stichting Stop de Bezetting, voorgezeten door Gretta Duisenberg, ontruiming van de in 1967 door Israël bezette gebieden eiste. Ook maakte hij deel uit van het comité van aanbeveling van de stichting. Het was het begin van een reeks activiteiten waarmee hij in de openbaarheid trad. Zo was hij van 2009 tot 2013 betrokken bij het burgerinitiatief Sloop de Muur, in welke hoedanigheid hij op 12 juni 2013 de Tweede Kamer toesprak.

 

Het was Van Agts overtuiging dat een duurzame vrede alleen mogelijk is als die is gebaseerd op respect voor het internationaal recht en de universele mensenrechten. Hij constateerde dat Israël beide schond met de voortgaande bezetting en kolonisatie en sluipende annexatie van bezet Palestijns gebied, en daarmee verzet en tegengeweld opriep.

 

Het stak hem dat de internationale gemeenschap dat over haar kant liet gaan en hardnekkig weigerde Israël door middel van sancties, zoals het opschorten van handelsvoordelen, tot de orde te roepen. Daartoe was Nederland in feite verplicht, stelde hij met regelmaat onder verwijzing naar het ‘uitzonderlijke, zo niet unieke’ artikel 90 van de Grondwet: ‘De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.’

 

The Rights Forum

Dit uitgangspunt bracht hem op 10 december – de internationale Dag van de Mensenrechten – 2009 tot oprichting van The Rights Forum, de organisatie die zich onder zijn voorzitterschap ging inzetten voor een rechtvaardig en op vrede gericht Nederlands en Europees beleid. In 2015 droeg hij de voorzittershamer over aan Jaap Doek, maar als erevoorzitter bleef hij binnen en buiten de organisatie actief.

 

The Rights Forum en zijn werk daarvoor vervulden Van Agt met trots. ‘Ik voel me echt op een missie’, zei hij daarover, ‘waarschijnlijk de laatste van mijn leven’. Hij was realist genoeg om te beseffen dat hij vrede tussen Israëli’s en Palestijnen vermoedelijk niet zou meemaken. Het ging hem om het in gang zetten van een effectief proces dat daartoe zou leiden. ‘Als iemand anders het niet doet, doe ik het.’

 

Met die voortrekkersrol riep hij van meet af aan kritiek op van personen en partijen die niet gediend waren van gelijkberechtiging van Israëli’s en Palestijnen. Van Agt werd steevast verweten ‘anti-Israël’ te zijn en regelmatig beschuldigd van antisemitisme, zoals dat The Rights Forum – en in feite iedereen die dezelfde uitgangspunten aanhangt – tot de dag van vandaag overkomt. Al vroeg bekritiseerde hij de onzindelijke ‘exploitatie van het Europese schuldgevoel jegens de Joden’, die geen ander doel had dan critici van Israëls misdaden te intimideren. ‘Mede door aansporingen van nobele en moedige Joodse medeburgers aangemoedigd, laat ik mij niet langer het zwijgen opleggen.’

 

De covers van Een schreeuw om recht (2009) en Palestina in doodsnood (2019).

Van Agt zette zijn visie op de kwestie-Palestina uiteen in talloze toespraken, artikelen en twee boeken. In 2009 verscheen Een schreeuw om recht – De tragedie van het Palestijnse volk, en in 2019 Palestina in doodsnood. Zelf noemde hij dat laatste boek een ‘pamflet’, waarin hij de Nederlandse politiek en de christelijke kerken en instellingen eens te meer verweet de Palestijnen aan hun lot over te laten.

 

In hetzelfde jaar 2019 sprak hij bij het tienjarig bestaan van The Rights Forum van ‘een decennium roeien tegen de stroom in’. Scherp bekritiseerde hij het politieke klimaat in Den Haag en Brussel, waar de positie van de Palestijnen en het perspectief op vrede nog altijd ondergeschikt werden gemaakt aan de relatie met Israël:

Nederland en Europa moeten zich schamen. Zij hebben toegezien hoe het toch al mateloze onrecht in Palestina zich nog verder heeft verdiept. Met hun opstelling staan zij vrede in de weg. Daar kunnen, nee mógen wij ons niet bij neerleggen. Wij gaan dóór!

 

Breuk met het CDA

Onafwendbaar bracht zijn inzet voor de Palestijnse zaak hem in toenemende mate in conflict met zijn partij, het CDA, dat Israëls onrechtvaardige Palestinapolitiek ook in 2024 nog in belangrijke mate steunt. In maart 2017 maakte hij bekend bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet op de partij te zullen stemmen. ‘Met dit halfslachtige gedoogbeleid van Israëls bezetting en kolonisatie kan en wil ik mij niet langer verzoenen’, schreef hij.

 

In 2021 ging hij nog een stap verder. Na meer dan vijftig jaar lidmaatschap van het CDA en zijn voorloper KVP nam hij afscheid van de partij: ‘De onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk kan ik niet langer verdragen.’ Het afscheid ging hem niettemin aan het hart: ‘Ik zeg u vaarwel in treurnis.’

 

Buiten het politieke establishment was Van Agt een voorbeeld en bron van inspiratie voor velen. Groot was de waardering voor zijn inzet, en ook voor de warmte, hartelijkheid en bescheidenheid die hem eigen waren, zoals iedereen die hem persoonlijk kende zal beamen. Bij het verschijnen van Palestina in doodsnood memoreerde Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid en toenmalig bestuurslid van The Rights Forum, zijn gedrevenheid:

Beseffen wij hier in Nederland eigenlijk wel hoe bijzonder dit is: een oud-premier, en best wel een oude oud-premier ook, die, ik leen voor even de eigenaardigheden van zijn woordkeus, als een ‘vurige jongeling’ op de bres staat voor een zaak waar hij veel vijanden mee maakt, die hem beledigen en soms ronduit schofferen, waarop hij in plaats van terug te schrikken nog een extra stap voorwaarts doet, omdat hij niet anders kan dan getuigen van zijn verontwaardiging. Een premier die activist geworden is.

 

In de aan Van Agt gewijde biografie Tour de Force refereren de auteurs Johan van Merriënboer, Peter Bootsma en Peter van Griensven aan die gedrevenheid met een schitterende toespeling op zijn levenslange liefde voor het wielrennen, een hobby die hij tot op hoge leeftijd beoefende: ‘Hoe harder de tegenwind, hoe harder Van Agt trapt.’ In diezelfde biografie is ook een in dit verband toepasselijke uitspraak van Van Agt te vinden: ‘Niet ik ben geradicaliseerd, maar de situatie in het Midden-Oosten.’

 

Brede waardering

Dries van Agt in gesprek met Rawan Sulaiman, hoofd van de Palestijnse Missie in Den Haag, en Riyad al Maliki, de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken.

Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag werd Van Agt in 2021 door de Palestijnse regering onderscheiden met de Grote Ster in de Orde van Jeruzalem. Het was een eervol blijk van waardering voor zijn inzet ‘voor het Palestijnse volk en diens gerechtvaardigde streven naar vrijheid en onafhankelijkheid’. Rawan Sulaiman, hoofd van de Palestijnse Missie in Den Haag, benadrukte bij de uitreiking ook haar persoonlijke band met Van Agt:

De heer Van Agt is niet alleen de beste ambassadeur voor Palestina die we ons kunnen wensen, ik ben er ook ontzettend trots op dat ik hem mijn vriend mag noemen. Zijn vriendelijkheid, helderheid en kracht hebben mij de afgelopen jaren diep geraakt.

 

De waardering voor Van Agt bleek op zijn negentigste verjaardag ook uit het initiatief om een naar hem genoemde olijfgaard met negentig bomen aan te planten op land van een Palestijnse boer op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, gesponsord door sympathisanten. De olijfboom is van grote economische betekenis voor de Palestijnen, en bovendien het symbool bij uitstek van vreedzaam verzet en van sumud – volharding. In bezet gebied vormt het aanplanten van bomen een tegenwicht voor de voortgaande Israëlische overname van Palestijns land en de vernietiging van boomgaarden door Israëlische kolonisten.

 

De cover van het boekje Dries van Agt 90 jaar – 123 felicitaties.

De actie overtrof alle verwachtingen: de olijfgaard werd een heus Dries van Agt-bos, met meer dan driehonderd bomen. De initiatiefnemers herinnerden aan een uitspraak die Van Agt tijdens een van zijn bezoeken aan de Westoever had gedaan:

Het planten van een boom is een daad van geloof in het leven, een daad van vertrouwen in de toekomst, een daad van liefde jegens de toekomstige generaties die van de vruchten ervan zullen genieten wanneer wij er niet meer zullen zijn.

 

Overstelpend was de belangstelling voor zijn negentigste verjaardag. Bij The Rights Forum kwamen meer dan 120 gelukwensen binnen, afkomstig van (oud-)politici en -diplomaten, personen uit de wereld van het recht en de mensenrechten, vrienden en sympathisanten. We bundelden ze in het boekje Dries van Agt 90 jaar – 123 felicitaties.

 

The Rights Forum riep ter gelegenheid van de mijlpaal de Dries van Agt-prijs in het leven. Die wordt om het jaar op 10 december toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vrede en rechtvaardigheid in Palestina. Met de prijs worden het gedachtegoed en de missie van Van Agt tot in lengte van dagen in ere gehouden.

 

Afscheid van een inspirator en vriend

Eugenie van Agt-Krekelberg was ruim zeventig jaar samen met Dries Van Agt. [c] familie van Agt

In 2019 werd Van Agt getroffen door een hersenbloeding. Daarvan herstelde hij behoorlijk, al bleek zijn functioneren blijvend bemoeilijkt. Hij bleef zich met de kwestie-Palestina bezighouden, maar het frustreerde hem dat zijn creativiteit, concentratievermogen en vermogen tot het houden van bevlogen toespraken waren aangetast. Gaandeweg trok hij zich terug uit de openbaarheid, in het volle bewustzijn dat hij in de laatste fase van zijn leven was aangekomen.

 

Ook de gezondheid van zijn geliefde Eugenie, de steun en toeverlaat met wie hij meer dan zeventig jaar samen was en die hij even teder als kenmerkend bleef aanduiden als ‘mijn meisje’, ging gestaag achteruit. Op 5 februari stierven zij gelijktijdig, hand in hand.

 

Werkorganisatie, bestuur en Raad van Advies van The Rights Forum verliezen in Dries een inspirator en voorbeeld, en velen van ons ook een dierbare en wijze vriend. Maar wij zetten zijn missie vastbesloten voort, in de overtuiging dat zijn inzet voor rechtvaardigheid en zijn sumud voor velen een blijvende bron van inspiratie zijn.

Condoleance
Ik ken Dries en Eugenie als jaargenoot (1949) in onze rechtenstudie. In blijvende vriendschap heb ik Dries gevolgd in zijn moedig optreden voor het Palestijnse volk. Vandaar ook mijn regelmatig donateurschap voor The Rights Forum. Hiertoe uitgenodigd ben ik graag aanwezig bij de herdenking op 5 maart. Aan de familie Van Agt mijn oprechte deelneming bij het verlies van beiden. Met ontroering en groot respect heb ik kennis genomen van hun overlijden.
Paul Canoy

Met diep respect.
Els Dijkstra

We gaan allen voort in het bevorderen van vrede, zijn inspanningen indachtig.
Gertie Berghuis

Met het overlijden van Dries van Agt heeft de Nederlandse beweging van internationale solidariteit met het Palestijnse volk en zijn strijd voor het recht van vrijheid en zelfbeschikking een voorbeeldige en inspirerende persoon verloren. Hij ruste zacht…
Meric Esin

Mijn oprechte condoleances bij het verlies van Dries en Eugenie. Hun toewijding aan gerechtigheid, vooral voor Palestina, zal nooit vergeten worden. Moge hun nalatenschap van vrede en rechtvaardigheid voortleven. Met medeleven,
Felicia Scholten

Dapper dat je je hebt ingezet voor de Palestijnse zaak, met opoffering van je gewaarde positie te midden van de gevestigde orde die nog altijd – helaas – om machtspolitieke redenen en verholen schuldgevoel de zijde van Israel kiest. Maar je hebt er toen heel veel fans bijgekregen, waaronder ongetekende.
Martin van Zaalen

Groot respect voor u. U was niet alleen buitengewoon authentiek, maar ook buitengewoon benaderbaar. Ik zal altijd bewonderen hoe u zich hebt verzet tegen het onrecht van de Nederlandse Palestina-politiek.
Jelko Dijkman

Lieve Dries, rust zacht met je vrouwke. Je bent een legende!
Loraine Agerbeek

Dries heeft nooit gerust vóór de vrede. Maar dat hij moge rusten in vrede.
Chris Andreas

Bedroefd heb ik kennis genomen van het overlijden van Dries van Agt, die ik bewonder om zijn moed om van perspectief te durven veranderen en de flair die hij aan de Nederlandse politiek heeft gegeven. Ik hoop dat zijn belangrijke werk voor gerechtigheid voor het Palestijnse volk voortgezet mag worden.
Esther Seeleman

Beste familie en collega’s van Dries van Agt, ik heb de heer Van Agt alleen een keer gezien op een receptie, maar nooit echt gesproken. Van mijn contacten met The Rights Forum begrijp ik echter dat hij de oprichter van The Rights Forum was en een enorme bron van inspiratie. Hij heeft zich het lot van de Palestijnen echt aangetrokken. Ik hoop dat hij en zijn geliefde mogen rusten in vrede. En ik wens familie, vrienden en vredescollega’s veel liefs en sterkte toe. Dat zijn goede werk voortgezet mag worden en dat jullie mogen bijdragen aan vrede in de wereld. Vrede en alle goeds,
May-May Meijer (Oprichter Peace SOS)

Wat een mooi en inspirerend persoon was Dries van Agt en wat een groot verlies. Rechtvaardigheid ten aanzien van de Palestijnen, daar zette Dries zich met heel zijn hart voor in. Ik weet zeker dat TRF het werk van Van Agt voort zal zetten. Gecondoleerd aan de familie.
Nadine Daw

Met respect denk ik aan Dries van Agt. Een mens die de moed had om te erkennen dat hij fout zat en bereid was om een andere weg te gaan.
Riet Boogaard

what you leave behind
is not what is engraved
in stone monuments,
but what is woven into
the lives of others,
Pericles
Gertrud Augenbroe

Een bijzonder en moedig mens is ons ontvallen. Leve Dries van Agt.
Guus van Welsem

Dank voor uw nalatenschap. Uw moed om op te komen voor de Palestijnen is een groot voorbeeld en inspirerend.
Anja van Zanten

Ik prijs zijn moed en ben dankbaar dat Dries van Agt vanuit zijn positie de situatie van het Palestijnse volk onder de aandacht heeft gebracht.
Dorothee Dijkhuis

Rest in peace, moge er meer mensen zijn zoals u.
Vahide Bulut-Altun

Ooit een oerdegelijk conservatief katoliek christen, veranderde hij ten dele sterk m.b.t. de ooit nog “onomstreden” positie van Israël. Hij doorbrak deze met groeiende overtuiging. En dat deed hij zeer terecht! Ook in de pers en in het publiek. Dat is zijn grote verdienste. Hij en zijn vrouw genieten nu eeuwig van de rust in de hemel, ver van de tijdelijke hel voor zovele slachtoffers van onderdrukking of onbegrip op Aarde.
Jakob Grit

Mijn medeleven gaat uit naar uw nabestaande. Het is heel moeilijk beide mensen tegelijk te verliezen die je zo dierbaar zijn, ook al hebben zij beide ‘n mooie hoge leeftijd mogen bereiken. Ooit heb ik Mijnheer van Agt de hand mogen schudden en met hem gesproken , een prachtig mens, die niet schroomde om de waarheid te zeggen. Hij was mij dierbaar als mens en als politicus. Moge hij en zijn vrouw rusten in vrede. En familie heel veel sterkte met uw grote verlies.
J.G.L.L. Bogmans

Uw taal en moed en humor waren altijd al onvolprezen. En met uw rechvaardigheidsgevoel zat het dus uiteindelijk toch ook goed. Uw uitzonderlijke stem zal zeer gemist worden in dit land. Ik mis het zeker. Rust in vrede Krijger.
Tarek El-Baradi

Mooi dat u uw hart heeft gevolgd toen u ontdekte hoe de situatie in Israel werkelijk was en dat u dat daarna uw leven lang heeft volgehouden, tegen ongetwijfeld veel verzet in. Ik wou dat meer mensen waren zoals u. Super mooi dat u het rightsforum heeft opgericht dat echt verschil uitmaakt. Het is zo belangrijk dat ook de mensen die een maatschappelijke positie hebben zich hard maken voor meer gelijkheid voor Palestijnen. In het algemeen: u heeft uw eigen weg gekozen, daar heb ik veel bewondering voor.
Margreet Nugteren

Wat een mooi, inspirerend voorbeeld van een persoon dat zijn/haar hele leven blijft leren, ontdekken en verbinden. Ik ga het boek “schreeuw om recht” lezen. Dank voor het laten zien hoe het anders kan!
Susanne van Eps-Habibe

Lieve meneer van Agt, wat ben ik blij dat ik u ontmoet heb tijdens de opening van Feest van het Licht van Museumpark Orientalis in 2019. Ik had een momentje met u en sta met u op de foto. We hadden kort over Palestina. Dank u wel voor uw inzet hiervoor!
Wat ik het meest indrukwekkend en inspirerend vond is dat u op 9 september 2009 bij Pauw & Witteman ruiterlijk toegeeft dat u toen u in Kabinet zat fout was.
U heeft zoveel mensen geïnspireerd door uw spreekbeurten in het land over Palestina! En mede door u bestaan ontstond The Rights Forum. Moge u en uw vrouw in vrede rusten. Amen.
Heel veel kracht voor zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Een bijzonder en mooi mens is heengegaan…
Nazima Shaikh

De ruimhartige steun welke de heer Van Agt aan de problemen inzake de controverse Israël c.q. Palestijnen heeft gegeven, is voor mij altijd een inspiratie geweest. De Palestijnen worden al veel te lang (tientallen jaren) onheus bejegend.
Ik zal zijn inbreng blijvend erg missen.
L.P. van Beek

Met groot verdriet sluit ik mij aan bij allen die Dries van Agt en zijn Eugenie naar het land van komst en wederkomst hebben verwezen.
Theo van Boven

Gecondoleerd met dit groot verlies. De heer Van Agt zette zich in voor de rechtvaardigheid voor Palestijnen. Zijn boeken over Palestina heb ik met belangstelling gelezen en veel van geleerd. Alleen maar respect voor deze man. Rust zacht meneer Van Agt en sterkte voor de familie.
Cicek

Dat de krokussen mogen bloeien op herfstbladeren!
Dank amice, voor al uw wijsheid en vriendelijkheid.
Louis de Mast

Met diep respect wil ik Dries van Agt hartelijk danken voor zijn strijd voor rechtvaardigheid in de wereld en in het bijzonder voor de Palestijnse zaak. Bedroefd om zijn overlijden maar vastberaden zijn missie voort te zetten.
Moge Dries en Eugenie rusten in vrede. En voor hun kinderen en kleinkinderen: heel veel sterkte!
Joes Meens

Hij was er als de ‘Schreeuw om recht’ voor de Palestijnen. Hij was een gepassioneerd advocaat voor de zaak van de Palestijnen. Ik zal hem missen. Zijn aandacht, de gesprekjes met hem, zijn humor, zijn bemoediging. Ik wens zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die hem en zijn zijn vrouw zo zullen missen heel veel liefde en sterkte.
Bram Grandia

Gecondoleerd met het verlies van de heer Dries van Agt. We zullen hem missen.
Corrie van der Hart

Dag onverschrokken Dries! Ooit overwint het Gezond Verstand, misschien ook wel aan de Basisweg: je naaste als jezelf. Dank ook voor de bemoedigende telefoongesprekken.
Jos van Noord

Palestine has lost a great friend.
John Dugard

We verliezen in Dries van Agt niet alleen een wijs en bespraakt man, een strijder voor de Palestijnse Staat, maar zeker ook een voorbeeld hoe te strijden voor wereldwijd onrecht, vrijheid en vrede. Dat de Palestijnen nu door het verlies van Dries van Agt ook hun voorvechter van ‘wereldniveau’ verliezen doet veel pijn. Het is een groot verlies.
C.L. Boogerd-Hoffman

Dries, je was één van de eerste bekende Nederlanders die het aandurfde om het lot en de rechten van de Palestijnen op de agenda te zetten. Dat wordt voortgezet door TRF. Bedankt Dries! Moge je in vrede rusten.
Amin Ghazal

Mogen Dries van Agt en zijn echtgenote in vrede zijn. Vrede waarvoor zij zich zo hebben ingezet. Laten wij ons met standvastigheid, met soemoed, hun strijd voor recht en vrede in Israël en Palestina verder zetten.
Marcel de Prins

Mis condolencias.
Juan Carlos Morales

Het waren de heer en mevrouw van Agt die een aantal jaren dagelijks naast onze ouders zaten in het restaurant van de Sterreschans. In het begin spraken ze veel met elkaar. Over de ontwikkelingen in de wereld. Over het boek ‘Hebzucht’ van mijn filosofische broer. Over de Palestijnse kwestie. Over het verfoeilijke neo liberalisme. Over het schandaal van de toeslagenaffaire… Toen dementie mijn vader steeds meer in zijn greep kreeg, nam het inhoudelijke debat af. Maar altijd bleven ze met veel genegenheid elkaars buren in het restaurant. En met elkaar meeleven als er weer eens eentje ziek was. Allebei, de van Agtjes en de Linssens waren prachtige stellen waar de liefde tot op het laatst vanaf spatte.
Mechtild Linssen

Mijn medeleven met het verlies van Dries en Eugenie van Agt. Ik heb groot respect gekregen voor Dries van Agt door zijn inzet voor het humanitair recht en voor de Palestijnen. Zijn boek Een schreeuw om recht was voor mij een openbaring. Hij was een bijzonder sympathiek en vooral integer mens.
Nico Kraakman

Een van de weinige eerlijke en moedige politiek leiders is heengegaan.
Nederland beseft niet hoe groot dit verlies is.
Akdim

Lieve mijnheer van Agt, U bent een inspirator voor mij en ik las erkenning van mijn eigen proces in uw mooie boeken! Rust zacht!
Kiki Lassooy

Wat gaan wij meneer Van Agt missen. Een vasthoudende zeer empathische vechter voor de rechten van de Palestijnse bevolking . Ik hoop dat er iemand in de politiek net zo geïnspireerd is door meneer Van Agt als zovele burgers van Nederland en voorvechter voor Palestina wordt zodat zijn erfenis wordt voortgezet.
Moge u en uw meisje rusten in vrede.
Eveline Zandbergen

Dierbare Dries en Eugenie, heel veel dank en respect voor je staan, Dries, mét de Palestijnen voor hun rechten…dat zij die eindelijk eens kunnen genieten. Rechten…geen gunsten! Ook voor Eugenie zolang zo nabij als wederzijdse steun en toeverlaat, heb ik een warme sympathie. Ik hoop dat andere BN’ ers volgen met een stellingname (in doen en spreken) vóór de Palestijnse rechten…ja…voor het récht!!
Johan Smit

Een moedig man. Zijn boek ‘Een schreeuw om recht’ verdient het om gelezen te worden. Een boek over feiten, waar velen geen weet van hebben.
Iris Wevers

Gecondoleerd met het overlijden van de heer Van Agt. Mijn man en ik hadden veel respect voor de wijze waarop hij het onrecht bestreed. Wij waren aanwezig in 2019 toen hij een hersenbloeding kreeg en zijn toespraak tijdens een Palestijnse bijeenkomst niet kon voortzetten. We wensen het Rights Forum verder succes en we blijven u steunen.
N. van Eck-Piette

Een fascinerende man die zijn hart aan een goede zaak verpandde.
Hendrik Taatgen

Dank voor alles dat u gedaan heeft mbt het verbeteren van de mensenrechten. Zeker daar waar het Palestina betreft. Ik wens uw naasten veel sterkte toe.
W.J.C. van Son

Met leedwezen heb ik vernomen, dat de heer Van Agt is overleden. Zijn inzet voor de Palestijnen was hartverwarmend en heeft ertoe bijgedragen, dat de Palestijnse zaak breder dan voorheen in de publieke opinie is doorgedrongen.
Henk van Loon

We zullen blijven schreeuwen om recht! Rust zacht Dries en Eugenie van Agt.
Gino de Robles

Het doet ons verdriet dat dhr van Agt en zijn echtgenote zijn overleden. Zijn inspiratie en gevoel voor rechtvaardigheid hebben een jonge olijfboom geplant in mijn hart. Eens zal het Palestijnse volk rechtvaardigheid en erkenning ondervinden, mede dankzij de niet aflatende activiteiten en werken van Dries en ‘zijn meisje’.
Frank Verhagen

Gecondoleerd.
Prof. Dr. Hugo de Schepper

Wat een geweldige betrokkenheid heeft Dries van Agt getoond bij het Palestijnse volk. Ik ben dankbaar daarvoor.
Marlies Tjallingii

Met een mengeling van verdriet en respect vernam ik het bericht van het overlijden van Dries van Agt en zijn echtgenote Eugenie. Ik heb beiden leren kennen in onze studententijd in Nijmegen, lang geleden. Dries werd lid van hetzelfde studentendispuut als ik. Dat gaf een vriendschapsband voor het leven. Toen ook voor hem het ‘otium cum dignitate’ was aangebroken, leidde dat tot nieuwe ontmoetingen met beiden, in Nijmegen en elders. Ongeveer een jaar geleden liet Dries mij in een telefoongesprek weten dat de gezondheid van Eugenie, maar ook die van hem, sterk achteruitging. Het voelde als een afscheidsgroet, die diepe indruk op mij maakte. Ik heb een goede vriend verloren.
Max van de Sandt

Een prachtig en dapper mens is heengegaan. Vooral zijn empathie zou een voorbeeld voor velen in de politiek moeten zijn. We gaan hem missen.
Xander de Rijk

Blijven doorgaan met het goede werk.
Rene Vleugels

Moge de vrede met jullie, Dries van Agt en Eugenie van Agt-Krekelberg, zijn.
Bert Erends

Wat goed om te weten dat zijn werk zal worden voortgezet. Mede dankzij hem ben ik steeds beter gaan begrijpen dat de veiligheid van een volk niet kan worden bereikt met het oneindig vertrappen van de rechten van een ander volk.
Marieke van den Houten

Gecondoleerd voor de familie . Hij was eerlijk over Palestina en trok zich het trieste lot aan van de Palestijnen. Moge er meer in zijn voetsporen treden. Veel sterkte voor alle betrokkenen.
J. Doorman

Grote bewondering heb ik voor Uw vader en grootvader, die inspirerend voor mij is geweest om voorzitter te worden van de stichting Kairos Sabeel Nederland, een stichting, die zich het lot van Palestijnse christenen en hen niet alleen, aantrekt. Zijn werk was niet tevergeefs, ook al ziet het er nu heel somber uit in het niet zo heilige Land.
Ik wens U als familie goede dagen toe en de zegen van de Eeuwige.
Mr Cornelis H. Blok (voorziter Kairos Sabeel Nederland van 2016 tot 2024)

Groot verlies van een geweldige policus die het, bijna als enige, opnam voor het zwaar geteisterde Palestijnse volk.
B. en S.S. Purewal-Hoogma

Zijn ‘bekering’ in 1999 ten gunste van de Palestijnen was de mooiste en beste politieke beslissing in leven.
C. Brakenhoff

Imagine, all the people of Gaza have the same rights as every one in Israel, and they live in peace for the first time since 7 long years. In memory of Dries van Agt.
Peter van Arnhem

Met bewondering en grote waardering heb ik het initiatief van Dries van Agt gevolgd en grote sympathie gekregen voor zijn persoon, zijn werk en het werk van het Forum. Ik wens alle naasten en die dichtbij hem staan veel sterkte toe.
Jef Jacobs

Droevig door het heengaan van Dries van Agt. In mijn jeugdjaren politiek symbool, maar grote inspirator toen hij zich inzette voor het recht voor Palestijnen. Toen ik daar zelf werkte en mijn ogen openden heb ik Van Agt eenmaal ontmoet. Zal dat blijven herinneren. Een ex premier die zijn status op het spel zet voor het recht en een rechtvaardige zaak. Dat is pas een echte leider.
Martin Witteveen

Gecondoleerd met het verlies van Dries van Agt en zijn vrouw. Ik zat in juni 1977 in de door Molukkers gekaapte trein. De trein werd op 11 juni 1977 doorzeefd met kogels, omdat (ook Van Agt – toenmalig minister van justitie) besloot de trein aan te vallen. Gelukkig is Van Agt na zijn pensionering zich in gaan zetten voor de Palestijnse zaak en het onrecht wat er plaatsvindt in het Middel-Oosten. Ik begrijp daarom dat er “met verdriet” afscheid genomen wordt van Dries van Agt en zijn vrouw.
Hendrien Maat

Waarlijk, aan God behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.
Rust zacht meneer Van Agt. Doe de groeten aan mijn lieve vader.
Khalid

Dag strijder voor het goede. U bent voor mij het levende bewijs dat je een leven lang kan leren en van mening kan veranderen. Ik zal uw prachtige taalgebruik missen.
Michiel

Veel respect voor Dries van Agt, die na zijn bestuurlijke carrière hard geknokt heeft voor de rechten van het Palestijnse volk en The Rights Forum oprichtte. Een moedig man die tegen de stroom in durfde te gaan en dat vele jaren heeft volgehouden.
René Bullinga

Lieve familie GECONDOLEERD met het verlies van uw vader en moeder. De PALESTIJNEN LAGEN UW VADER NA AAN ZN HART. HIJ was DAARIN EEN GROOT VOORBEELD voor me.
Teresita Kattevilder Emmink

Ik heb hem meermalen ontmoet. Hij wilde altijd in gesprek gaan over de situatie in Palestina. Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor de oprichting van The Rights Forum en alles wat hij voor de Palestijnen heeft betekend! Een beminnelijk en rechtschapen mens!
Lamkje Sminia

Als ‘Club van Van Agt’, zoals we frequent worden betiteld, zullen we met kracht doorbouwen op het door hem gelegde fundament. Zijn missie is bij ons in goede handen.
Marcel van Koekenberg

Er is een groot mens heengegaan.
Ad Tiggeler

Hoe verdrietig ik Dries’ dood ook vind, maar de gedachte dat hij samen met zijn geliefde Eugenie, waarmee hij ruim 7 jaar gelukkig getrouwd was, hand in hand afscheid van het leven nam,vind ik in 1 woord:hartverwarmend.
Anne ter Haar

Met leedwezen heb ik kennisgenomen van het overlijden van de heer van Agt. Op zijn beleid als politicus had ik soms grote kritiek [zie Molukse kwestie], maar grote waardering en groot respect heb ik gehad voor zijn onvermoeibare inzet voor de Palestijnse Zaak. Een Strijder voor Gerechtigheid is naar Huis gegaan. Moge hij ruste in vrede/Bedankt Dries van Agt!
Astrid Essed

Toen Dries van Agt op bezoek ging bij de bezette gebieden, zag hij dingen die niet door de beugel konden.
En toen hij thuis kwam, heeft hij zijn ogen niet gesloten, voor al het leed dat hij had gezien.
Een man van principes, een man om groot respect voor te hebben.
RUST ZACHT DRIES VAN AGT
Erik Muller

Hij was een rechtschapen man.
Francisco Gómez Olivares

U zag het goed. Het is wreed wat daar gebeurt in Palestina. Uw taak zit er op. Rust zacht lieve meneer en mevrouw Van Agt.
Frenkie Kruiswijk

Bedankt meneer Dries van Agt voor uw inzet voor de Palestijnse zaak.
Ik zie U als een groot politicus, mensenrechten activist en ik ben U dankbaar voor het op de kaart zetten van de Palestijnse zaak.
Uw boeken hebben mij geïnspireerd en mij er van bewust gemaakt dat het Palestijnse volk groot onrecht is aangedaan.
Ik wens zijn familie alle sterkte toe met dit grote verlies.
Frida Curiel-Lilipaly

Een bijzondere man heeft ons verlaten.
Rust in vrede samen met ue echtgenote.
Hugo T. Suidgeest

De heer van Agt heeft een onvergetelijke indruk op ons gemaakt als een voorbeeldig politicus, opinieleider en vreedzaam activist. Onze condoleances aan de nabestaanden.
Huib J. Lirb

Uw inspanningen voor de Palestijnse zaak vrede en gerechtigheid in het Midden Oosten zullen me voor altijd bijblijven
Moge u en uw vrouw in vrede rusten. Ik wens familie vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Iwan Faiman

Een prachtmens met een gouden hart. Een groot verlies voor de wereld. We zullen je missen!
Jacqueline Iris Molling

Een verlies voor Nederland, en voor alle Nederlanders.
Dat ik, nog niet eens geboren toen Meneer van Agt premier was, weet wie deze man is, dat zegt genoeg over wie hij was.
Niets dan respect voor Dries van Agt, hij zal nog lang voortleven in onze herinnering.
Janine Kepel

Gecondoleerd er is een groot mens aan ons onttrokken, maar we kunnen blij zijn met zijn nalatenschap.
Joke

Met veel verdriet heb ik het heengaan van dhr. Van Agt vernomen. Ontroerend vind ik dat dhr. Van Agt samen met zijn echtgenote hand in hand is heengegaan.
Kater

Pas sinds kort kende ik Dries van Agt als een diep menselijke man, uit mijn vpro-linkse jeugd was hij van de “verkeerd gekleurde” partij. Niet rood maar groen in die tijd. Naar aanleiding van de verschrikkelijkheden in Gaza las ik er meer over en mijn buurman wees me op Dhr van Agt. Erg bijzonder en inspirerend dat als je je hart volgt, er geen kleur bestaat, en christelijke waarden uiteraard menselijke waarden zijn. Fijn dat hij met zijn vrouw rust heeft.
Kiek

Rust in vrede…
Laïla Naji

BDS & GERECHTIGHEID VOOR PALESTINA – FREE PALESTINE
Lauran de Jonge

Wat was Van Agt een bijzondere man. Ik was een keer bij hem thuis in Nijmegen en het trof me hoe aandachtig hij luisterde en hoe adequaat hij reageerde, maar ook hoe warm en aardig hij was. Zijn inzet voor de Palestijnse zaak was hartverwarmend. Een lezing van Van Agt over Palestina op een congres van GroenLinks was boeiend en komisch. Het was een geniale One Man Show van anderhalf uur. Het ontroerde mij diep dat zij het zó geregeld hadden dat ze samen hand in hand overleden. Prachtig.
Marijke Kruyt

Wat een verlies voor deze wereld. En dat in deze tijd. Een hart van goud. We zullen u nooit vergeten meneer van Agt, rust zacht met ‘uw meisje’.
Maryam

Een bijzonder mens is heengegaan. Wij gaan u missen meneer van Agt. Rust zacht beautiful soul! ♥️
Meriem

Een wijs erudiet mens is heengegaan. Iemand die ik pas later ben gaan waarderen, vooral door zijn stoere en constructieve stellingname met betrekking tot de Palestijnse zaak. Geweldig hoe hij zich daarover in niet mis te verstane zorgvuldig gekozen woorden uitliet. Ik heb daar grote bewondering voor want hem ontbrak hem niet aan de durf deze materie vlijmscherp te fileren.
Ik dank hem dan ook vooral voor zijn rol als stichter van The Rights Forum; een belangrijk en genuanceerd geluid dat gelukkig steeds beter gehoord wordt.
Pieter J. Bogaers

Rust zacht en in vrede lief dapper echt paar.
Sieuwert Verster

Beste meneer Van Agt, ontzettend veel dank voor al uw inzet, inspiratie, gevleugelde woorden en gezonde relativeringsvermogen. Uw passie, humor en welbespraaktheid bewonder ik zeer, alsook uw vermogen om altijd kritisch te zijn op uw standplaats in de samenleving en waar nodig afstand te doen van dogma’s en verwachtingen. Een jonkie als ik kan daar alleen maar een voorbeeld aan nemen. Groetjes aan Joop en al die anderen, en rust zacht <3
Tom Molenaar

In zijn strijd voor de rechten van de Palestijnen en zo voor echte vrede in de regio was Van Agt op zijn best.
Wim Bartels

Rust in vrede. Dank u eeuwig voor uw inzet in de zaak van Palestina.
Mustapha Ahale

Dries van Agt was met zijn RIGHTS FORUM een grote grote stimulans om onze strijd voor de rechten van de Palestijnen voort te zetten. We herdenken respect hem met veel respect.
Pieter Kat, werkgroep Midden-Oosten van Doopsgezind Wereldwerk

Een strijder tegen onrecht is niet meer. Als oprichter van The Rights Forum was hij jarenlang het boegbeeld.Ik heb van Agt een paar keer ontmoet en hij blijft in mijn gedachten als een geestig en beminnelijk man. Ook in gedachten houd ik de vrouw die zeventig jaar naast hem stond. Voor hun beiden zal ik een kaarsje branden.
Dick Krol

Een bevlogen mens waar ik bewondering voor had, mede vanwege zijn moed om zich uit te spreken voor vrede voor het Palestijnse volk en tegen de bezetting.
Bouteh

In grote liefde voor God en diepe eerbied voor Dries van Agt.
Henk Bobbink

Van Agt heeft zijn strijd opgegeven….. Met het overlijden van oud Premier Van Agt is niet alleen een heel bijzonder mens maar tevens een strijder voor rechtvaardigheid in de kwestie die al tientallen jaren sleept tussen Israël en de Palestijnen heengegaan. In zijn strijd richtte hij ‘The Rights Forum’ op. Hij toonde bijzonder veel ruggengraat door zijn partij het CDA te verlaten omdat hij haar aflatende slappe houding in het Israëlische-Palestijnse conflict verachtte.
Hij moet zich de laatste maanden bij voorbaat hebben omgedraaid in zijn graf bij het zien van het genocidale geweld dat het ‘heilige’ huisje Israël aanrichtte jegens de bevolking van Gaza, wat ze nog elke dag doet. Hij zal mogelijk hebben moeten overgeven van het feit hoezeer onze Premier Rutte desondanks is blijven hielenlikken met oorlogscrimineel Netanyahu. Terwijl de door Van Agt opgerichte The Rights Forum zich juist inzette voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël, zag ook hij hoe onze huidige Premier zonder gene Israël zelfs meehielp met haar genocide door zelfs onderdelen voor de Israëlische moorddadige F-35 te blijven leveren, wat nu nog gebeurt. Het feit dat juist Nederland, dat leed onder de onderdrukking van Hitler waarbij genocide werd beraamd op hen die van Joodse komaf waren, nu een andere holocaust steunt, geleid door nota bene iemand van Joodse komaf, moet juist voor hem hartverscheurend geweest zijn.
Het zal mij niet verbazen dat deze schrijnende en slepende kwestie heeft meegewerkt aan zijn keuze om niet meer op deze aarde vol onrecht te willen zijn. Helaas is dit nobele mens als jarenlange strijder tegen de Israëlische Bierkaai heengegaan…”
Jan Verniers

Gecondoleerd met het overlijden van dhr D. Van Agt. Een mooi voorbeeld van hoe een mens met nieuwe kennis en ervaring kan komen tot nieuwe inzichten en overtuigingen en daar dan ook naar handelt. Waren er maar meer zoals hij.
Rita Oldenhave

Sou brasileiro. Filho de pescador e de uma doméstica. Sou prof. de Filosofia no Ensino fundamental (de 12 aos 14 anos) numa região pobre do Brasil, um vilarejo de pescadores, no Maranhão, Nordeste do Brasil.
Eu não conhecia a vida e a história do Sr. Dries Van Agt. Após ver a notícia pela televisão, fui pesquisar sobre ele. E eis a minha surpresa e admiração: acabei de ler sobre um grande homem que defende a mesma causa que eu também defendo (não com projeto, mas nas minhas posições políticas e como professor).
Enquanto eu lia vosso artigo, eu queria chorar, porque os palestinos que ele defendia se parecem muito com o meu povo aqui : nós, também, nordestinos, sofremos muito, não pela guerra, mas porque nossa região sempre foi mais sofrida e por isso hoje nossas crianças e adultos mesmo passam fome e outras necessidades, como roupa.
também. Essa leitura me fez lembrar também de um outro grande irão holandês: o PADRE MARTINHO. Ele ajudou a construir nossa PARÓQUIA aqui em Raposa. Ele ajudava com comida nossas famílias carentes. Sua exemplo de vida despertou em mim e nos outros jovens da Igreja uma vocação social e religiosa. Eu me formei em Teologia e me dediquei ao trabalho social – além de professor, tento ajudar as famílias pobres da minha cidadezinha.
Muito obrigado pelo texto muito bem escrito, pois é através de vocês que eu passo a admirar e seguir os passos do querido irmão Sr. Dries. Que Deus conforte o coração da família enlutada e que o exemplo dele nos dê força para continuar no caminho que ele percorreu, sobretudo a favor da NOBRE CAUSA DOS NOSSOS IRMÃOS E IRMÃS PALESTINOS E DAS CENTENAS E CENTENAS DAS CRIANÇAS MORTAS POR UM ESTADO GENOCIDA
Claudio

De oprechte liefde voor recht en rechtvaardigheid van de heer Van Agt zal mij blijvend inspireren.
Coen Ackers

Byzonder triest en indrukwekkend om van dit gezamelijk overlijden te vernemen. Denk met respect terug aan deze innemende persoon, die mijn ogen heeft geopend voor de Palestijnse Zaak .Sterkte voor de kinderen, die van een moeder en een vader afscheid moesten nemen.
Michiel Feitz

Ik wil graag mijn verdriet en mijn diepste respect delen voor deze twee opmerkelijke mensen.
Andre Mograby

Een onbevreesde strijder met geweten en waardigheid is helaas niet meer. Adieu Dries
Ad Vredenbregt

Met droefheid heb ik kennis genomen van het overlijden van Dries en zijn vrouw. Bewonderenswaardig hoe Dries zich heeft ingezet voor een rechtvaardige behandeling van het Palestijnse volk. Wij zullen hem heel erg missen.
Rijnko Fekkes

In 1981 initieerde hij het Europees Instituut voor Bestuurskunde in Maastricht, een ander voorbeeld van zijn humanistische visie, beogend betere samenwerking tussen EU overheden. Zijn openingstoespraak en steun vormden een blijvende motivatie. Zijn openheid van geest inspireerden om ook hem te steunen in zijn inzet voor rechtvaardigheid voor de bevolking in Palestina. Wij treuren om een groot man.
Dr. Stefan Schepers (ere-directeur generaal (1981-199)

Dries van Agt is an extraordinary inspiration in his courageous defense of Palestinian human rights. I would like to follow his lead to contribute to his advocacy for Palestine at the Rights Forum. May his light glow brightly among those who seek justice and share his indignation and grief at their on-going suffering.
Maryvelma O’Neil

Een groot verlies van een belangrijke activist en voorvechter van gerechrigheid in de Palestijnse zaak. Dapper en een groot voorbeeld. Rust in Vrede.
Mir Schouten

Mijn oprechte waardering en respect voor alles wat meneer Van Agt gedaan heeft voor rechtvaardigheid in Palestina. Zijn vertrek van het wereldse samen met mevrouw Van Agt klonk heel mooi, het is hem gegund dat dit ook zo was. Dat meer Nederlandse politici zijn voorbeeld mogen volgen op het Palestina beleid, het is heel hard (hart) nodig.
Lara Kuijpers

Dank voor jouw inspiratie als onafhankelijke denker en doener. Vaarwel.
Peter Kouwen

De Palestijnse zaak verliest een groot en waardig verdediger. Hij heeft het aangedurfd om in een land, waar het Anna Franck-syndroom nog altijd de overhand heeft, de onrechtvaardige, ja onmenselijke behandeling van de Palestijnen op de kaart te zetten. Ik hoop dat the Rights Forum zijn werk met nog meer moed en ijver kan voortzetten. Ook in België heeft u vele sympathisanten.
Bert Leemans

Eerst verzet en afwijzing, langzaamaan meer respect en uiteindelijk bewondering voor de maatschappelijke rol en betekenis voor Dries van Agt.
Cees van Helvert

Dag lieve beste man. De rust is verdiend. Uw strijd wordt voortgezet. Dank voor uw inzet, motivatie en doorzettingsvermogen. Ik heb ervan geleerd. Rust zacht.
Hans van de Langenberg

Rechtvaardigheid zou voor iedereen uitgangspunt voor het leven moeten zijn. Dan zouden we een veel betere wereld hebben, en ook een vreedzaam bestaan voor de Palestijnen. Wat goed dat Van Agt dat zo duidelijk inzag en nastreefde!
Jan Juffermans

Via deze weg wil ik iedereen die een band had met dhr. en mevr. van Agt condoleren en sterkte wensen. Zeer veel respect voel ik voor Dries van Agt. Hij zag dat hij een fout had gemaakt en bedacht dat hij dit ging goed maken door de rest van zijn leven te vechten voor de Palestijnen. De Palestijnen die nu heel goed zijn met sociale media, wisten toen niet hoe ze hun verhaal moesten vertellen, gebruikten de media niet of niet goed, maar daar was dhr. van Agt, die dat voor hen ging doen in Nederland. Ik voel oneindige dankbaarheid, ook naar mevr. van Agt, die hem de ruimte gaf om dit te doen. Rust in vrede. Veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Anja Jaber

Ik ben trots op het initiatief van dhr. van Agt, als mede-Nederlander, om het Rights Forum op te richten, vorm te geven en Nederland en Europa er op te wijzen dat wij ons moeten schamen voor de grotendeels algemene stellingname t.o.v. de Palestijnen. Dit staat elke ontwikkeling naar een vreedzaam leven in de weg. Niet alleen t.a.v. Israël, maar ook in brede internationale verhoudingen.
Ine

‘En wat doe jij,jonge vriend?’
Michel Kievits

Dries van Agt is niet meer, maar was voor mij een inspirator die mijn ogen geopend heeft mbt de Palestijnse zaak. Zijn presentaties over dit onderwerp waren indrukwekkend. Ik zal altijd aan hem blijven denken.
Peter Jutte

Als voormalig kamerlid van 1977-1992 bewaar ik de beste herinneringen aan Dries van Agt als een unieke en onafhankelijk denkend inspirator. Ook daarna heb ik het contact met hem gehouden. Zo heeft hij meegewerkt aan een boek, dat door mijn dochter Annemarie geschreven is over 5 premiers van Nederland. (de Smaak van de Macht) Zij heeft genoten van zijn spirituele en relativerende kijk op het politieke leven in Nederland. Mede uit haar naam mijn gevoelens van groot respect.
Hans Gualthérie van Weezel

Een oprechte man is heen gegaan. Waren er in de politiek maar meer mensen zoals u. Nederland is een man kwijt met ongelofelijk veel kennis en vooral met een hart voor zijn medemens. Rust in vrede en sterkte aan de nabestaanden.
Samira Bahaka

Mijn condoleance aan de nabestaanden, van dhr. Dries van Agt. Een politicus die op tijd in zag, hoe groot het geestelijk leed, verdriet, angst en pijn onder de Palestijnse bevolking was en is. Hij wist en durfde zich in het openbaar uit te spreken. En zich hard te maken, voor de Palestijnse zaak. Ik hoop dat dhr. Van Agt en zijn vrouw, hun welverdiende rust gevonden hebben. Rust nu maar uit in nabijheid van elkaar!
Catharina Peterse

Lieve Familie, Hoe vruchteloos is het zoeken naar een paar woorden, naar een passende zin, bij zo’n heftig verlies, bij een streep door het leven, door zo’n dag in de min.
Gecondoleerd dan ook, met het overlijden jullie Vader en Moeder, Opa en Oma. Hun overlijden is beslist geen afwezigheid.
Het is meer “een veranderende aanwezigheid”.
Het mooiste eerbetoon dat jullie als familie hun kunnen betuigen is dan ook, dat jullie leven en handelen volgens het voorbeeld dat zij jullie hebben gegeven. Laat de koestering van die herinnering, de troost moge zijn van het verlies.
En blijf elkaar ook in het oog houden, om uitgedaagd te worden tot de goede werken van:
Liefde, Moed, Troost, Kracht, Hoop, Geloof en Respect. Ter nagedachtenis aan Dries en Eugenie. Vrede en alle goeds.
Br. Titus Gemma ocds (Coenraad JH Janmaat)

Een markante man is heen gegaan. Iemand die niet terug deinsde om van mening te veranderen wat betreft de staat Israël nadat hij zich verdiept had in wat daar werkelijk gaande is. Laten we hopen dat velen zijn voorbeeld zullen volgen.”
Marieke Tollig

Gecondoleerd met het verlies van van de meeste gewaardeerd “Premier” die Nederland erkend heeft.
F. de Salve Épouse Peltre

Hij was zo belangrijk voor de Palestijnse bevrijdingsbeweging wat het pro-Israelische Nederland hem niet in dank afnam.
Niek Jansen

Met “Dries van Agt” werd ik volwassen in de politiek. Alles in de jaren 70 – begin 80 staat me nog heel goed voor de geest. In de jaren dat ik via pastoraat van de kerk veel contact had met ds Henri Veldhuis, herinner ik me, dat Henri vertelde, dat Dries hem gebeld had i.v.m de Palestijnse kwestie. Iets dat toen al in onze gemeente door Henri een grote rol speelde. In 218 heb ik Dries in Culemborg persoonlijk gesproken. Het was en is nog steeds een prachtig gesprek voor mij . In een gesprek op TV vertelde hij een keer, dat het hem speet, dat hij zo in beslag was genomen in zijn jaren in Den Haag, dat hij zijn gezin te kort had gedaan.
ik hoop voor jullie, kinderen Van Agt, dat dit hem vergeven is geworden. Ik wens u/jullie heel veel sterkte. Wees trots op zo’n liefdevol mens. Bewaar de prachtige herinneringen.
Carla Bulsing-Barth

Mijn oprechte condoleances aan familie, vrienden en medestrijders van Mr. Dries van Agt.
Ik hoop dat meer mensen zijn voorbeeld volgen in de strijd tegen het grove onrecht versus de Palestijnen.
Masha Danki Dries van Agt!
Mike Jacobs

Als links georienteerde Nederlander had ik best een hekel aan de CDA politicus van Agt, maar ik waardeer ten zeerste zijn inzet voor en strijd tegen het Palestijnse onrecht
Boudewijn ‘t Hart

Wat had ik deze man nog graag een keer willen ontmoeten. Sinds zijn inzet voor de rechtvaardige zaak van de Palestijnen ben ik hem meer en meer gaan waarderen. Moge zijn werk en gedachtengoed voortgezet worden…
Thom Weterings

Gecondoleerd met het verlies van dit bijzondere echtpaar.
Bedankt voor de enorme inzet voor Nederland en het trouw blijven aan idealen en zich hier altijd over uitsprak.
Rebekka ter Voort

We zullen je niet vergeten in Vlaanderen, moedige strijder, maar je had vroeger tot inzicht kunnen komen.
Herman de Ley

Een bijzonder en strijdbaar mens was Dries. Moge zijn inzet voor de Palestijnse zaak worden voortgezet zolang dat nodig is.
Carla J.M. Borgers

Hoeveel kracht en veerkracht moet een mens hebben om op deze wijze zijn eigen pad te kiezen en daarbij ook tegen de stroom in zijn eigen moreel kompas te volgen. Ik maak een diepe buiging voor Dries en ik hoop dat ik te zijner tijd de kracht heb om dezelfde keuzes te kunnen maken. Dank voor ja altruïsme en je niet aflatende energie om ons op het rechte pad te houden.
Willem Deserno

Van harte gecondoleerd met het overlijden van de onverschrokken Dries van Agt en zijn geliefde echtgenote Eugenie.
Mr. J.A.C.M. Voorbraak

Een man met het hart op de goede plaats en later ook het verstand. Als strijder voor rechtvaardigheid en (respect voor) internationaal recht, een geharnaste verdediger van de rechten van de Palestijnen.
Als zodanig was je een bron van steun en voorbeeld voor velen die geloven in en ijveren voor een Palestijnse staat.
Peter Slits

Bedankt mijnheer Van Agt, bedankt voor uw compassie, rechtvaardigheidsgevoel voor uw medemens en uw menselijkheid tegenover het Palestijnse volk. Uw inzet, inzichten en compassie geven mij hoop in een wereld waar men alleen nog maar cynisch naar kan kijken. En dat stukje hoop is de wereld waard. Bedankt daarvoor, rust in vrede.
Saif

Een charismatische man is heen gegaan, samen met zijn meisje, steun en toeverlaat en zijn raadgeefster. Samen hand in hand ! Mooier kan het niet. De hemel heeft 2 mooie sterren erbij. Zijn mooie energie zal rond de Palestijnse bevolking zijn.
Monique Hoogendoorn

Denk met veel weemoed terug in de tijd dat hij in de Nederlandse politiek aanwezig was.
Heb enorme waardering hoe Eugenie daarbij heeft bijgestaan.
Een fantastisch echtpaar, door dik en dun elkaar gesteund.
Alexa Hazelhoff

Geachte heer van Agt, Beste Dries”, uw naam heb ik 11 keer gebruikt. Nog steeds elke dag gebruik ik uw naam. Een routinevraag in Nederland: “waar kom je vandaan?” -Ik ben een uitgenodigde politieke vluchteling uit Perzië / Iran. Tijdens de periode dat u premier was, komt er een regeling voor politiek vluchtelingen die in een gevaarlijke situatie leven.Door deze regeling werd ik bevrijd uit een Pakistaanse gevangenis en bracht de Nederlandse overheid me hier naar Nederland.
Ik was gevlucht uit Iran en ik ging illegaal naar buurland Pakistan. Ik werd gevangen gezet in Pakistan.
Mijn vrijheid komt door uw goede gedachten. Sinds 11-11-1986 herinner ik elke ochtend uw naam en ben ik u eeuwig dankbaar.
Moge uw gedachte goed en mijn verhaal als een klein voorbeeld in Nederlandse lesmaterialen komen.
Ali Foumani

Bij deze wens ik de familieleden van Dries van Agt en zijn vrouw Eugenie heel veel sterkte toe met het verlies van Dries en zijn geliefde vrouw Eugenie. Dries van Agt heeft zich een echt christen getoond zoals dat hoort bij een zaak die zeer onrechtvaardig is nu al zo,n 75 jaar inzake Palestina/ Israël. Zeer moedig ook om dit te doen ondanks het feit dat zij die dit ook zouden moeten doen als christenen nalieten en de kant van de bezetter kozen en nog steeds kiezen. Het CDA zou zich moeten schamen maar zo ook andere christelijke partijen in het bijzonder. Christen zijn betekent immers liefde voor de medemens, barmhartigheid en rechtvaardigheid. Dries van Agt zag deze onrechtvaardigheid en barbarij door de bezetter met eigen ogen en zag het als christen zijn plicht hier iets tegen te doen. Resultaat een stichting oprichten welke opkomt voor het recht van de onderdrukten, de Palestijnen. Misschien komt er ooit nog een standbeeld voor Dries van Agt in Gaza of in Nederland.
Beste Dries en Eugenie, heel erg bedankt en rust samen in vrede.”
Arend Kunst

We zullen Dries van Agt en zijn vrouw enorm missen. Dries was niet alleen de stichter van het Rights Forum, maar steunde ook ons dialoogwerk tussen Moslims en Christenen in Egypte. Mijn Egyptische vrouw en ik vertrokken in 1994 voor freelance correspondentie werk voor meerdere Nederlandse media naar Egypte en ontdekten dat heel veel verhalen in Westerse media niet deugden. Vaak werden conflicten tussen Moslims en Christenen als “vervolging” weggezet waarbij gemakshalve aan de complexiteit van verhoudingen voorbij werd gegaan. We wilden daarom in Cairo een dialoogcentrum opzetten. Dat bleek minder makkelijk dan gedacht. Onze aanvraag in 24 voor de registratie van een Egyptische NGO (Center for Arab-West Understanding) werd ondanks steun van prominente kerk en moslim leiders door een negatief advies van de Egyptische geheime dienst afgewezen. Die vonden dialoog in Egypte met de betrokkenheid van niet-Egyptenaren te politiek gevoelig. We vroegen Dries daarom in 25 of hij ons in Egypte wilde bezoeken om daarmee ons werk bij Egyptische autoriteiten te bepleiten. Nadat hij zich had ingelezen en ik hem tijdens een bezoek aan Nederland thuis had opgezocht voor het beantwoorden van vragen ging hij akkoord. In mei 26 reisde hij naar Egypte waar we een pracht programma hadden gemaakt voor ontmoetingen met mensen zoals dr. Osama el-Baz, politiek adviseur van President Mubarak, Amr Moussa, hoofd van de Arabische Liga, Paus Shenouda, minister van Buitenlandse Zaken Aboul al-Gheit en Minister van Endowments dr. Hamdi Zaqzouq. We organiseerden ook lezingen aan de Amerikaanse Universiteit en Cairo Universiteit. Bij de laatste Universiteit bekritiseerde een toehoorder van zijn lezing Nederland voor morele losbandigheid die die persoon verklaarde als een gevolg van secularisatie. Dries gaf toen aan dat ook hij het met de door die persoon genoemde praktijken niet eens was, maar dat we wel moeten accepteren dat we in een pluriforme samenleving leven waarin eenieder tot zijn recht moet kunnen komen. Naast het bezoek van Dries hadden we de zaak tegen de afwijzing ook aan de Egyptische Raad van State voorgelegd. Die besloten uiteindelijk dat deze afwijzing onterecht was en in 27 volgde de uiteindelijke erkenning. Uiteraard ontstond uit dit bezoek een sterke persoonlijke vriendschap en heb ik Dries en Eugenie meermalen thuis bezocht.
Mede namens het Center for Intercultural Dialogue and Translation, Center for Arab-West Understanding (Egypte) en de Stichting Arab West Foundation in Nederland.
Cornelis (Kees) Hulsman

Zijn inzet voor mensenrechten is voor de Federatie Islamitische Organisaties tot in de vroege ochtend van Yaum te waarderen. Dergelijke Strijders gaan heen, maar hun moedige en eerlijke Strijd blijft voortleven.
R.I.P HELD van Nederland
Derwisj A. Maddoe (voorzitter Federatie Islamitische Organisaties)

Met droefheid vernam ik dat de uitzonderlijk integere, scherpzinnige en moreel hoogstaande politicus Dries van Agt is overleden.
Gaarne bied ik mijn condoleances aan zijn nabestaanden aan.
E.L. Samuels

My sincerely condolences to Dries van Agt’s family, friends and colleagues. I hope that wherever he is now, he had a good view of today’s Appeal Court ruling about F35 shipments to Israel.
Eoin Dubsky

Rust zacht, mooie liefdevolle mensen.
Hans van Asch

Een vurig strijder die oprecht en zonder vrees opkwam voor gerechtigheid en het welzijn der Palestijnen.
Hij was de motivatie voor velen, om de handschoen op te nemen, tegen onrecht.
Dries, je zult nooit vergeten worden.
Harry Vlek

Wat een man! Nee, wat een mooi mens!
Ilhame L.

Met diep respect. Sterkte voor ieder die hen lief had.
Ingrid Gyömörei

Een icoon in de politiek ën rechtvaardigheid is heen gegaan.
Ga met God. Rust zacht meester Andries en uwer geliefde partner.
Gods Kracht en Sterkte nabestaande dierbaren.
J.E.M.D.K. Jamaloodin

Mijn deelneming. Ik zal Dries blijven gedenken als een rechtschapen en eerlijk mens.
Johan van Hoorde

Lieve nabestaanden, In Dries van Agt herkende ik De Katholieke MENS. Ik kom zelf uit brabant, kom uit een KVP nest. De wijze van ZIJN van Dries van Agt bewonderde ik: oprecht, vriendelijk,Barmhartig en Rechtvaardig, liefdevol luisterend naar de ander en vol van humor. Zijn visie op het Palestijnen / Israel vraagstuk deel ik. Dit is een vraagstuk waarbij rechtvaardigheid wordt ingewisseld voor historische schaamte t.a.v. hetgeen de Joden is aangedaan. Ook ik ben jurist en begrijp niet dat aan één bevolkingsgroep, waaraan zoveel onrecht wordt gedaan, recht wordt onthouden.
HIJ, samen met ZIJN Meisje, rust in vrede. Hij heeft zijn bijdrage geleverd.
Marlies de Bont de Krom

Dank voor alles.
Mathieu Hoeberigs

Mijn ouders waren CDA-stemmers, en ik absoluut niet. Maar de inzet van Van Agt voor het Palestijnse volk heb ik altijd heel mooi gevonden en daarom ben ik donateur van Rights Forum geworden. Ik was blij dat Van Agt het Palestijnse Volk een stem gaf. Veel dank daarvoor! Helaas is hij overleden op een moment dat het slechter met het Palestijnse Volk gaat dan ooit. Hoe triest!
Miriam van der Sangen

U zult altijd voort blijven leven in onze gedachten en harten. U bent een uitzonderlijk en uniek mens die zich verzet tegen onrecht en liefdevol is naar zijn medemens, waar menigeen een voorbeeld aan dient te nemen. Mijn respect was, is en blijft ontegenzeglijk groot voor uw bevlogenheid, betrokkenheid en barmhartigheid. Moge u de rust vinden die u heeft verdiend. Eeuwige lof aan u voor onophoudelijk strijd voor rechtvaardigheid. ❤️
Nadia Sahtout

Lang geleden ben ik op een bijeenkomst geweest in Den Haag, waar hij sprak over de ellendige omstandigheden waar het Palestijnse volk in verkeert. Deze avond zal ik nooit vergeten. Nooit zal ik hem en zijn inzet voor dit volk vergeten. Jammer dat hij nooit een goede afloop zal meemaken.
Philip Mullemeister

Met oprechte deelneming. Hij was een zeer bewuste en moedige politicus.
Simin Rafati

U was een bijzonder mens en uw inzet voor gerechtvaardigheid voor het Palestijns volk zal nooit worden vergeten.
Vaarwel, vrede voor u. “ila roehika Essalaam”.
Tarek Hannoudi

Bedankt Dries voor je inzet en het vasthouden aan je principes.
De strijd begint nog maar net. M’n deelneming aan de familie en naasten.
Philip Mertens

Een groot gemis, zo’n inspirerende voorvechter voor de goede zaak.
Arjen Binnerts

Een groot verlies van een held die streed voor gerechtigheid voor het onderdrukte Palestijnse volk.
Zijn schreeuw om recht in Gaza zal eeuwig blijven doorklinken.
Nabil Sahhar, voorzitter Stichting Vrede Voor Palestina

Dank u meneer Van Agt voor alles wat u voor het Palestijnse volk heeft gedaan. Gecondoleerd en veel sterkte voor de familie en vrienden en de mensen van het rightsforum.
Yasmin

Van Agt was m.i. de man met het warme hart en het juiste inzicht t.a.v. de Palestijnse zaak. Hulde!
J. Schutyser

Ik weet zeker dat zijn inzet voor het Palestijnse volk rechtvaardigheid zal brengen in de regio.
Bert Schotanus

Gecondoleerd en sterkte voor alle nabestaanden en familie van dhr. Dries van Agt.U laat in ieder een mooie legacy achter. Zelf heb ik u politieke carrière met veel respect gevolgd sinds de jaren zeventig.🌹💝
Aziz Alaoui

Rust zacht rechtvaardige dappere man.
Ella Jansen

U, lieve Dries van Agt, zei: “als een clair-obscur, dat straks in de herinnering zal vervagen als het veelkleurig loofbos onder de melancholieke nevels van de herfst.” Zo mooi gezegd. We vergeten U en uw geliefde meisje Eugenie niet.
Patrizia Filia

Een moedig man is heengegaan. Hij zal node worden gemist in de strijd voor de rechten van het Palestijnse volk.
Arend Jan Boekestijn

Met waardering en dank voor zijn inzet voor de vorming van het CDA, voor de leiding van ons land en voor zijn inzet voor een rechtvaardige vrede voor het Palestijnse volk. Een voorbeeld van moed en volharding.
Ds. Harmen Jansen

In zijn tijd als politicus en minister mocht ik Van Agt absoluut niet. Maar ik heb enorme bewondering voor zijn inzet voor een rechtvaardige behandeling van de Palesteinen, en het lef waarmee hij van standpunt is veranderd.
Ook het feit dat hij met zijn vrouw voor euthanasie heeft gekozen, en dat ook publiek laat maken, dwingt bewondering af.
Ik hoop dat The Rights Forum in de komende jaren de successen gaat boeken waar hij naar streefde.
Harald Laman

Een mens met een sterke overtuiging voor het recht is van ons heengegaan,rust zacht Dries van Agt, ik hoop dat je een woord kunstenaar blijft in Heaven?
Hilbert

Zijn verontwaardiging over de onderdrukking van de Palestijnen en zijn consequente strijd tegen de kerkelijke en politieke steun in Nederland voor de Israëlische bezettingspolitiek blijven voor mij een grote inspiratiebron.
Jef Helmer

Als politicus was Dries mijn vriend niet. Als voortrekker van ons mooie Rights Forum des te meer. Ik bewonderde zijn moed daarin, zwemmend tegen de stroom van de conservatieve Nederlandse politiek. Mede uit respect voor hem zal.ik mij blijven inzetten voor de rechtvaardige toekomst van de Palestijnen. Nu heb ik tranen in mijn ogen…
Erik Bosman

Ik wens familie en vrienden veel sterkte met het verlies.
Nico Coomans

Moge jullie menselijke, liefdevolle rechtschapen zielen voor eeuwig gezegend zijn bij de Allerrechtvaardigste en Barmhartigste. Rust in vrede. Amin/ amen.
Naïma El Moussati

Hoe groot mijn weerzin tegen Van Agt was door zijn botsingen met Joop Den Uyl, die hij tot het uiterste kon drijven, zo groot is mijn respect en genegenheid geworden voor zijn persoon en inzet voor de Palestijnse zaak. Er zijn maar weinig prominente politici die tijdens hun leven zo’n omwenteling in denken en empathie door (durven) maken. Van Agt was een van hen. Laten wij zijn ‘soemoed’ met vereende krachten voortzetten. Juist nu.
Job de Haan

Met groot respect voor de inzet van Dries van Agt voor de behartiging van de rechten van de Palestijnen. Jammer dat er niet vaker naar hem geluisterd is.
Nico de Both

Geschrokken en daarna bedroefd denk ik aan Dries van Agt als de moedige vechter voor de Palestijnse zaak. In deze periode van ongekende Israëlische onderdrukking van het Palestijnse volk, denken we aan Dries van Agt als een van de weinige Nederlandse (ex) politici die van zijn hard geen moordkuil maakte. Sterkte voor zijn kinderen!
Gérard van Balveren

Dries bedankt! Als aanhanger van Joop den Uyl heeft het even geduurd voordat ik jouw werk voor de Palestijnen ging erkennen en waarderen. Maar met je eerlijkheid en deskundigheid heb je me volledig overtuigd. Dus Dries: bedankt!
Peter Matla

Veel sterkte gewenst aan iedereen die hen beiden zal missen. Op dit ogenblik kan het bezwaarlijk nog erger in Palestina/Israël,
Laten we ons verder inzetten en steun vinden bij de inzet die de overledene ons toonde. Ik had Dries hoog zitten om wat hij geworden is. Veel respect!
Jan van Reusel

Rust zacht lieve Dries en Eugenie.
Fiona de Bruin

Groot respect verdient Dries van Agt voor zijn voortdurende en moedige strijd voor de rechten van het Palestijnse volk. Voor het door hem opgerichte forum komt het wegvallen van deze belangrijke voorvechter wellicht op het denkbaar slechtste moment. Triest dat de heer Van Agt de recente ontwikkelingen in Gaza nog heeft moeten meemaken. Het bestuur en alle medewerkers van The Right Forum wens ik veel kracht toe bij hun belangrijke taak zich daarbij gesteund wetend door een betrokken achterban. Laat ook de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van zojuist daarbij een opsteker zijn! Veel sterkte en een hartelijke groet.
Annemiek Dijkstra

Geachte familie en nabestaanden van Dries van Agt en Eugenie van Agt-Krekelberg,
Gecondoleerd met het verlies van Dries en Eugenie.
Dries heeft veel gedaan voor de vrede in Israel en Palestina. Iets dat hij niet bewaarheid heeft zien worden.
Mogen we allen hopen dat wij dat wel mee mogen maken, en ook dat dat niet lang meer duurt!
Beste Dries, heel erg bedankt voor alles wat je hebt gedaan!
Frank van Doorn

Dank u wel voor uw inzet altijd voor Palestina.
Jolanda

The year 1977 – being 18 – was the first year I was allowed to vote, and I did so for his later coalition partner, the VVDer Hans Wiegel. I never voted for Mr Van Agt, but I’ve always appreciated his personality, integrity, sense of humour, use of the Dutch language, and his later strong stance on Palestine. I’m truly saddened to hear of his and his girl’s passing.
Jacob B.M. Oud

Dank voor je inspiratie en kracht in de samenwerking en betrokkenheid bij het palestijnse volk voor recht en vrede.
Marijke Brommer

Dat de nalatenschap van Dries van Agt mbt de Palestijnse zaak een lichtend voorbeeld is van rechtvaardigheid voor de Nederlandse politiek, dat navolging krijgt bij een meerderheid van de Nederlandse Kamerleden.
Stan Scheerder

Een mens met een groot rechtvaardigheidsgevoel is van ons heen gegaan. Hij blijft een inspiratie voor mij. Sterkte voor iedereen die hem mist.
Jan van der Lans

Rust in vrede. Bedankt voor de inzet voor de onderdrukte Palestijnen
R. Hoppe

Heel mooi wat Dries van Agt in zijn latere leven gedaan heeft. Erg inspirerend en hoopvol in deze alsmaar somberder tijden voor de wereld en het Palestijnse volk. Rust in vrede Eugenie en Dries, wij beloven door te gaan met bomen planten!
Patrice Riemens

Mijn condoleances bij het overlijden van het echtpaar Van Agt. Dhr van Agt is in mijn ogen een rechtschapen persoon, die het onrecht dat het Palestijnse volk sinds 1948 wordt aangedaan zeer correct verwoord heeft. Zijn voordracht jaren terug in Groningen heeft grote indruk gemaakt.
Ir F.A.J. van Beukering

Een groot verlies van een inspirerend strijder voor rechtvaardige en humane internationale politiek.
A.J.P. Hendrikx

Een saluut voor een medeleerling van Augustinanum en Radboud.
Leonard Jooztd

Het gaat er niet om wie of wat je bent of niet bent, maar waar je voor staat in het leven. En dat is rechtvaardigheid.
Rust zacht lieve Dries en Eugenie.
Laila

Integer, geliefd en vooral getuigen van lef en doorzettingsvermogen. Hij zal gemist worden door familie maar zeker ook door het Palestijnse volk.
Maarten Slooves

Ik heb grote bewondering voor dhr. van Agt, die door voortschrijdend inzicht van mening veranderde en in actie kwam. Hij is daarmee een groot voorbeeld. Ik wens de familie en andere dierbaren veel kracht om dit grote verlies van Dhr. en Mw. van Agt te kunnen dragen.
Annamarie van de Dijk

Een groot inspirator is ons ontvallen. Dankbaar voor zijn moed om in Nederland de nek uit te steken voor rechtvaardigheid voor Palestina.
Bert Giskes

Rust zacht, lieve mensen, mijnheer van Agt u was een voorbeeld voor de mensen die om Palestina geven.
Hanneke Sadgui

Nadat ik in 2016 als directeur bij The Rights Forum ging werken kreeg ik veel contact met Dries. In het begin had ik moeite hem Dries te noemen: een vroegere premier en twintig jaar ouder… Maar die schroom verdween snel. Wat een warm mens! Er wordt deze dagen veel gezegd over hem als politicus, mysticus, activist. Ik herinner me Dries vooral als een gesprekspartner die ontzettend goed kon luisteren, scherp analyseren en een zintuig had voor het persoonlijke. Het liefst met een goed glas wijn erbij. Rust zacht, beste Dries.
Jan Keulen

Wat een dapper en mooi mens is heengegaan. Hij zal heel erg gemist worden niet in de laatste plaats voor de Palestijnse zaak. Rust zacht!
Marcella van der Spoel

Mijn oprechte condoleances voor Dries van Agt’s familie. Het is een groot verlies voor Nederland, Palestina en de wereld.
Muhsin N. Harakeh

Ik ben trots op oud-premier Dries van Agt. Een goed mens! Dat hij zoveel moeite en tijd heeft gestoken in de Palestijnse zaak. Hij zag de oneerlijkheid, onmenselijke omstandigheden en onrechtvaardigheid in Palestina. En hij kwam openlijk voor hen op. Heel moedig en zeer waardevol. Heel dankbaar hiervoor. Hij inspireert me heel erg en ik zal blijven delen wat hij heeft betekend/betekent voor de Palestijnen. Hij zal niet vergeten worden. Hij is een goed voorbeeld en moedig. Hopelijk leren de mensen in de politiek van hem en gaan hun oogkleppen een keer af en stoppen ze met hun dubbele moraal.
Alle lof en respect voor Dries van Agt!
N. Sahebdin

Diep respect voor zijn inspanning voor de Palestijnen.
Lieuwe Koopmans

Hulde aan de man die zich zo lang met met hart en ziel heeft ingezet voor het welzijn van het Palestijnse volk. Diep respect. Zijn visie en betrokkenheid zal zeer gemist worden. Maar zijn werk zal gelukkig met grote inzet voortgezet worden. Gecondoleerd!
Bob Smit

Verdrietig en aangeslagen door de plotselinge mededeling dat van Agt is heengegaan. ‘n Grote persoonlijkheid, met een enorm rechtvaardigheidsgevoel, en vooral in z’n latere leven veel idealisme. Moge hij en zijn vrouw rusten in vrede, met op zijn/hun graf een fraaie olijfboom.
Hans Bosma

Met respect en medeleven neem ik de tijd om mijn condoleances over te brengen bij het verlies van Dries van Agt en zijn echtgenote. Zijn toewijding aan de Palestijnse zaak en zijn streven naar rechtvaardigheid en vrede hebben velen geïnspireerd. Moge zijn nalatenschap voortleven in de herinneringen van zijn bijdragen aan een rechtvaardiger wereld.
Met oprechte deelneming.
Oya Akyol

Het overlijden van Dries van Agt is een groot verlies voor de Palestijnse zaak en de rechtvaardigheid in de wereld. Hoewel ik hem niet persoonlijk heb gekend raakt het bericht van zijn dood mij in het hart. Ik heb zijn strijd voor recht lange tijd met bewondering gevolgd en hoop dat zijn geesteskind The Rights Forum die strijd met steun van velen zal voortzetten.
Sybe Terwee

Veel respect hoe hij als oud-politicus consequent is blijven opkomen voor de rechten van Palestijnen. Rust in vrede.
Freek Lapré

Met grote eerbied ontvangen wij het bericht van het overlijden. Een groot en uniek staatsman is heengegaan. Moge beiden in vrede zijn heengegaan.
Sjouke Bergsma

Het is weinigen gegeven om de naaste in woord en daad consequent centraal te stellen. Dries van Agt deed dat.
Hans Jordens

Een groot verlies.
Jan Willem Schnerr

Mijn diepste medeleven met het heengaan van Dries van Agt die ik zeer zal missen als mede strijder voor het naleven van de rechten van alle Palestijnen op aarde, inclusief in de diaspora. Moge hij rusten in vrede.
Paul Lamp

Uw gaf nooit op.
Uw bleef sterk.
Rust in vrede.
Tommy Weck

Als jongeling in de ‘70 er jaren strookte de visie van van Agt en de mijne op geen enkele manier. Later veranderde dat in een enorme bewondering omdat van Agt geen enkele schroom vertoonde om de weg van zijn hart te volgen. Zijn visie op de situatie van de Palestijnen gaf mij menig traan in de ogen. Hij en zijn vrouw rusten in vrede.
Bert van Zoest

Trots op Dries van Agt om zijn doorzettingsvermogen om steeds te blijven proberen Palestina te behouden in deze trieste wereld.
Cor Peters

Een verlies van een grote persoonlijkheid.
Maar zijn inzet voor rechtvaardigheid blijft voortleven.
Grieteke Roosma

Mijn meer dan oprechte deelneming, met het heengaan van deze bevlogen man en inspirator voor uw organisatie, hopelijk kunt u zijn doelstelling met dezelfde intensiteit voortzetten, wist niet van deze organisatie maar kan dit van harte onderstrepen, en lees nu van alles over Dries van Acht en doe de ontdekking wat een geweldige warme persoonlijkheid hij is geweest, ook voor zijn vrouw en kinderen. Voor de kinderen en kleinkinderen een dubbel en groot verlies beide ouders met liefde toedekken zal niet éénvoudig zijn, wens hun van harte alle sterkte voor de dagen van nabestaande.
En voor uw organisatie alles wat nodig is om met dezelfde bevlogenheid en het gedachtegoed van dhr. van Acht dit belangrijke werk voort te zetten.
Sietske Rinsma

Een schreeuw om recht heb ik de laatste maanden laten circuleren bij collega’s en vrienden die meer wilden weten over Palestina. Het geeft iedereen een verhelderende uppercut. We zullen deze schreeuw laten echoën, dankuwel Dries, van de rivier tot aan de zee.
Koen Neyens

Ook al voorbereid, was de ontvangst over het heengaan van Dries en Eugenie voor mij toch onverwacht. Ik wens zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel moed toe om het verlies van hun bijzondere ouders, grootouders en overgrootouders zo goed mogelijk te accepteren.
Inmiddels behoud ik heel speciale herinneringen aan onze wederzijdse contacten gedurende vele jaren, met name in Brussel en daarna in vele steden in Nederland op jaarlijkse basis.. Ook na zijn ziekte bleven we contact houden. Hij was een bron van inspiratie om volledig begrip te krijgen voor de Palestijnse zaak. De steun van Dries en Eugenie die ik mocht ontvangen naar aanleiding van het plots overlijden van mijn vrouw in ZA zal mij altijd bijblijven.
Ton Scheffer (dispuutsgenoot)

De zon gaat op
en de zon gaat onder,
maar nooit uit☀️❣️
Ridi Ooms

Mijn grote waardering voor het vredeswerk – in rechtvaardigheid – en de daaruit sprekende mensenliefde van een groot man. Zijn vrouw en hij mogen rusten in vrede met de hoop dat hun inzet mettertijd realiteit mag worden.
Frans Daems

Rust in Vrede.
U heeft gevochten voor vrede in het midden oosten.
Hoop dat uw wens ooit bewaarheid wordt.
U was een man, waar menigeen respect voor had.
Wens de familie veel sterkte.
Frans Leemker

Bijzondere mensen hebben ons verlaten.
Gecondoleerd met dit grote verlies. Hopenlijk hebben jullie veel steun en troost aan de mooie herinneringen.
J. Jonkman

In z’n politieke Nederlandse jaren was Van Agt niet direct mijn inspirator. Alhoewel ik zijn taalgebruik en duidingen wel kon waarderen. Sinds zijn toewijding en publieke uitspraken over ‘de Palestijns/Israëlische’ zaak ben ik alles met belangstelling gaan volgen en lezen. Het heeft mij veel inzichten gegeven die ik in het verwarrende dossier en ingewikkelde geschiedenis veel hebben gebracht. Daardoor kon ik mijn ervaringen nav bezoek aan Israël vorig jaar maart in de betere context plaatsen. Dank daarvoor.
Tenslotte hoop ik dat de stichting het gedeelte over de Palestijnse zaak uit het TV interview breed op de social media gaat delen. Dat gaat volgens mij een goede bijdrage leveren aan de publieke opinie.
Het is immers geen zaak van politici alleen. Ik zal Dries van Agt altijd in de context van deze zaak blijven herinneren. Rust in vrede.
Bert Murk

Dries van Agt heeft een grote dienst bewezen aan de strijd tegen het onrecht dat de Palestijnen dagelijks moeten ondergaan. Hopelijk wordt hij een voorbeeld voor meer (ex) politici om de publieke opinie in de juiste richting te beinvloeden.
Theodoor Bakker

Wat een fantastische markante voorvechter voor de Palestijnse zaak.
We zullen Dries (en Eugenie) zeer gaan missen.
Peter Schoonbrood

Erg onder de indruk ben ik van het heengaan van Dries van Agt. Aan hem heb i k zeer goede herinneringen, vooral vanuit mijn tijd in de werkgroep ethiek van de Nederlandse Club van Rome. Met Toos en Jacob van Noordwijk was Dries uitgenodig als spreker voor het HUMANISTISCH VERBOND in Delfshaven.Wat een gezellig en vrolijk gebeuren was dat. Dries wilde graag dat er niet alleen maar MENSENRECHTEN werden gefomuleerd en opgerekt, maar vooral ook MENSENPLICHTEN. Anno 224 zijn we in EUROPA NSOTRA en wereldwijd bezig onszelf als HOLLAND OP ZIJN SMALST buiten de werled en de menselijkheid te robotiseren, juridiseren en infantiliseren.infantiliseren.Juist in Jpan en de Verenigde Staten heeft Dries ons nog veel na te laten .Daar is in Nederlandse media geen aandacht meer voor helaas.
Alice Bakker-Osinga

Met verdriet heb ik het bericht ontvangen. Inderdaad een groot man, gesteund door zijn vrouw. Hij heeft beslist een andere dringende opdracht gekregen. Moge zij in vrede rusten
Bert Traast

Waar ik vroeger (natuurlijk) enorme bedenkingen had bij de persoon van Dries van Agt, ben ik hem de afgelopen jaren steeds meer gaan waarderen en ben ik hem ongelooflijk dankbaar voor zijn enorme inzet voor het Palestijnse vraagstuk en zijn besef van de trauma’s waarmee duizenden Palestijnse families tot op de dag van vandaag moeten leven.
J.W. Broekhuizen

Wat een man! Zo dankbaar voor wat hij betekend heeft voor Palestina en zal blijven betekenen. Ik hield van zijn prachtige woordenschat. Er was daarover eens een uitzending op de radio, hopelijk wordt die nog eens uitgezonden. Een man om nooit te vergeten.
Catherine Sitsen

Als lid van de ‘ Club van Agt ‘ ben ik hem dankbaar voor zijn moed en doorzettingsvermogen – gedragen door zijn gevoel van rechtvaardigheid – waar ik mij aan kon optrekken om zijn voorbeeld onvoorwaardelijk te volgen.
Johanna Steijlen

Heel veel sterkte toegewenst aan de familie van deze gewetensvolle voorvechter. Nu is het aan ons om zijn taak over te nemen en om moed te houden wat er ook gebeurt.
Lisette Veerle Verschoor

We verliezen een moedig strijder voor gelijkheid en vrede. Zijn werk is niet voor niets geweest en zal worden voortgezet. Ik wens familie en vrienden sterkte met het grote verlies van Dries van Agt en zijn echtgenote Eugenie.
Ad Beljaars

Een bewonderenswaardige man vol toewijding aan de strijd tegen onrecht, en voor een menselijke oplossing in Palestina. Hij zal altijd voortleven in onze herinnering!
Kinderen van Dries van Agt en andere nabestaanden: jullie hebben nu veel te verwerken, maar blijf in gedachten houden hoe de schoonheid van zijn inzet voor recht altijd van betekenis blijft! Heel veel sterkte!
Egbert Harmsen

Graag deel ik in het verlies van erevoorzitter Dries van Agt. De laatste 25 jaar van zijn leven een steunpilaar voor de Palestijnse zaak in Nederland, en inspiratie voor de broodnodige voortzetting van deze strijd.
Rudie Neve

Geachte nabestaanden van de heer van Agt, mijn warme condoleance voor het overlijden van een unieke Nederlander.
Moge God hen met het paradijs belonen!
Mohamed Ouali

Beste Dries en je geliefde Eugenie, dank voor je enorme inzet om deze wereld een stukje mooier en veiliger te maken en je strijd tegen onrecht en voor menswaardigheid van een bijna vergeten bevolkingsgroep. Ik wens de families veel sterkte met dit grote verlies…
Mark Lambregts, Green Cross Nederland

Een verdrietig, maar ook ontroerend bericht. Dat juist in deze dagen, van onnoemelijk lijden in het Midden Oosten, mede als gevolg van de desastreuze houding van USA en Nederland, Dries van Agt ons ook heeft verlaten.
Hij bewoog mij tot betrokkenheid bij The Rights Forum en gaandeweg werd mijn ergernis uit de jaren ’70/’80 ingeruild voor bewondering en waardering voor hem. Een moedig en rechtschapen mens. We missen hem met smart en dankbaarheid.
Jan Burger

Gecondoleerd en sterkte met dit verlies. Komend uit een CDA nest was de heer Van Agt in mijn jeugd een aanwezige factor. Later koos ik een andere politieke richting dan mijn ouders (PvdA) en dat leidde tot verhitte discussies. Toch hield ik altijd een zwak voor Dries. Helemaal toen hij zich openlijk ging inzetten voor de Palestijnse zaak. Hoe moedig was dat! Want de consequenties zijn niet altijd even plezierig. Maar als jurist kon hij niet anders en daar mag menigeen een voorbeeld aan nemen, ook mijn (nog steeds) PvdA. Hopende dat het werk van Dries niet verloren gaat.
Fedde Pruiksma

Het Palestijnse volk heeft een groot voorvechter verloren in de strijd voor Recht en Rechtvaardiging. Hopelijk zullen anderen zijn missie doorzetten!!
Jeroen Rouvoet

Van deze mensenmens geleerd hoe je trouw kan zijn aan het principe van rechtvaardigheid en hoe je op eerder ingenomen standpunten kunt terugkomen met opgeheven hoofd met humor en grote ernst. Dat hij in vrede ruste en de engelen hem en zijn vrouw begeleiden in paradisum.
Chris Geerse

Een groot inspirator is heengegaan. Gecondoleerd met dit enorme verlies en sterkte voor alle familie, vrienden en iedereen die de heer en mevrouw Van Agt lief hebben.
Roland van der Sluijs

Ik treur om de dood van Dries van Agt, een goed en rechtvaardig mens, een uitmuntend hoogleraar, een integer politicus en een onverschrokken vechter voor de Palestijnse zaak. Een van de eersten die zag welk onrecht de Palestijnen is en wordt aangedaan. Ik heb veel van hem geleerd. Ik zal aan hem en zijn vrouw blijven denken.
Charles Spreksel

Condoleances voor de familie Van Agt. De nagedachtenis aan Dries Van Agt is troostrijk en vervult met trots bij de gedachte aan zijn fantastische inzet voor de Palestijnse zaak.
J.W.M. Delhoofen

Een geweldig persoonlijkheid , een voorbeeld, duidelijke christelijk moraal. Hoe is het mogelijk dat velen vandaag de dag zich christelijk durven noemen in christelijke politiek. Moge vele naar Dries kijken als mens.
Bas Cuppen

Wij verliezen een groot strijder voor de Palestijnse strijd voor zelfbeschikking. Herdenken betekent ook zijn strijd voortzetten.
Anne Verzijl

Vaarwel wapenbroeder en wijze vriend. Rust zacht, na een rijk leven. Voor altijd een inspiratiebron!
Dr. P.H.F. Bekker

Dank voor je inzet voor de palestijnen, voor je boeken en je prachtige manier van spreken en niet te vergeten je humor.
J.B.M. van Swelm

Beste meneer van Agt, heel veel dank voor uw liefdevolle wijze krachtige inzet voor vrede en rechtvaardigheid op deze aarde, specifiek in Palestina. Toen ik jong was vond ik u een beetje preuts, maar inmiddels is dat getransformeerd tot een diep gevoel van groot respect en dankbaarheid. U bent een voorbeeld voor mij geworden. Rust zacht.
Mark Mathijssen

Gecondoleerd met het overlijden van de heer Van Agt. Het is spijtig dat een oprecht mens met het hart op de goede plek is heengegaan.
Mokhtar Cheikh Mohamed

Wij hebben Dries van Agt ook in ons laatste persoonlijke gesprek gekend als een man die een groot rechtvaardigheidsgevoel paarde aan een diepe menselijke betrokkenheid bij al zijn handelen.  Met name voor het Palestijnse Volk. Hij was en blijft een voorbeeld voor ons.
Oda en Cor Hulsen

Mijn innige deelneming bij het overlijden van jullie vader en moeder. Voor Dries heb ik altijd grote bewondering gehad, vooral bij zijn switch na zijn constatering, dat de Palestijnen zo verschrikkelijk te lijden hadden van Israël. Hij heet veel voor hen betekend. Ik wens jullie een goede verwerking van dit grote verlies.
Ria van Bemmel

Ik heb de laatste jaren een grenzeloze bewondering voor de heer van Agt; met name voor zijn inzet voor de Palestijnse zaak en voor een rechtvaardig Palestinabeleid.
Roos-Marie Tummers

In een tijd van opportunisme ontvalt ons een baken van originaliteit en creativiteit.
Willem Lutkie

Pas later kon ik Dries waarderen voor zijn inzet voor de Palestijnse zaak, hij deed dat met heel zijn hart en ziel. Samen met zijn vrouw, verliet hij ons, wij strijden door met zijn geest als wapen.
Bert de Graaf

Groot respect voor ‘n groot man.
Elfy van Tiel

Lieve Dries en Eugenie, Rust zacht, we houden van jullie. Dank voor alles..!
Elisabeth en Simon Tromp

Je hebt alles goed gedaan, integer, rechtvaardig, waardig, en respectvol. Een groot voorbeeld en inspirator voor velen.
Bedankt. Rust in vrede.
Johan Tiellemans

Een groots mens is heengegaan.
Ik wens iedereen sterkte met dit verlies.
Iedereen omdat hij meer was dan geliefd en bewonderd door zijn familie en vrienden.
Dit mens heeft mij diep geraakt en in zal dat met mij mee dragen zolang ik leef en God weet, misschien ook nog daarna.
Ik vind dit een groot verlies voor de wereld.
Jantina van der Hijden-Krook

Het land is een geweten armer, en een beetje humor.
A. Rigutto

Rust zacht beste Dries en Eugenie.
Henk Jansen

Beste Dries, toentertijd heb ik uw ”Een schreeuw om recht” gelezen. Ik was verrukt dat u tot een visie bent gekomen die ook de mijn was. Ik heb u daarom zeer gewaardeerd. Als er een Hemel is, wordt u daar zeker toegelaten.
Dat u en uw echtgenote rust en vrede mogen vinden. Ik ben dankbaar dat u in mijn tijd geleefd heeft.
Jan H.J. van der Zanden

Ars longa , vita brevis
Ronald Halvax

Een waar Mensch en mede fietser is heengegaan.
Kees Riphagen

Een grootheid is heengegaan, maar zijn daden leven voort.
Condoleances Fam. en Nederland.
Armand Waggelmans

Mijn innige deelneming met het heengaan van Dries van Agt.
Moge jullie kracht putten uit de inspirerende herinneringen om zijn missie voort te zetten.
Hedwig Goede

Verdrietig, dat deze markante man is heengegaan.
Vol passie heeft hij zich altijd ingezet voor de mensheid.
Met name zijn strijd voor de Palestijnse zaak heeft mij altijd diep geraakt.
Een strijder van het 1e uur hiervoor is niet meer.
We zullen hem altijd herdenken en hiervoor bedanken.
Arnold Eeland

Ik was diep onder de indruk toen ik hoorde dat Dries van Agt was overleden samen met zijn vrouw. Door hem ben ik mij steeds meer gaan interesseren voor het Israëlisch – Palestijns conflict. Zo ben ik ook terecht gekomen bij The Rights Forum. Ik wens de familie heel veel sterkte toe. En ik maak voor de allerlaatste keer een hele diepe buiging voor hem.
Rieke Richter

In de jaren tachtig had ik een ongelofelijke hekel aan hem, maar oh, wat ben ik van de oudere Dries van Agt gaan houden!
Wat een verlies voor de Palestijnse zaak, maar wat een mooi slotakkoord voor Dries en zijn meisje Eugenie.
Loeki Zeijlemaker

Van Agt is voor mij de enige politicus, die in zijn tijd in Den Haag in het geheel niet mijn favoriete keuze. was, maar waar ik later een enorme waardering voor kreeg.
Zijn inzet en verwezenlijking van zijn Rights Forum is voor mij als Nederlander van zeer grote waarde geworden en heeft een enorme indruk op mij gemaakt. 8 jaar geleden heb ik een verzoek gedaan om hem persoonlijk te mogen ontmoeten. Ik kreeg daar echter geen reactie op. Wat had ik graag een keer met hem gesproken. Zijn zinsformulering, woordkeus en spraakvermogen zijn voor mij onvergetelijk. Ik ben zo blij dat hij voor mij met de Rights Forum de spreekbuis was en is die mij zo aan het hart ligt m.b.t. de verschrikkingen die het Palestijnse. volk zijn aangedaan onder het toeziend oog van de zogenaamde democratische U.S.A., VK, west Europa, Australie. Deze wereld laat dit onrecht gewoon bestaan. Zelfs wat er nu gaande is, is Nederland met al haar zogenaamde Christenen, tesamen met Den Haag, geen reden om tot inzicht te komen. Mijn idee is dat er nooit een einde gaat komen aan dit onrecht. Het geld regeert de wereld en de rest mag iedereen zelf invullen. Rust in vrede Dries samen met jouw vrouw. Ik zal je nooit vergeten.
Henny Behrens

Met diep respect, waardering en grootse bewondering condoleren wij dochter en zoons en verdere familie met het grote verlies van hun ouders, schoonouders en grootouders met daarbij de wens van VREDE voor hen , voor jullie en voor de wereld en met name voor Palestina.
Fiet Vreeburg-Geijsel en Ton Vreeburg

Ik heb tot nu toe niet geweten wat een fantastisch strijder voor Palestina de heer van Agt was! Wat een goed mens
Rust in vrede samen met uw vrouw meneer van Agt.
Anita de Jonge

Bedankt voor uw strijd.
Anne

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’oen
To Allah we belong and to him we will return
May Allah (SWT) grant him the highest peak of Jannah and forgive his sins. He was a very special person🤲🏽
My sincere condolence.
Aziza Kaddouri

Zo liefdevol en heldhaftig: zo wordt u voor eeuwig herinnerd.
Carla Tjon

Beste meneer van Agt,  wat had ik u graag gekend. Hartelijk dank voor al uw inspanningen en moed voor rechtvaardigheid voor Palestijnen, het geeft me hoop te weten dat er politici op hoge posten zijn geweest die zich wel hard hebben durven maken voor Palestina. Ik kijk ernaar uit uw boeken te lezen. Rust zacht.
Claire van Beek

Mijnheer van Agt, verdrietig ben ik vanwege het feit dat U er niet meer bent, vreugde voel ik echter ook omdat U o.a. de Palestijnen op de kaart hebt gezet, net zoals Mandela dat deed en Zuid-Afrika als natie, ik dank U daarvoor en gedenk U en Uw vrouw in vrede, rust in vrede!!!
Eric Jan Taapken

Moge zijn inspiratie en werklust kracht geven voor rechtvaardigheid voor ieder.
H. Bahnen

Een mooie reis toegewenst voor de heer van Agt waarin hij al het moois moge ontmoeten.
Halima Bouras

Met groot respect.
Jan vd Heijden

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van Allerhoogste worden genoemd (*Math. 5:9)
Kees Thieme

Dag Dries van Agt. Ik denk aan de dag dat we elkaar de hand schudde op de grens met wat eens Gaza was. In solidaire woede over de wreedheid en het onrecht om ons heen. Uit liefde voor de mensen.
Mieke Zagt

Gecondoleerd met dit grote verlies. Ik wens de nabestaanden veel kracht en sterkte.
N. Akhadir

Het emotioneert mij dat dit mooie mens met zijn prachtig woordgebruik en zijn sociale betrokkenheid bij de Palestijnen is overleden. Wat een mooi gebaar om samen met zijn geliefde Eugenie te sterven.  Moge zij beiden rusten in vrede.
Wil Chauley

Wat een moedig besluit van dit echtpaar. Mijn schoonouders hebben in oktober 212 ook gezamenlijk euthanasie laten uitvoeren. De (schoon) kinderen waren hierbij aanwezig. Hand in hand in hun eigen bed, na een laatste kusje met aan weerszijde een arts zijn ze rustig uit het leven gestapt. De nabestaanden en alle naasten van Dries en ‘zijn meisje wensen ik veel sterkte.
Ria Bloemheuvel

Gecondoleerd met dit verlies, voor mij een steun en toeverlaat in onze strijd voor rechtvaardigheid in de wereld en in het bijzonder in het Midden Oosten. Sterkte voor de nabestaanden.
A. Boers

Mijn oud-hoogleraar strafrecht aan wie ik zulke mooie herinneringen heb. Het is jammer dat wij weer een zo goed mens als hij moeten missen op deze aarde. Dank voor alles wat u deed!
Marjanne Termorshuizen-Arts

Na een indrukwekkende carrière in de Nederlandse politiek volgde een evenzo indrukwekkende carrière op het internationale (politieke) toneel. Dat Van Agt er daarna nog voor koos om op te komen voor de rechten van de Palestijnen, getuigt van grote moed en een diep gevoel voor rechtvaardigheid en menselijkheid. Een groot (staats)man is heengegaan. Dank en rust zacht!
Johannes Lock

Het is bemoedigend, en hoopvol, om te leren dat zelfs iemand die aanvankelijk onvoorwaardelijke steun gaf aan Israël, toch een verandering kan doormaken door zich bewust te worden van de feiten. Het geeft hernieuwde hoop dat er een ommekeer in publieke opinie en politiek kan komen. Het is belangrijk dat mensen erkennen dat steun voor de Palestijnen helemaal niets te maken heeft met Jodenhaat, maar alles met rechtvaardigheid en het verzet tegen landroof en onderdrukking.
Laura van de Lande

Geachte familie van dhr. Van Agt, ik was erg bedroefd om te horen van het overlijden van dhr. Van Agt. Mijn gedachten zijn bij u in deze moeilijke tijd. Wij zijn erg dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor de zwakken en onderdrukten in deze wereld. Moge zijn herinnering een bron van inspiratie zijn om de strijd tegen het onrecht en kwaad voor te zetten en vrede voor iedereen te bereiken. Met oprechte deelneming.
Samir

Dries van Agt is een schitterend voorbeeld van een moedig volgehouden voortschrijdend inzicht in één van de meest beladen kwesties van deze tijd.
Menno Boetes

Met enorm veel spijt neem ik kennis van de overlijdens van Dries van Agt en van zijn echtgenote Eugénie maar met evenveel dankbaarheid kijk ik terug naar de jaren dat ik met Dries mocht samenwerken binnen het Anton Jurgens Fonds. Er ontstond tussen hem en mij een sterke vriendschapsband, gevoed door gemeenschappelijke interesses maar ook door de nieuwsgierigheid van Dries naar de Belgische samenleving en door het plezier dat hij had in het zich herinneren van tal van anecdotes in dat verband uit zijn bewindsjaren. Zijn betrokkenheid met het Palestijnse Volk heeft mij sterk geïnspireerd. Ik zal hen nooit vergeten.
Eric Deckers

Gecondoleerd met dit enorme verlies.
K. Bueno de Mesquita

Na jaren lang op vrijdag de Palestijnse vlag uit te steken heb ik heb vandaag de vlag uitgestoken ter nagedachtenis aan Dries en Eugenie. Dank voor zijn schier oneindige werk voor de Palestijnse gemeenschap
Fon van Heesch

Een inspirerend voorbeeld met een diep geworteld gevoel voor recht en rechtvaardigheid is heengegaan. Laten we de nagedachtenis van Dries van Agt in ere houden door zijn ideeën en idealen zo goed mogelijk te realiseren. Niet in het minst, omdat er in het Heilig Land zoveel onheiligs aan de hand is.
Rudi Dercks

Een persoon met humor, lef en een krtisch geweten is heengegaan. Zijn boek over de Palestijnse zaak was verhelderend en zeer goed onderbouwd, een aanrader voor iedereen. Ik wens familie en vrienden veel sterkte.
Jan Brinksma

Dhr. Dries van Agt was en is een inspirator die in zijn optreden een levensvisie voorhield die tot nadenken dwingt. Het resultaat leidt tot een persoonlijk ruimer wereldbeeld en groei in mijn levensopvatting. Zijn humane visie is een bron waaruit veel zoekenden kunnen putten.
Saelens Bruno

Lieve Dries! Wat hebben jullie veel goeds gedaan tot het einde. Voor velen een wens voor jullie realiteit…samen deze aarde verlaten.De Palestijnen staan er zeer slecht voor en deze zaak wordt nog steeds verzwegen maar jij hebt toch weer de doos van pandora geopend. Dankbaar voor wat je hebt betekend wens ik jullie alle rust en vrede!
Ingrid van Donselaar

Een Palestijn is heen gegaan. R.I.P.
Willem Wittermans

Mi más sincero pésame por el fallecimiento del Sr Dries van Agt y su esposa Eugenie. Gracias por haberse dedicado por tanto tiempo a favor de los derechos del pueblo Palestino.
Maricarmen Pasmans Sandoval

Onafhankelijk, origineel en af en vaak een orakel. Onrecht mag genoemd, nee, moet benoemd. Dank heer van Agt.
Carl Siegert

Een zeer markante man is heen gegaan samen met zijn vrouw.
Gisteravond zeer genoten van het interview met Pauw waarin die markantheid ook weer zeer aanwezig was.
De Palestina kwestie die mij ook zeer aan het hart gaat verliest ook een groot aanjager.
Wens de familie heel veel steun om dit grote verlies te dragen.
Gerard van Dijk

Dries van Agt… Naar me nu pas echt duidelijk is geworden, een man met een hart, en op de juiste plaats! Ik hoop dat bij het herdenken van zijn overlijden, mensen weer eens even echt stil staan bij en denken over wat belangrijk is in het leven en dat het niet gaat om ergens de winnaar van te zijn, want daar waar er een winnaar is, is er ook een verliezer en op die manier gaan we het niet redden met z’n allen in de huidige wereld. Ik wens de nabestaanden sterkte met het verwerken van hun verlies.
Herbert van der Pol

Bedankt heer van Agt, voor alle steun tegen de onrechtvaardigheid van het Palestijnse volk.
Geert Trepels

Groot respect voor de wijziging van zijn standpunt over de Palestijnse zaak na de beëindiging van zijn politieke loopbaan. Dat getuigde van moed en grote betrokkenheid. Juist door zijn stem zijn de ogen van veel landgenoten geopend.
L.R. Ours

I offer my deepest condolences to the great, courageous thinker who believed in freedom of opinion and was not afraid of the devil.
Nedal Omar

Een man die is gaan staan voor een goede zaak.
Een man die het onrecht een stem gaf.
Een man als een voorbeeld.
Gecondoleerd al die haar en hem lief waren
Dat er Licht en Warmte mag zijn om het leven te dragen
Jan Claassen

Bedankt meneer en mevrouw van Agt voor Uw tomeloze inzet voor de Palestijnse zaak én Uw integriteit in de politiek die ik altijd heb gewaardeerd ook al ben ik absoluut geen CDA-fan. Ik wens Uw kinderen en kleinkinderen veel sterkte en veel trots op hun ouders waar ze met veel liefde aan kunnen blijven denken.
Margriet Gieskes

Wat een integriteit straalde Dries van Agt uit. Een lichtend voorbeeld. Dat hij door zijn daden nog maar veel mensen mag inspireren.
Mies Wintjes

De wereld verliest een moedig mens. Dank voor uw strijd tegen het onrecht in Palestina, mijnheer Van Agt.
Jacques Heemskerk

Een voorbeeld van moed en daadkracht voor het Palestijnse volk.
Bianca

Graag betuig ik mijn respect en bewondering voor het formidabele engagement en het geheugen van de staatsman Dries van Agt, die mij herkende als de zangeres. Wat een boel talenten had hij en hoe bijzonder dat hij die tot het laatst heeft ingezet. Ik wens de nabestaanden sterkte met het verlies van vader en moeder tegelijk. dat moet toch heel zwaar zijn.
Kathinka Minzinga

Ik ben hem zeer gaan waarderen toen hij zich in ging zetten voor Palestina.
Ik heb vaak aan hem gedacht nu Israel Palestina aan het vernietigen is en wat hij daar van meegekregen heeft.
Olga Kampen van der Wal

Iemand die zijn nek heeft durven uitsteken. Daar was heel veel moed voor nodig. Dank daarvoor.
C. Vrencken

Een prachtig mens is niet meer. Dries van Agt is met zijn strijd voor een rechtvaardige vrede een groot inspirator geworden voor mij en voor velen. Ik dank hem daar van harte voor.
Gonnie Oosterbaan

Wat een dappere man was dit. Zo zijn er niet veel. Tot andere inzichten komen en daar ook consequenties aan verbinden.
Ina Bettman

Gecondoleerd met het verlies van jullie ouders, maar wat een prachtige gekozen afscheid. ik was echt ontroerd.
Een bijzonder man.
Jolie

Meneer van Agt was een beminlijke politicus, eerlijk, en waren er vandaag de dag maar van dit soort leiders voor ons land.
Jos Strengholt

Als voormalig M.O correspondent was ik destijds zeer verrast door de ommezwaai van Dries van Agt. Eindelijk dacht ik, een ex-premier, een nog altijd voornaam politicus kiest voor de strijd tegen het grote onrecht de Palestijnen aangedaan. Zijn verontwaardigde bevlogenheid en vurigheid, om dat door de militaire en politieke laars van Israel al 75 jaar vertrapt volkenrechtelijk recht op een Palestijnse staat, was vrijdagavond nog te zien in ‘Het Laatste Woord’ van Jeroen Pauw.
Laat iedereen die het met Van Agt’s opvattingen eens is zijn pleit voor de rechten van de Palestijnen met evenveel kracht voortzetten.
Taco Slagter

Hen met medestanders zeker 1 jaar tot corona 1x per maand op zaterdag te demonstreren voor de Palestijnen. Draag nog steeds een button op mijn jas Vrijheid voor Palestijnen! Waar positief opwordt gereageerd.
Tienta Verlegh

Een indrukwekkend man.
Jaap Jan Helder

Nabestaanden, familie en vrienden van harte gecondoleerd met het overlijden van deze grote staatsman en zijn echtgenote. Mijn eerste jaren als kind waren onder zijn regering.
Van Agts eloquentie, charmes, humor, eigenzinnigheid en intellect zullen gemist worden. Zeker in deze tijd, waarin het politieke en publieke debat zo sterk is verhard en verruwd.
Dries van Agt was een ontwikkeld man met een sterk moreel kompas. Populisme was hem vreemd. Eén van de laatste representanten van de ‘oude’ politiek.
In dankbare en dierbare herinnering.
Marco Diepeveen

Ik wens iedereen heel veel kracht en sterkte en dat jullie in nagedachtenis aan Dries van Agt zijn mooie werk blijven voorzetten met het Rights Forum team.
Patricia Nur-Didden

Vaarwel, Eugénie en Dries. Moge de levende Heer jullie beiden de hand reiken en jullie doen opstaan.
Wij blijven bidden om recht en vrede voor allen in het Heilige Land.
Margaretha Coornstra

‘Als iemand anders het niet doet, doe ik het wel.’ laat het een voorbeeld zijn voor ons allemaal. Hij was een fijne man.
Leo Nefkens

Mijnheer Van Agt uw naam zal voortleven. Niet blind kiezen voor de sterkste maar voor rechtvaardigheid is een zeldzaamheid geworden. Ook een oplossing voor de zwaksten. Strijden voor redelijkheid en eerlijkheid. Uw gaan voelt als een laatste der Mohicanen. U bent een held en een voorbeeld. Als tiener zag ik u op de tv. Mijn vader was arbeider we waren voor Den Uyl. Nooit in mij opgekomen dat ik zo’n liefde voor u zal voelen. En dat uw gaan zo’n lege gevoel zou achterlaten. Terwijl ik u niet ken maar enorm respecteer. Dit gebeurt als een mooi mens gaat. Rip.
Erol Kasirga

Een ontzettend verlies voor de burgers van Nederland in alle facetten. Mijn dank is groot voor het werk, het karakter en de barmhartigheid van een inspirerend mens. Een waar ik persoonlijk ontzettend veel van geleerd heb door alleen maar naar te luisteren en mij te interesseren in wat hij te zeggen had. Ik ben zelf 37 jaar en heb nooit het genoegen gehad om hem als volksvertegenwoordiger of in persoon gezien te hebben maar zijn effect op mij is groot en zal dit voor altijd meedragen. Iedereen veel steun de komende tijd en een speciale steun naar de nabestaanden en vrienden van een prachtig mens.
Danielo Baas

Blijf ons hier in de smiezen houden!
J.J. Kraak

Van Agt, Wiegel,Den Uyl,Lubbers en Terlouw. Politieke jaren waarin je politiek op een BESCHAAfDE echt fanatiek volgde. Nog 2 zijn in leven. Voor mij zijn deze mannen het symbool dat je toch weer met elkaar door een deur kon gaan. Ze worden gemist! Vanuit de Bijbel wens ik het Israëlische en Palestijnse volk vrede toe.
Bert Nobbe

In de tijd dat meneer Dries in Vught woonde zag ik hem een enkele keer in het dorp. Terwijl hij de krant kocht sprak hij me aan en maakte een een praatje van mens tot mens.
Dries was niet alleen een woordkunstenaar maar ook een zeer warm mens. Dankjewel Dries.
Harry Aaldering

Beste Dries, wij weten dat olijfbomen veel hebben gezien, eeuwen overleven, ook het onrecht aangedaan. Wij bewonderen jouw sumud en vragen ons af wat er met het moreel besef in Holland gebeurd is.
Peter Laban en Huda Odeh

Een voorbeeld voor allen hoe je in je leven moet blijven nadenken en kiezen en de moed hebben tegen de stroom op te zwemmen. En dat dan ook nog doen met humor en zeer aimabel. Wij zullen hem missen.
Iric van Doorn

Respect voor een eerlijk, rechtvaardig en gedreven politicus. Moge hij en zijn vrouw rusten in vrede.
Toon Vissers

Een vechter voor de Palestijnse rechten is niet meer. Hoop dat zijn inspiratie niet verloren gaat.
Fred Hoek

Dries van Agt, voor mij het boegbeeld van wat het tegenbeeld was van alles waar links voor stond, mooi verbeeld in de illustraties van Peter van Straaten, tot een bevlogen voorvechter van de Palestijnse zaak. Zijn boek, waarin hij uiterst zorgvuldig en gedocumenteerd de achtergronden van dit drama uit de doeken doet, zou niet mogen ontbreken op het nachtkastje van iedereen die wil weten wat daar echt aan de hand is.
Hij durft , ondanks alle tegenwerking uit zijn directe omgeving, hierin een heel duidelijk standpunt in te nemen. Ik heb ongelofelijk veel respect voor deze man.
Schrijnend dat zijn verdiensten voor de Palestijnen door de media bij alle herinneringen nog steeds onder tafel geschoven worden.
Bert Hesse

Een prachtig mens. Zijn woordenkeus en hoe hij de zinnen overbracht waren zo sympathiek en leerzaam. Ik ben donateur van het Rights Forum geworden door zijn krachtige overtuiging dat wat de wereld de Palestijnen aan doet schandalig is. Door hem heb ik mij erin verdiept. Hij had gelijk. Bedankt voor je wijsheid en je inzet voor ons allemaal. Rust zacht Eugenie en Dries, voor altijd in mijn hart.
Erna van der Ploeg

Ik hoop dat andere bestuursledenleden van de Rights Forum zijn werk voor de Palestijnen blijven doorzetten in deze sombere tijd. Hoeveel doden moeten er nog vallen in Gaza maar ook op de Westbank waar de repressie ongelofelijk is.
Terug naar de grenzen van 1948 is het minste. De Palestijnen zijn niet verantwoordelijk voor de Holocaust waarbij mensen om hun Joods zijn industrieel zijn vermoord en afgeslacht. De kolonisten moeten terug naar waar zij hiervoor woonden, zeker als het voormalige Amerikanen en Russen zijn.
Annemieke van Selm-Oskam

Sjalom, As-salaam!
Anne Bijlstra

Markante persoonlijkheid heeft ons verlaten met achterlating van een mooie nalatenschap.
Gert Pot

Een bijzonder mens, was de Heer C. van Agt. The Rights Forum is een prachtige erfenis die hij nalaat. Laten we er behoedzaam mee omspringen en mee werken aan het vergroten van de rechtvaardigheid in de wereld.
Margriet van Engelen

Geweldig hoe jij je hebt ingezet voor de Palestijnse zaak.
Steven Matthijsen

Begrijp van Van Agt dat het voor hem een vraag was of hij het goede had gedaan.
In ieder geval heeft hij de Palestijnen in de bezette gebieden enorm gesteund met emotionele betrokkenheid.
Ad de Haas

We zullen blijven schreeuwen om recht tot het recht zegeviert. Zeker in deze tijd. R.I.P. en hartelijk dank voor alles Dries en Eugenie! #FromtherivertotheseaPalestinewillbefree
Gino de Robles

Een bijzonder goed mens, empatisch, vechtend tegen onrecht, is van ons heengegaan samen met zijn geliefde vrouw..
Wij vertrouwen dat The Rights Forum haar goede werk zal voortzetten te zijner nagedachtenis. Wij zijn intens verdrietig.
Jan en Mirjam Burer

We verliezen in dhr. van Agt een bevlogen pleitbezorger voor internationale rechtvaardigheid. Ik wens zijn familie en vrienden sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Juist nu is voortzetting van zijn werk van levensbelang.
Constance Abelsma

Ik ben hem dankbaar voor al zijn inspanningen voor het Palestijnse volk. Ik condoleer de familie met het verdriet om hun vader (ouders).
Hannie Lensink

Dank Dries voor uw inzet in politiek en bestuurlijk Nederland, met zijn up en downs, maar vooral uw inzet voor de Palestijnse zaak.
Piet Groen

Een groots staatsman die iets te laat tot inzicht & inkeer kwam, maar beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald. We zullen zijn verstand, eloquentie en rechtvaardigheidsgevoel missen.
M. Benzakour

Legend x
Debra

Rust zacht, humane man. Jij was de enige die de kracht en de wil had om te vechten voor de zwaksten en machtelozen op deze aarde. Bedankt voor alles.
Fahrija Pudja

Men kan zich geen mens voorstellen rechtvaardiger dan Dries. Standvastig vasthoudend aan het inzicht waar hij tot in het diepst van zijn vezels overtuigd was. Om tot dat inzicht te komen was hij zo moedig om heel indringend naar zichzelf te kijken om in het verleden gemaakte beslissingen te durven herzien. Dat doen maar heel erg weinig mensen hem na. Hij was een buitengewoon aimabel mens, bovendien. De liefde van hem en Eugenie was ook ontroerend om te zien.
Frits Mooij

Hoewel ik zijn politieke stellingname zeker niet altijd deelde, waardeer ik hoe Dries van Agt politiek bedreef: met fatsoen en vanuit het hart, gestoeld op christelijke waarden als Bemin uw naaste en Heb uw vijand lief. Hoe moeilijk ook, een voorbeeld voor velen.
Ger Lugtenberg

Een groot, bevlogen, erudiet staatsman met een eigen karakter is heengegaan. Zeker in onze huidige tijd, waar kleurloze, egoïstische politici de boventoon voeren, worden mensen als hij steeds zeldzamer. Ik denk nog vaak aan de woorden die hij ooit sprak over zijn premierschap: je moet elkaar ook wat gunnen om het vol te kunnen houden!. Hij ruste in vrede!
Peter Sevriens

Een groot verlies… mensen met een goed hart 🤍 Rust zacht.. Gecondoleerd en heel veel sterkte voor de nabestaande.
Sabrin

Dank dries voor de bijdrage aan de oplossing voor de palestijnen!
Wim Sijbranda

Ik kondoleer de nabestaanden en TRF met het verlies van Dries.
Woudstra

Doneren

Met uw steun zetten wij het werk van Dries van Agt voort. Voor een rechtvaardig Palestinabeleid.

[radios]

"*" geeft vereiste velden aan

Bedrag

Persoonlijke informatie

Hidden
MailChimp inschrijving
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Persoonlijke info

Ik wens anoniem te blijven
Mollie

Totaalbedrag: €50

Bloemen en brieven voor de familie van Dries van Agt en Eugenie van Agt-Krekelberg kunnen worden verzonden naar:

Familie van Agt
per adres Klopper & Kramer, Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom
Groesbeekseweg 424, 6523 PP Nijmegen

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy