The Rights Forum stuurt Tweede Kamer kritische brief over antisemitismebeleid

Donderdag 25 april debatteert de Tweede Kamer over antisemitisme. Daaraan voorafgaand stuurden de Joodse medewerkers van The Rights Forum de Kamer een kritische brief, onder meer over valse beschuldigingen van antisemitisme door de Kamerleden Ellian en Bikker.

Londen, 11 november 2023: demonstratie van Britse Joden voor een staakt-het-vuren in Gaza en tegen het politieke misbruik van het begrip antisemitisme (‘weaponising antisemitism’), zoals dat ook in Nederland plaatsvindt, onder andere door de Tweede Kamerleden Ulysse Ellian en Mirjam Bikker. © Horst Friedrichs / Alamy Stock Photo

In de brief, hieronder te lezen, betogen zij dat die beschuldigingen consequenties moeten krijgen. In hun initiatiefnota De aanpak van antisemitisme – de volgende stap beschuldigden Ulysse Ellian (VVD) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) The Rights Forum op leugenachtige gronden van antisemitisme. Daarmee berokkenen zij niet alleen de organisatie reputatieschade, maar ondergraven zij ook hun eigen geloofwaardigheid als integere Kamerleden en oprechte bestrijders van antisemitisme.

In een artikel gingen wij afgelopen maandag uitgebreid op de kwestie in en riepen we de Kamer op het tweetal tot de orde te roepen. Wij zijn van mening dat valse beschuldigingen van antisemitisme voortaan even streng dienen te worden aangepakt als antisemitische uitspraken. Wij roepen de Kamer en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding op hiertoe het initiatief te nemen.

Geef Joden medezeggenschap

Daarnaast wijzen onze Joodse medewerkers in de brief op het uitvoerige commentaar op de nota van Ellian en Bikker dat wij de Kamer in april 2023 aanboden. Een jaar later is een reactie nog altijd uitgebleven. Hoewel in de nota wordt gepleit voor een breed en doorlopend debat in politiek en samenleving over antisemitisme, heeft het er alle schijn van dat onze bijdrage daaraan niet op prijs wordt gesteld en terzijde is geschoven.

Het Haagse antisemitismedebat gaat óver Joden, maar wordt onvoldoende gevoerd mét Joden.

Die conclusie sluit nauw aan bij een van de concrete aanbevelingen in ons commentaar: betrek Joodse Nederlanders bij het beleid. Om onduidelijke redenen wordt hen nog altijd geen mogelijkheid geboden hun ervaringen met antisemitisme en hun opvattingen over de bestrijding daarvan kenbaar te maken. Het Haagse antisemitismedebat gaat óver Joden, maar wordt onvoldoende gevoerd mét Joden. Het is naar onze overtuiging de hoogste tijd af te rekenen met dat bevoogdende karakter. Wij roepen de Kamer op alsnog inhoudelijk op ons commentaar en onze aanbevelingen te reageren.

Onze brief aan de Kamer

Amsterdam, 23 april 2024

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Met het oog op uw debat over antisemitisme op donderdag 25 april a.s. vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Een jaar geleden, in april 2023, bood The Rights Forum uw commissie Justitie en Veiligheid een uitvoerig commentaar [1] aan op de initiatiefnota De aanpak van antisemitisme – de volgende stap van de Kamerleden Ulysse Ellian (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie), die als auteur is opgevolgd door zijn partijgenote Mirjam Bikker. Het commentaar was opgesteld door de Joodse medewerkers van The Rights Forum.

Wij drongen daarin aan op intrekking van de valse beschuldigingen van antisemitisme die op twee plaatsen in de nota tegen ons werden geuit, zoals we dat eerder hadden gedaan in een onbeantwoord gebleven brief aan de heren Ellian en Segers. [2] Daarnaast leverden we doorwrochte inhoudelijke kritiek op de nota en deden we aanbevelingen voor een effectiever antisemitismebeleid. Wij pleitten onder meer voor professioneel onderzoek naar antisemitisme en voor medezeggenschap van Joodse Nederlanders bij het beleid.

Inmiddels een jaar verder hebben we nog altijd geen reactie van de auteurs of de commissie ontvangen. Terwijl in de nota wordt gepleit voor ‘een breder en blijvend gesprek in politiek en samenleving over antisemitisme en de noodzaak van bestrijding’, heeft het er alle schijn van dat een concrete bijdrage daaraan niet op prijs wordt gesteld en ons commentaar terzijde is geschoven.

Uit antwoorden van de auteurs op vragen van de fractie van GroenLinks/PvdA maken wij intussen op dat zij de gelegenheid om hun valse beschuldigingen tegen ons terug te nemen niet hebben aangegrepen. Integendeel, zij gaan nog een stap verder, zoals wij maandag jl. in een publicatie toelichtten. [3]

De auteurs diskwalificeren zichzelf daarmee als oprechte bestrijders van antisemitisme en ondergraven hun geloofwaardigheid als integere Kamerleden. Wij zijn van mening dat het met valse beschuldigingen van antisemitisme zwartmaken en intimideren van een maatschappelijke organisatie, waarbinnen nota bene in alle geledingen Joden actief zijn, niet zonder consequenties mag blijven.

Wij pleiten er in algemene zin voor dat valse beschuldigingen van antisemitisme net zo streng worden aangepakt als antisemitische uitspraken. Ons inziens ligt hier een belangrijke taak voor de Tweede Kamer en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.

Wij doen een beroep op u om bovenstaande punten in het debat van 25 april aan de orde te stellen, en op uw commissie Justitie en Veiligheid om alsnog terdege notitie te nemen van ons commentaar en onze aanbevelingen. We ontvangen daarop graag een gedegen inhoudelijke reactie en houden ons aanbevolen onze standpunten voor de commissie toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
namens de Joodse medewerkers van The Rights Forum,

Martijn de Rooi

Verwijzingen:
[1] https://rightsforum.org/wp-content/uploads/2023/04/Commentaar-The-Rights-Forum-op-initiatiefnota-Segers-en-Ellian.pdf
[2] https://rightsforum.org/the-rights-forum-eist-intrekking-van-valse-antisemitisme-beschuldiging-door-vvd-en-cu/
[3] https://rightsforum.org/kamerleden-ellian-en-bikker-blijven-the-rights-forum-valselijk-van-antisemitisme-beschuldigen/

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy