English version

Over ons

The Rights Forum is een kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël, opgericht op initiatief van voormalig minister-president Dries van Agt. De organisatie startte haar werkzaamheden in 2009. Als stichtingsdatum geldt 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Onze missie

The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Alleen als dat beleid gebaseerd is op respect voor het internationaal recht en de mensenrechten, wordt effectief bijgedragen aan vrede tussen Israëli’s en Palestijnen. De internationale gemeenschap heeft tot dusver nagelaten de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een rechtvaardige vrede. The Rights Forum stelt zich ten doel daar verandering in te brengen.

Onze organisatie

Stichting The Rights Forum bestaat uit een bestuur, een uiterst deskundige Raad van Advies (bestaande uit oud-ministers en rechtsgeleerden) en een professionele werkorganisatie. Dries van Agt was erevoorzitter van The Rights Forum.

Lees meer over onze organisatie

Waarom wij bestaan

Het internationaal recht en Nederland zijn nauw verbonden. Het was de Nederlander Hugo de Groot die in de 17e eeuw de basis legde voor het moderne volkenrecht. In de 21e eeuw is de Nederlandse band met het internationaal recht vérgaand geïnstitutionaliseerd.

Zo geldt Den Haag wereldwijd als de ‘Internationale Hoofdstad van Vrede en Recht’, en is ‘de bevordering van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde’ zelfs als expliciete taak van de regering in de Nederlandse Grondwet verankerd (artikel 90).

Op die lange Nederlandse traditie hebben opeenvolgende kabinetten in de afgelopen decennia echter één belangrijke uitzondering gemaakt: de kwestie-Palestina/Israël. Hoe vaak en hoe ernstig Israël het internationaal recht ook schond, het land kon en kan altijd rekenen op onvoorwaardelijke steun van Nederland.

Nederland geldt dus enerzijds als bakermat en thuisbasis van het internationaal recht, en anderzijds als gedoger van Israëls schendingen van dat recht. Deze paradox heeft geleid tot de oprichting van The Rights Forum.

Wat wij doen

De activiteiten van The Rights Forum richten zich op het informeren over en agenderen van de kwestie-Palestina/Israël in de breedst mogelijke zin. The Rights Forum onderhoudt korte lijnen met de politiek, zijnde het podium voor de door ons noodzakelijk geachte beleids­wijziging. Activiteiten en campagnes vanuit de Nederlandse bevolking die bijdragen aan onze missie worden zoveel mogelijk ondersteund.

Nieuws en informatie

Het informeren van het publiek beschouwen we als een belangrijke taak. Op onze website bieden we zowel uitgebreide achtergrondinformatie als actuele informatie, in de vorm van een dagelijkse nieuwsvoorziening, een opinierubriek en een activiteitenagenda. Daarnaast treden we door middel van publicaties, lezingen en mediaoptredens naar buiten. Rond specifieke thema’s worden bijeenkomsten en debatten georganiseerd. Via een nieuwsbrief houden we geïnteresseerden op de hoogte.

Contact met politici

Een deel van onze werkzaamheden betreft intensieve contacten met de Nederlandse politiek. Bij regering en parlement dringen we in persoonlijke contacten en schriftelijk aan op een daadkrachtig en op het recht gebaseerd beleid, waarmee Nederland en de Europese Unie een rechtvaardige oplossing van de kwestie-Palestina/Israël dienen na te streven.

Lees onze brieven aan de politiek

Monitoring, rapportage en studies

Thuis bij een Palestijns gezin dat door kolonisten werd overvallen. De grootmoeder vertelt hoe bewapende kolonisten haar huis binnendrongen en haar met de dood bedreigden. Rechts haar zoon en kleinzoon.

We volgen de Nederlandse en Europese politiek en maken zichtbaar welke standpunten politici en politieke partijen ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël innemen.

We registreren schendingen van het internationaal recht en de universele mensenrechten in Palestina/Israël en rapporteren daarover. Bijzondere aandacht gaat uit naar Israëls nederzettingenbeleid; de voortdurende uitbreiding van de illegale nederzettingen in bezet Palestina maakt vrede ten enenmale onmogelijk.

We faciliteren studies naar relevante juridische facetten van de kwestie-Palestina/Israël.

Onderwijs en training

Op verzoek dragen we bij aan projecten, lessen en andere vormen van informatieverstrekking, zowel op scholen en universiteiten als bij organisaties, overheden en bedrijven. Daarnaast wordt gespecialiseerde jonge journalisten en gevorderde studenten journalistiek de kans geboden binnen de redactie van The Rights Forum praktijkervaring op te doen.

Fact-finding

Tijdens reizen naar Israël en bezet Palestina registreren we de zich almaar verdiepende rechteloosheid van de Palestijnen en de ongebreidelde opmars van de Israëlische nederzettingen, uitvloeisel van het steeds extremere Israëlisch regeringsbeleid. We trekken op met Israëlische en Palestijnse mensenrechten­organisaties, spreken met politieke leiders en bezoeken slachtoffers van onrecht en geweld. Na afloop publiceren we onze bevindingen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy