PvdD

Progressief stemgedrag

Tijdens het kabinet-Rutte II had de Partij voor de Dieren (PvdD) twee Kamerleden, Marianne Thieme en Esther Ouwehand. Zij richtten zich op dossiers die voor de PvdD-achterban van belang zijn. Het dossier ‘buitenland’ hoorde daar niet bij. De partij nam dan ook geen deel aan debatten over Israël-Palestina en diende ter zake geen Kamervragen in. Zoals de andere partijen stemde de PvdD wel bij moties over Israël-Palestina. Het stemgedrag van de partij was daarbij uitermate progressief.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 behaalde de PvdD vijf zetels. Het ligt voor de hand dat de partij voortaan ook aandacht besteedt aan buitenlandse zaken, waaronder de kwestie-Palestina/Israël.

Moties

Partijen dienen moties in om het kabinetsbeleid te beïnvloeden. Tijdens Rutte-II heeft de PvdD geen moties over Israël-Palestina ingediend, ook niet als tweede indiener.

In de periode-Rutte II hebben we 55 moties geregistreerd die, op grond van hun oproep aan de regering, als vóór of tegen de Israëlische bezetting te classificeren zijn. Voor de moties ‘pro-bezetting’ (31 stuks) geldt in algemene zin: die bevorderen beleid dat de bestaande situatie van ongelijkheid en rechteloosheid bestendigt en de bezetting en nederzettingen ten goede komt. Voor de moties ‘anti-bezetting’ (24 stuks) geldt: die willen de status quo van ongelijkheid en rechteloosheid juist doorbreken en voorzien in maatregelen tegen de bezetting en nederzettingen.

Alle partijen stemmen over de ingediende moties. Voor de 55 moties hebben we het stemgedrag per partij geregistreerd. De PvdD maakt deel uit van het anti-bezettingsblok in de Tweede Kamer: zij heeft 23 van de 24 anti-bezettingsmoties gesteund (96 procent) en geen enkele pro-bezettingsmotie.

Meer informatie over Kamervragen, moties en zetelverdeling

Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van de PvdD zegt niets over de kwestie-Palestina/Israël. Het refereert zijdelings aan de internationale rechtsorde:

Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger, natuurrampen en geweld is voor ons vanzelfsprekend. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. […] Producten die in Nederland of de EU worden ingevoerd voldoen minimaal aan dezelfde milieu- en dierenwelzijnseisen als producten die hier geproduceerd worden. Ook moet minimaal de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn gerespecteerd in het arbeidsproces. […] Milieu- en mensenrechtenactivisten krijgen hulp en bescherming van Nederlandse ambassades als dat nodig is.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy