Verklaring 14 januari 2022 Lees meer over

The Rights Forum en ELSC veroordelen beëindiging subsidie voor Palestijnse organisatie

In hun verklaring roepen The Rights Forum en ELSC op tot breed protest tegen het besluit van het kabinet om de subsidie voor landbouworganisatie UAWC stop te zetten. Dat besluit is ongefundeerd en een gevaarlijke knieval voor Israëls bezettingspolitiek.

In reactie op de covid-pandemie voorzag UAWC in maart 2020 tienduizend families in ruim 220 landbouwgemeenschappen van pakketten met informatiemateriaal, hygiëneproducten, voedsel en zaailingen voor de kweek van groente en fruit. © UAWC

Scherp bekritiseren The Rights Forum en het European Legal Support Center (ELSC) het ongegronde en puur politieke besluit van het kabinet om de financiering van UAWC-projecten te staken. Tegen deze knieval voor de druk, misleiding en lastercampagnes van Israël en zijn bondgenoten is breed protest geboden. Hieronder publiceren we de integrale verklaring, waarvan ook een Engelstalige versie beschikbaar is.

 

The Rights Forum en ELSC veroordelen het besluit van de Nederlandse regering om de subsidie voor UAWC te beëindigen

The Rights Forum en het European Legal Support Center (ELSC) veroordelen het besluit van de Nederlandse regering om haar financiering van de Union of Agricultural Work Committees (UAWC) te beëindigen. Dit besluit staat haaks op de uitkomsten van een door het kabinet zelf geïnitieerd extern onderzoek. Dat onderzoek bevestigde de institutionele onafhankelijkheid van UAWC en pleitte de organisatie vrij van de belangrijkste beschuldigingen die de Israëlische regering en haar extremistische bondgenoten tegen haar hadden ingebracht.

UAWC is de grootste organisatie voor landbouwontwikkeling in de bezette Palestijnse gebieden. De organisatie voorziet Palestijnse boeren en vissers op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook van cruciale opleidingen en benodigdheden. Op de Westoever speelt UAWC een onmisbare rol in de levens van duizenden Palestijnse boeren, hun gezinnen en gemeenschappen door het leefbaar en toegankelijk maken van het door Israël gecontroleerde C-gebied (Area C). Het staat buiten kijf dat het staken van de Nederlandse subsidiëring ingrijpende gevolgen zal hebben voor de Palestijnse bevolking, en een stimulans vormt voor Israëls illegale nederzettingenproject en de facto annexatie van Palestijns gebied.

Al jaren is UAWC doelwit van lastercampagnes van een netwerk van pro-Israëlische groeperingen, die beweren dat UAWC institutionele banden heeft met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een Palestijnse politieke partij annex verzets­organisatie die in de Europese Unie op de terrorismelijst staat. Deze campagnes zijn onderdeel van een brede, gecoördineerde aanval op het Palestijnse maatschappelijk middenveld en op internationale organisaties die solidair zijn met de Palestijnen. In oktober 2021 escaleerde deze aanval, toen de Israëlische regering UAWC en vijf andere prominente Palestijnse maatschappelijke organisaties tot ‘terreurorganisaties’ bestempelde.

De meeste van deze pro-Israëlische groeperingen coördineren hun acties direct of indirect met de Israëlische regering en hebben steun betuigd aan de uitbreiding van de illegale Israëlische nederzettingen. In een rapport documenteerde ELSC in oktober 2021 twaalf pogingen van pro-Israëlische groeperingen in Nederland – tussen 2015 en 2020 – om Nederlandse donoren (meestal de regering) onder druk te zetten om subsidies voor maatschappelijke organisaties die het Palestijnse volk steunen te beëindigen.

Het ongegronde karakter van de beschuldigingen tegen UAWC is nu door de Nederlandse regering zelf openlijk erkend. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken bevestigen de bevindingen van het onderzoek naar UAWC dat er geen bewijs is dat:

(a) er organisatorische banden bestaan tussen UAWC en de PFLP;

(b) er financiële banden bestaan tussen UAWC en de PFLP;

(c) de PFLP leiding geeft aan UAWC;

(d) bestuursleden en medewerkers hun positie bij UAWC hebben gebruikt om terroristische activiteiten te organiseren of te steunen.

De Nederlandse regering stelt echter dat het feit dat UAWC zijn bestuursleden en medewerkers niet screent en selecteert op grond van hun individuele politieke opvattingen en banden ‘onwenselijk’ is en getuigt van een ‘gebrek aan openheid’. Dat is de enige reden die de regering aanvoert om de financiering van UAWC, die in 2007 van start ging, stop te zetten.

Dit besluit is uiterst problematisch. Het is in tegenspraak met de wezenlijke bevindingen van het onderzoek en gaat voorbij aan de wettelijke verplichtingen en het interne beleid van UAWC om zijn werknemers niet te discrimineren op grond van politieke opvattingen die zij buiten hun functie binnen UAWC huldigen. Daarmee veronachtzaamt de regering haar beleid om mensenrechtenverdedigers te steunen, en verleent ze steun aan de inspanningen van de Israëlische regering en haar bondgenoten om het Palestijnse maatschappelijk middenveld te ontwrichten.

Om het functioneren van onze democratieën te beschermen en de hoop op een toekomstige vrede in Israël/Palestina levend te houden, dienen regeringen, donoren, beleidsmakers en bedrijven over de hele wereld lastercampagnes tegen mensenrechtenverdedigers te onderkennen en resoluut af te wijzen. Daarom:

1) roepen wij maatschappelijke organisaties en solidariteitsgroepen over de hele wereld op om zich aan te sluiten bij het protest van de koepelorganisatie van Palestijnse ngo’s PNGO, en protestbrieven te sturen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, directie Noord-Afrika en Midden-Oosten;

2) er bij alle andere donoren van UAWC, zowel gouvernementele als particuliere, op aan te dringen hun financiering van UAWC te handhaven.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy