PETITIE

  • 86%

1731 OndertekenaarsDoel: 2000

Teken de petitie / No more business as usual

The Rights Forum roept op tot een regerings­beleid waarin geen plaats meer is voor relaties met bedrijven die bijdragen aan Israëls illegale koloni­sering van bezet Palestijns gebied. Steun ons door de petitie te tekenen.

 

De zaak-Shufersal

In november jl. bleek de Nederlandse ambassade in Tel Aviv een samenwerkingsproject te zijn aangegaan met het Israëlische supermarktconcern Shufersal. Dat bedrijf exploiteert winkels en is ook op andere manieren actief in de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. Door die activiteiten is Shufersal betrokken bij schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Afstand houden

Met zo’n bedrijf behoor je niet samen te werken. Dat is niet alleen onze mening, maar de essentie van het recht, dat vereist dat we structureel onrecht benoemen en daarnaar handelen. Als bedrijven aantoonbaar betrokken zijn bij schendingen van onder andere de mensenrechten, en niet van zins zijn dat te veranderen, is samenwerken onmogelijk en afstand nemen een plicht. Wie dat willens en wetens nalaat, raakt zelf betrokken.

Onrechtvaardig en contraproductief

Volgens onze regering is samenwerking met bedrijven als Shufersal echter best mogelijk, zolang die maar niet plaatsvindt in de illegale Israëlische kolonies. Met dat beleid worden die bedrijven beloond voor hun slechte gedrag. Samenwerking versterkt hun economische positie – dus ook die in de kolonies – en poetst hun imago op. Intussen duren de rechtenschendingen waarbij zij betrokken zijn ongehinderd voort.

Onuitvoerbaar

Bovendien bleek dat de minimale voorwaarde die de overheid aan het project met Shufersal stelde niets waard was. De samenwerking tussen onze ambassade en Shufersal – resulterend in een ‘Hollandse maand’ waarin typisch Hollandse producten werden aangeboden in een Hollands decor – vond wel degelijk ook plaats in de illegale Israëlische kolonies. Niet voor het eerst bleek het Haagse beleid in de praktijk onuitvoerbaar.

Participatie bedrijfsleven

Daarbij telt zwaar dat de overheid in haar kielzog het Nederlandse bedrijfsleven meevoert. Aan de Shufersal-promotie deed een groot aantal Nederlandse bedrijven mee – erop vertrouwend dat de overheid hen niet in aanraking zal brengen met schendingen van het recht. Sommige zullen zich bewust zijn dat samenwerking met bedrijven als Shufersal ongewenst is, maar verbergen zich achter de handelwijze van de overheid.

Actie vereist

De zaak-Shufersal staat niet op zichzelf, maar is symbolisch voor een beleid dat rechtenschendingen niet bestrijdt, maar bevordert. Er wordt door overheid en bedrijfsleven op allerlei niveaus samengewerkt met vergelijkbare bedrijven. Wij willen dat dit stopt.

Geen ‘business as usual’ meer

The Rights Forum vindt dat na vijftig jaar Israëlische bezetting en kolonisering van de Palestijnse gebieden – de onvoorstelbare mijlpaal die afgelopen juni werd gepasseerd – van ‘business as usual’ geen sprake meer kan zijn. Wij vragen iedereen die vindt dat aan het bestaande onrecht een einde moet komen nu in actie te komen. We zijn ons ervan bewust dat in de samenleving brede steun bestaat voor een rechtvaardiger beleid, en roepen al die partijen, organisaties en burgers op de petitie te onderschrijven en zo mogelijk met eigen initiatieven te ondersteunen.

VN-Mensenrechtenraad

Wij voelen ons gesterkt door de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC), die naar verwachting begin 2018 een overzicht zal publiceren van 150 of meer Israëlische en internationale bedrijven die direct betrokken zijn bij de illegale kolonisering van Palestijns gebied. Dat overzicht biedt concreet houvast voor het rechtvaardiger regeringsbeleid waarop wij met deze petitie aandringen.

No more business as usual

Wij roepen op tot een rechtvaardig en transparant beleid – niet langer gebaseerd op politieke en handelsbelangen, maar op de internationale rechtsorde en de geldende resoluties, juridische opinies en gedragscodes voor overheden en bedrijfsleven. Een beleid dat de slachtoffers van Israëls bezettings- en koloniseringspolitiek in bescherming neemt, in plaats van de uitvoerders en profiteurs daarvan.

 

Geachte leden van de Tweede Kamer,

  1. Met het ondertekenen van deze petitie roep ik u op een rechtvaardig Nederlands beleid te realiseren ten opzichte van bedrijven die actief zijn in – of ten bate van –de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in de bezette Palestijnse gebieden, en die via hun activiteiten bijdragen aan vastgestelde schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.
  2. Een rechtvaardig beleid is geen resultante van politieke- en handelsbelangen, maar vereist een centrale rol voor de internationale rechtsorde en de geldende resoluties, juridische opinies en gedragscodes voor overheden en bedrijfsleven. Als maatstaf: een rechtvaardig beleid neemt de slachtoffers van Israëls koloniseringspolitiek in bescherming, en niet de bedrijven die het uitvoeren.
  3. Een rechtvaardig beleid komt op het volgende neer. De Nederlandse overheid doet geen zaken met dergelijke bedrijven. De Nederlandse ambassade in Tel Aviv verleent geen diensten aan dergelijke bedrijven. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt door de overheid met nadruk aangeraden afstand te bewaren tot dergelijke bedrijven.
  4. De betrokkenheid van dergelijke bedrijven bij schendingen van het recht moet boven elke twijfel verheven zijn, vastgesteld door de overheid of een neutrale organisatie, op grond van door Nederland onderschreven criteria. De begin 2018 verwachte database van de VN-Mensenrechtenraad (UNHCR) zal als uitgangspunt dienen; tot de daarin opgenomen bedrijven zal door de overheid afstand worden bewaard.

Ik roep u op het hierboven geformuleerde beleid op de kortst mogelijke termijn te realiseren. Na vijftig jaar bezetting en een zich dagelijks verder verdiepende kolonisering kan van business as usual geen sprake meer zijn.

Hoogachtend,

[Hier worden de door de ondertekenaars ingevulde gegevens afgedrukt]

 

Achtergrond

De zaak-Shufersal

In november jl. bleek de Nederlandse ambassade in Tel Aviv een samenwerkingsproject te zijn aangegaan met het Israëlische supermarktconcern Shufersal. Dat bedrijf exploiteert winkels en is ook op andere manieren actief in de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. Door die activiteiten is Shufersal betrokken bij schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Afstand houden

Met zo’n bedrijf behoor je niet samen te werken. Dat is niet alleen onze mening, maar de essentie van het recht, dat vereist dat we structureel onrecht benoemen en daarnaar handelen. Als bedrijven aantoonbaar betrokken zijn bij schendingen van onder andere de mensenrechten, en niet van zins zijn dat te veranderen, is samenwerken onmogelijk en afstand nemen een plicht. Wie dat willens en wetens nalaat, raakt zelf betrokken.

Onrechtvaardig en contraproductief

Volgens onze regering is samenwerking met bedrijven als Shufersal echter best mogelijk, zolang die maar niet plaatsvindt in de illegale Israëlische kolonies. Met dat beleid worden die bedrijven beloond voor hun slechte gedrag. Samenwerking versterkt hun economische positie – dus ook die in de kolonies – en poetst hun imago op. Intussen duren de rechtenschendingen waarbij zij betrokken zijn ongehinderd voort.

Onuitvoerbaar

Bovendien bleek dat de minimale voorwaarde die de overheid aan het project met Shufersal stelde niets waard was. De samenwerking tussen onze ambassade en Shufersal – resulterend in een ‘Hollandse maand’ waarin typisch Hollandse producten werden aangeboden in een Hollands decor – vond wel degelijk ook plaats in de illegale Israëlische kolonies. Niet voor het eerst bleek het Haagse beleid in de praktijk onuitvoerbaar.

Participatie bedrijfsleven

Daarbij telt zwaar dat de overheid in haar kielzog het Nederlandse bedrijfsleven meevoert. Aan de Shufersal-promotie deed een groot aantal Nederlandse bedrijven mee – erop vertrouwend dat de overheid hen niet in aanraking zal brengen met schendingen van het recht. Sommige zullen zich bewust zijn dat samenwerking met bedrijven als Shufersal ongewenst is, maar verbergen zich achter de handelwijze van de overheid.

Actie vereist

De zaak-Shufersal staat niet op zichzelf, maar is symbolisch voor een beleid dat rechtenschendingen niet bestrijdt, maar bevordert. Er wordt door overheid en bedrijfsleven op allerlei niveaus samengewerkt met vergelijkbare bedrijven. Wij willen dat dit stopt.

Geen ‘business as usual’ meer

The Rights Forum vindt dat na vijftig jaar Israëlische bezetting en kolonisering van de Palestijnse gebieden – de onvoorstelbare mijlpaal die afgelopen juni werd gepasseerd – van ‘business as usual’ geen sprake meer kan zijn. Wij vragen iedereen die vindt dat aan het bestaande onrecht een einde moet komen nu in actie te komen. We zijn ons ervan bewust dat in de samenleving brede steun bestaat voor een rechtvaardiger beleid, en roepen al die partijen, organisaties en burgers op de petitie te onderschrijven en zo mogelijk met eigen initiatieven te ondersteunen.

VN-Mensenrechtenraad

Wij voelen ons gesterkt door de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC), die naar verwachting begin 2018 een overzicht zal publiceren van 150 of meer Israëlische en internationale bedrijven die direct betrokken zijn bij de illegale kolonisering van Palestijns gebied. Dat overzicht biedt concreet houvast voor het rechtvaardiger regeringsbeleid waarop wij met deze petitie aandringen.

No more business as usual

Wij roepen op tot een rechtvaardig en transparant beleid – niet langer gebaseerd op politieke en handelsbelangen, maar op de internationale rechtsorde en de geldende resoluties, juridische opinies en gedragscodes voor overheden en bedrijfsleven. Een beleid dat de slachtoffers van Israëls bezettings- en koloniseringspolitiek in bescherming neemt, in plaats van de uitvoerders en profiteurs daarvan.

Volledige petitietekst

Geachte leden van de Tweede Kamer,

  1. Met het ondertekenen van deze petitie roep ik u op een rechtvaardig Nederlands beleid te realiseren ten opzichte van bedrijven die actief zijn in – of ten bate van –de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in de bezette Palestijnse gebieden, en die via hun activiteiten bijdragen aan vastgestelde schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.
  2. Een rechtvaardig beleid is geen resultante van politieke- en handelsbelangen, maar vereist een centrale rol voor de internationale rechtsorde en de geldende resoluties, juridische opinies en gedragscodes voor overheden en bedrijfsleven. Als maatstaf: een rechtvaardig beleid neemt de slachtoffers van Israëls koloniseringspolitiek in bescherming, en niet de bedrijven die het uitvoeren.
  3. Een rechtvaardig beleid komt op het volgende neer. De Nederlandse overheid doet geen zaken met dergelijke bedrijven. De Nederlandse ambassade in Tel Aviv verleent geen diensten aan dergelijke bedrijven. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt door de overheid met nadruk aangeraden afstand te bewaren tot dergelijke bedrijven.
  4. De betrokkenheid van dergelijke bedrijven bij schendingen van het recht moet boven elke twijfel verheven zijn, vastgesteld door de overheid of een neutrale organisatie, op grond van door Nederland onderschreven criteria. De begin 2018 verwachte database van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) zal als uitgangspunt dienen; tot de daarin opgenomen bedrijven zal door de overheid afstand worden bewaard.

Ik roep u op het hierboven geformuleerde beleid op de kortst mogelijke termijn te realiseren. Na vijftig jaar bezetting en een zich dagelijks verder verdiepende kolonisering kan van business as usual geen sprake meer zijn. Hoogachtend, [Hier worden de door de ondertekenaars ingevulde gegevens afgedrukt]

Deze petitie is gesloten op 16 januari 2018

Teken de petitie

Ja, ik steun de eis voor een regerings­beleid waarin geen plaats meer is voor relaties met bedrijven die bijdragen aan Israëls illegale kolonisering van bezet Palestijns gebied.

Uw persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt ten behoeve van deze petitie, en buiten de geadresseerde Tweede Kamerleden aan geen enkele derde partij ter inzage of beschikking gesteld.

Laatste ondertekenaars

Alaa Kalaf,
Venray

Anouschka Agob,
Den Haag

Anoniem,
Koersel

Marianne van Ophuijsen,
Amsterdam

Anoniem,
Hengelo

lut Ulburghs,
Hasselt

Wim Kramers,
Enschede

Liesbeth Smit,
Oosterwolde (Gld)

Gericht aan de leden van de Tweede Kamer
Start 01-12-2017 | Sluit 15-01-2018
Aanbieding spoedig daarna

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur