Laster 13 september 2016

Pro-Israël lobby bedreigt acade­mische vrij­heid en vrij­heid van menings­uiting

Israël-lobby tracht Amsterdams symposium te saboteren.

Deze week organiseert Gate48, een organisatie van kritische Israëli’s in Nederland, een symposium over de Israëlische veiligheidsindustrie en hoe deze haar technologieën, know-how en producten exporteert naar de rest van de wereld. Al voor het begin van het academische symposium, dat plaats vindt in Amsterdam en drie dagen duurt, heeft de pro-Israël lobby beschuldigingen aan het adres van de organisatoren.

Volgens de orthodox-protestantse SGP zal het symposium mogelijk een gelegenheid zijn waarop “vijandige en discriminerende opvattingen toegeschreven aan de staat Israël een voedingsbodem vormen voor antisemitisme”. Even twee keer lezen: er staat dus dat kritiek op Israël zou kunnen leiden tot antisemitisme.

Op een vraag van SGP-kamerlid Bisschop antwoordde minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat ze “geen conclusies kan trekken over een debat dat nog plaats moet vinden”. Ze voegt er -gelukkig- aan toe dat ze het wenselijk vindt dat “het academisch debat over een breed spectrum van thema’s kan plaatsvinden”.

Dat is kennelijk niet de opvatting van de pro-Israël lobbygroep CIDI. In een brief aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam beweert het CIDI dat het symposium juist een bedreiging vormt voor de academische vrijheid en academische kwaliteit op de universiteit. CIDI vreest ook voor de veiligheid van (vooral Joodse) medewerkers en studenten.

Minister Bussemaker en ook UvA-woordvoerder Yasha Lange hebben erop gewezen dat de Universiteit van Amsterdam niet bij de organisatie van het symposium betrokken is en het niet financieel ondersteunt. CREA, waar het symposium plaatsvindt, is een onafhankelijke stichting die slechts een platform biedt voor het debat. Eerdere waren er door het CIDI en de Israëlische ambassade georganiseerde bijeenkomsten in CREA.

Gate48 is boos en verontrust over “de pogingen het symposium zowel voor als achter de schermen te saboteren”. In een verklaring worden deze pogingen “een bedreiging voor de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en onze vrijheid als een Nederlandse NGO om kritiek te uiten” genoemd. “Onze academische bestuursleden, die dit symposium hebben georganiseerd, worden aangevallen en gemonitord in een poging hun academisch werk te controleren. Dat vinden wij zorgwekkend en onaanvaardbaar.”

Het refrein dat kritiek op Israël automatisch leidt of gelijk staat aan antisemitisme schiet Gate48 in het verkeerde keelgat. “Ja, ons symposium geeft ruimte aan de kritische stemmen die vooralsnog een marginale rol spelen in het publieke debat, dat nog altijd beheerst wordt door het gedachtegoed en de informatie van de huidige Israëlische regering.  Maar in onze publieke en academische discussies en debatten bieden we ook de ruimte aan andere ideeën en opinies vanuit het publiek, mits op respectvolle wijze gepresenteerd.”

“De beschuldiging dat wij antisemitische ideeën stimuleren is schandalig. Te vaak en te gemakkelijk wordt een direct verband gelegd tussen kritiek op de Israëlische bezetting enerzijds en antisemitisme of delegitimatie van het bestaan van Israël anderzijds. Maar dat iets steeds herhaald wordt, betekent nog niet dat het waar is; en je kan er evenmin de wrede, structureel gewelddadige werkelijkheid mee verhullen.”

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy