Stemgedrag bij moties

Partijen dienen moties in om het kabinetsbeleid te beïnvloeden. Daar wordt door alle partijen over gestemd. Hoe hebben de partijen gestemd bij moties vóór en tegen de Israëlische bezetting? In de kabinetsperiode Rutte-II hebben we 55 moties gevonden die, op grond van hun oproep aan de regering, als “vóór” of “tegen” te classificeren zijn en het stemgedrag per partij gescoord.

Deze 55 moties treft u hieronder aan, verdeeld in “pro-bezetting” en “anti-bezetting” en gesorteerd per jaar. Voor elke motie lichten we kort toe waarom we haar aan de ene of de andere categorie hebben toebedeeld.

Moties Pro-bezetting

Hieronder de moties die we als “pro-bezetting” hebben geclassificeerd. In algemene zin geldt: die moties bevorderen beleid dat de status quo van ongelijkheid en rechteloosheid bestendigt en de bezetting en nederzettingen dient.

Voor de kabinetsperiode Rutte-II hebben we 31 pro-bezetting moties geteld, ingediend door: VVD, PVV, ChristenUnie, SGP en VNL. Daarvan zijn er drie aangenomen (hieronder gemarkeerd). De rest is verworpen en had geen gevolgen.

2012:

“actief blijven investeren in de band met de staat Israël”
Motie van SGP, CU en PVV, die Israël zonder voorwaarden beloont voor illegaal beleid dat vrede ondermijnt; stimuleert Israël de bezetting voort te zetten (aangenomen)

“de legaliteit van Joodse vestigingen in Judea en Samaria erkennen”
Motie van de PVV die pleit voor erkenning van de illegale nederzettingen; stimuleert Israël vast te houden aan het desastreuze nederzettingenbeleid (verworpen)

“alle subsidie aan de Palestijnse Autoriteit stoppen”
Motie van de PVV die het verdwijnen van de PA beoogt, zodat de bezetting vrij spel zou krijgen (verworpen)

“Nederlandse ambassade naar Jeruzalem verplaatsen”
Motie van de PVV die verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem beoogt, ondanks het feit dat Israël het oostelijk stadsdeel in strijd met het internationaal recht heeft geannexeerd (verworpen)

2013:

“ASN opdracht geven te stoppen met de boycot van Israëlische projecten”
Motie van de SGP die ASN Bank wilde dwingen vast te houden aan investeringen die de nederzettingen en bezetting zouden dienen (verworpen)

“afzien van labelling van producten uit de Westelijke Jordaanoever”
Motie van de CU, SGP en PVV tegen een correcte etikettering van producten uit de illegale nederzettingen, hetgeen neerkomt op facilitatie van de bezettingseconomie (verworpen)

“Israëlische veiligheidshek is geen reden voor (internationale) sancties”
Motie van de SGP, PVV en CU die opkomt voor de illegale scheidingsmuur die Israël heeft gebouwd op de Westelijke Jordaanoever, een onderdeel van Israëls bezetting (verworpen)

“Nederlandse ambassade naar Jeruzalem verplaatsen”
Motie van de PVV die verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem beoogt, ondanks het feit dat Israël het oostelijk stadsdeel in strijd met het internationaal recht heeft geannexeerd (verworpen)

“onderzoek naar anti-Israëlische propaganda door gesubsidieerde hulpclubs”
Motie van de PVV tegen ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties die de bezetting bekritiseren (verworpen)

2014:

“het is antisemitisch om Joden het recht te ontzeggen zich in Judea, Samaria en Jeruzalem te vestigen”
Motie van VNL (destijds Groep Bontes) die afkeuring van Israëls illegaal kolonisatiebeleid stigmatiseert en diskwalificeert als “antisemitisme” (verworpen)

“ontmoedigingsbeleid ten aanzien van Israëlische nederzettingen direct afschaffen”
Motie van de PVV tegen het beleid waarmee het kabinet Nederlandse bedrijven ontraadt de bezetting en nederzettingen te steunen (verworpen)

“stoppen met financiering van ngo’s die een boycot van Israëlische nederzettingen nastreven”
Motie van de PVV tegen maatschappelijke organisaties die het illegale nederzettingenbeleid afwijzen (verworpen)

“stoppen met overmaken van geld naar de Palestijnse Autoriteit”
Motie van de PVV die het verdwijnen van de PA beoogt, zodat de bezetting vrij spel zou krijgen (verworpen)

“Palestijnse eenheidsregering niet aanmerken als partner”
Motie van de PVV tegen Palestijnse nationale verzoening, opdat de Palestijnen verdeeld blijven en de bezetting kan gedijen (verworpen)

Palestijnse Autoriteit schrappen als partnerland”
Motie van de PVV tegen Nederlandse ontwikkelingshulp voor Palestina (verworpen)

“nieuwe Palestijnse eenheidsregering niet erkennen”
Motie van VNL tegen Palestijnse nationale verzoening, opdat de Palestijnen verdeeld blijven en de bezetting kan gedijen (verworpen)

“Nederlandse ambassade naar Jeruzalem verplaatsen”
Motie van de PVV voor verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem en erkenning van heel Jeruzalem als hoofdstad van Israël (verworpen)

“afkeuring uitspreken over erkennen van een Palestijnse Staat door EU-lidstaten”
Motie van VNL tegen erkenning van de staat Palestina (verworpen)

2015:

“Nederlandse bijdrage aan VN-projecten in Gaza onmiddellijk stoppen”
Motie van de PVV tegen Nederlandse subsidie voor noodlijdende Palestijnen in Gaza (verworpen)

“krachtig afstand nemen, ook in Europees verband, van de beoogde labeling”
Motie van VNL tegen een correcte etikettering van producten uit de illegale nederzettingen, hetgeen neerkomt op facilitatie van de bezettingseconomie (verworpen)

“subsidies stopzetten aan organisaties die antisemitische uitingen doen”
Motie van VNL die doet voorkomen dat Nederland ngo’s subsidieert die zich schuldig maken aan antisemitisme; in werkelijkheid betreft het mensenrechtenorganisaties die opkomen voor de rechten van de Palestijnen (aangenomen)

“Nederlandse ambassade naar Jeruzalem verplaatsen”
Motie van de PVV voor verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem en erkenning van heel Jeruzalem als hoofdstad van Israël (verworpen)

“stoppen met Nederlandse bijdragen aan de Palestijnse staatsopbouw”
Motie van de PVV tegen Nederlandse subsidie ter ondersteuning van een onafhankelijke Palestijnse staat (verworpen)

2016:

“in kaart brengen welke wettelijke grenzen er zijn aan de activiteiten van BDS-bewegingen”
Motie van SGP en CU tegen de “BDS-beweging”, die geweldloos en op basis van het internationaal recht campagne voert tegen de Israëlische bezetting (verworpen)

“geen steun verlenen aan het (eenzijdig) toepassen van interpretatieve mededelingen [voor labeling]”
Motie van de CU, SGP en PVV tegen een correcte etikettering van producten uit de illegale nederzettingen, hetgeen neerkomt op facilitatie van de bezettingseconomie (verworpen)

“herkomstaanduiding van producten [uit nederzettingen] niet handhaven”
Motie van de VVD, PVV, SGP en CU tegen een correcte etikettering van producten uit de illegale nederzettingen, hetgeen neerkomt op facilitatie van de bezettingseconomie (verworpen)

“financiering beëindigen van organisaties die een boycot van of sancties tegen Israël nastreven of bevorderen”
Motie van SGP, VVD en CU tegen Palestijnse mensenrechtenorganisaties die “BDS” steunen, c.q. die voorstander zijn van druk op Israël tot Israël het internationaal recht naleeft (aangenomen)

“Nederlandse ambassade naar Jeruzalem verplaatsen”
Motie van de PVV voor verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem en erkenning van heel Jeruzalem als hoofdstad van Israël (verworpen)

“banden met de Palestijnse Autoriteit verbreken”
Motie van de PVV tegen een onafhankelijke Palestijnse staat en voor het verbreken van alle contacten met de Palestijnse Autoriteit (verworpen)

“de mate waarin organisaties het buitenlandbeleid bevorderen dan wel ondermijnen meenemen bij de beoordelingen van overheidsfinanciering”
Motie van de SGP die tot doel heeft de subsidiering van mensenrechtenorganisaties die “BDS” steunen te beëindigen (verworpen)

“een einde maken aan de subsidiëring van organisaties als Addameer en Al-Haq”
Motie van VNL tegen Nederlandse subsidies voor Palestijnse mensenrechtenorganisaties die, zo beweert VNL, geld zouden doorsluizen naar een “terreurorganisatie” (verworpen)

Moties anti-bezetting

Hieronder de moties die we als “anti-bezetting” hebben geclassificeerd. In algemene zin geldt: die moties willen de status quo van ongelijkheid en rechteloosheid doorbreken en voorzien in maatregelen tegen de bezetting en nederzettingen.

Voor de kabinetsperiode Rutte-II hebben we 24 anti-bezetting moties geteld, ingediend door: PvdA, CDA, D66, SP, GroenLinks en DENK. Daarvan zijn er zes aangenomen (hieronder gemarkeerd). De rest is verworpen.

2012:

“steun uitspreken voor de opwaardering van de Palestijnse vertegenwoordiging in de Verenigde Naties tot non-memberstatus”
Motie van D66 en SP voor opwaardering van de Palestijnse status bij de VN, mede om de ongelijkheid in het conflict te verminderen (verworpen)

2013:

“banden met Israël niet verbreden en intensiveren zolang de Israëlische regering het nederzettingenbeleid voortzet”
Motie van D66 tegen een intensivering van de samenwerking met Israël, zolang Israël doorgaat met illegaal beleid dat vrede ondermijnt (verworpen)

“associatieraad bijeenroepen indien Israël doorgaat met de uitbreiding van de nederzettingen en de bouw van de muur”
Motie van de SP die ervoor pleit om Israël in Europees verband aan de spreken op schending van het EU-Israël Associatieakkoord (verworpen)

“bevorderen dat Israël conform de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof handelt”
Motie van GroenLinks voor internationale druk op Israël, zodat Israël de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof inzake de illegale afscheidingsmuur naleeft (verworpen)

“versterking van de betrekkingen alleen mogelijk wanneer beide partijen het internationaal recht respecteren en geen verdere stappen zetten die een tweestatenoplossing bemoeilijken”
Motie van de PvdA voor het onderwerpen van de samenwerking met Israël en de Palestijnse Autoriteit aan voorwaarden, op basis van het internationaal recht en de twee-statenoplossing (verworpen)

“de nederzettingeneconomie van het samenwerkingsforum met Israël uitsluiten”
Motie van de SP voor uitsluiting van de nederzettingen van de economische samenwerking met Israël (verworpen)

2014:

“pleiten voor een versterkte rol voor de EU in het Midden-Oosten Vredesproces”
Motie van D66 en CDA voor een daadkrachtiger Europees beleid ten aanzien van Israël-Palestina (aangenomen)

“in EU-verband aandringen op maatregelen tegen de nederzettingen, zoals een importverbod van producten uit nederzettingen”
Motie van de SP voor Europese maatregelen tegen het nederzettingenbeleid, zoals een importverbod van nederzettingenproducten (verworpen)

2015:

“samenwerkingsfora voorwaardelijk maken aan de inzet voor mensenrechten, internationaal recht en een vredesakkoord”
Motie van D66 voor het onderwerpen van de samenwerking met Israël en de Palestijnse Autoriteit aan voorwaarden, op basis van het internationaal recht en de twee-statenoplossing (verworpen)

“gevolgen verbinden aan de betrekkingen met Israël indien het land in strijd met het verdrag inzake de rechten van het kind blijft handelen”
Motie van de SP voor minder samenwerking met Israël, als Israël de rechten van Palestijnse kinderen blijft schenden (verworpen)

“EU-strategie voor het Midden-Oosten Vredesproces, waarin de relaties met beide partijen afhankelijk zijn van hun inzet voor een vredesakkoord en de twee-statenoplossing”
Motie van PvdA en D66 voor een daadkrachtige en effectieve EU-strategie voor het vredesproces, uitgewerkt in concrete maatregelen (aangenomen)

2016:

“onderzoeken of instellingen in Nederland de vestiging van Nederlanders in illegale nederzettingen faciliteren of anders bijdragen aan het illegale nederzettingenbeleid”
Motie van DENK voor een onderzoek naar steun vanuit Nederland aan het nederzettingenbeleid (verworpen)

“in EU-verband steun verwerven voor een importverbod voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen”
Motie van DENK voor een Europees importverbod van nederzettingenproducten (verworpen)

“meer steun voor Israëlische mensenrechtenorganisaties als Breaking the Silence en B’Tselem”
Motie van D66, PvdA en CDA voor meer steun aan Israëlische mensenrechtenverdedigers en Europese druk op de Israëlische autoriteiten om hen niet te hinderen (aangenomen)

“in gesprek gaan met Nederlandse investeerders over investeringen die kunnen bijdragen aan de nederzettingen”
Motie van de SP om Nederlandse vermogensbeheerders aan te sporen niet via Israëlische banken in nederzettingen te investeren (verworpen)

“concrete voortgang in de dialoog met Israël over de Westelijke Jordaanoever, voordat met Israël een Associatieraad wordt georganiseerd”
Motie van GroenLinks voor het opschorten van de EU-Israël Associatieraad, zolang Israël doorgaat met het vernielen van Europese ontwikkelingsprojecten op de bezette Westoever (verworpen)

“onderzoeken of Nederlandse bedrijven internationaal schade ondervinden omdat zij geen zaken willen doen met illegale nederzettingen”
Motie van GroenLinks voor steun aan bedrijven die schade lijden, omdat zij geen zaken willen doen met nederzettingen (verworpen)

“druk uitoefenen op Israëlische en Palestijnse autoriteiten om mensenrechtenverdedigers hun werk te laten doen”
Motie van GroenLinks voor steun aan Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties die onder vuur liggen (verworpen)

“samenwerkingsovereenkomsten opschorten, als partijen afzien van constructieve deelname aan vredesbesprekingen en ondermijnend beleid blijven voeren”
Motie van PvdA, CDA en D66 voor concrete maatregelen tegen Israël en de Palestijnen, als zij vredesbesprekingen blijven ondermijnen (aangenomen)

“op politiek niveau schadevergoeding van Israël eisen, voor schade die Israël toebrengt aan Nederlandse en Europese ontwikkelingsprojecten”
Motie van CDA, D66 en PvdA voor een daadkrachtiger politiek antwoord op Israëls grootschalige vernieling van Europese ontwikkelingsprojecten, waaronder Nederlandse (aangenomen)

“de Palestijnse staat erkennen”
Motie van SP, D66 en DENK voor Nederlandse erkenning van de staat Palestina (verworpen)

“passende bescherming blijven bieden aan mensenrechtenverdedigers in Nederland die met het Internationaal Strafhof werken en bedreigd worden”
Motie van DENK, naar aanleiding van ernstige bedreigingen van Palestijnse mensenrechtenverdedigers die bewijsmateriaal over Israëlische oorlogsmisdaden aan het Strafhof geven (aangenomen)

2017:

“in EU-verband bepleiten dat het associatieverdrag met Israël wordt opgeschort totdat er een bouwstop voor huizen in nederzettingen van kracht wordt”
Motie van SP en GroenLinks voor het opschorten van de EU-Israël Associatieakkoord, zolang Israël doorgaat met de uitbreiding van illegale nederzettingen (verworpen)

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy